Worksheet for the text (Ex.20,p.71) – English-5 (I.N. Vereshchagina, O.V. Afanasyeva)