статья Суховой 12


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
'+;7 $+; ( '#4+#4 3)-7  #+&%#+- $ )$#+* '+& 3+;7 #! !+)-* $+$+ # )Q-!B. J#+% !* .. 'x - !, %, % % 7 /"  9"   ' !  7  !  $ $" 7 7 "$ $ :$  $ 2 7 7:, $ 6:( 4 2  $ 3)-& )%$7 %;)4+ 93)% 4%)4+#4 * )7 #)3#+-7 '+)%#+-7 #. )-4 '$. )+ )  3! #! 3)-; ';+Q+#4 #'* +3$)4 3)-: " 5. )-;( 152!; @%#+ V57\ )44 )+)-#+- 3)%4 +*3$)! # %#( 3)-;( ##+%*) \75 17Z )+. :+; 3;) +3* �)#$7 $:)-;B. * )Q 3;) 3+ 4 $+ "510 !#$ %*!:#$* )4 3)-;(*($%. '%)4+ '##+ 3)-. % )-* +!+#$( ''+% ) '$+% '+4. #%; ''+; *  #!'+!+#$ ''+; %$. + '%+ $ %+Q )* #';+!;& +%+ %'#; #!* )-++; '); # '!J-Q +* ! !+$!. F W0 ':+% )()())3$+%;)+)4!. F W67V (3;) %;4%) !#+%4 )$#+* %; '#+%); % % +3). 1. $K*#':*:* "4g4 *#':)- 3%567Z607\ 3%W575W172 ;# 3%V7557W )- 3%W7227Z , 3) 10 )+[\7ZV67\ 9)'+3) )$)!527W1275 %+ 2\7V1[72 %+ # ! #+%$!WW7[267Z !+ ')Q #!-QW076V172 !+ ')Q #!-QZ71127Z %: @%%B1176[7V !+ '#+4 !#+ +)-#+%57\271 !+ $!+ % $!!)-& $%+1\7\WV72 !+ #+;& ! 3 3#+%2Z72167W !+ +)-Q $%+ # 3#+%!VZ7VV\7V !+ ##+% $ #J#+%%Q5V7ZVW72 /( '+ %4V07W527\ +;& !!! 3)-V7[V71 � $%):%;& +[7\67V �,%):%;& +4);& +5675W271 7 #%4;& # '%;;! %*'#(#$! '4!2276VV7\ �,%):%;& )$& +1172167Z 93)% )#- '+$) % #'%+)-*+%;(6V7WV076 +#+#+% R!:)-& '$ + )% #!-7 3)$(62755Z7W 627VV271 ;4 )4:4 3)- +3$)! + 3J#+%VZ76607Z =;% # 3)-;! $+$+% * 3) Z07WZ07\ #';+;%+ #3 +7 + 3)-; +3$)! 3J#+%\67VV572 ')#+- 3J * 3)2076V07\ +( #++-#4 % #+% * 3)%4 +3$)!W67VV[72 ,)&! +3$) #J#+%+ % 3J#+%Z\7[\67V #';+) #3 $)&! +3$)[572Z\7V =; 3)$ 3)- #';+) $)&! +3$)\572Z172 b4JK`$&K *J$#K #$4[ %7 )'+3)4Q+ )$)!7 $* ;! +3$)! )$( ' ;! $+%4 '#+%) % +3). 2. $K*#':*:* "4g4 �3$) #+)-$ $:4 3)-7 #$)-$ #:)-Z\72\67[ ]) +!#++- 3J#+% #% #+4 % #%4 # 3)-Q\672VV7\ =; +%)#- + !4 * 3)W27VV67W  3J#+%657 Z\W72 +!) #$;+- + $QJ( +7 + 3) +3$)!V2766V7W 3J $ )\67Z6V7\ F%#+- % +!7 + $$ +)-$ $QJ Q+ 3)% \17Z\07Z +3$)!7 + + ( 3+- ;( ')%Z07210070 ! 3 6Z7\ZV7V & % 4%)#- 3)% +3$)!V071W07\ ��!%#+- +!7 + +3$) 4%)4+#4 $:;![V71[W75 $K*#':*:* "4g4 F%#+- % )!#+ 3)6\7V5W76 &#x$! ;&#x!;&#x ';;&#x; R0;&#x$! ;&#x!;&#x ';;&#x; R0;F )$#+% #)$! ! '3;( R$+%5[716W75 ) #)$! ! )$#+% VW725\7[  (%++ +'4 %#+ $: )VW7\6V72 3Q#- !+-V27Z5Z7\ /)+)- ( % 3)-: ++ !4\67Z[W7V �� #)Q +!7 + + 3) R$+%;( ''+% !+%[27\[Z75 b4JK`$&K *J$#K #$4[ )47 #+) + )+)- )* � #)Q+ +!7 + + 3) R* �$+%;( !+% )47 +7 + !Q %$7 ''#$! '* !7 )3 '$JQ )4. $)! '+4 !( %$%X # ! 3)#$ )7 +)-$ J+;( #)( !. / #'#+* #+4J %!4 ) ')* +#4 ' #$)-$ !#4:%7 '#) $K*#':*:* "4g4 �JJ #$& #)3#+527V2076 � ! #$ J++- #34207V127W %#+% #+)#+ + 3)7 )+)- )4VZ7V607V '#$ '! ''+527WWV72 '#$ '#J4 %VZ722V75 '#$ ':62712V7W !#+4+)- ! %$ ''+127W[75 !#+4+)- '$J '! ''+\67W567Z ! ''+ ' $!: ':+1V7WVW76 ) + #+#$( ) )3;( ':2V71V67W +( 4 3);( ':5\72\67W ); JJ4 + $:&2W71V672 �� 4%) '3;( R$+% ''+%WW7\6W75 � ) #%;( +& * )46572\17[ %!#+- '3+4 ''+%66725Z72 %!#+- '3+4 '$+%\67Z527\ #+- %;')4 '%) )& ;2Z7V 6W72 ;! +3$)!7  ';+Q+#4 '';B7 3)-; 'Q+#4 +* $#+%; ''+; ; )4 + $QJ +%+#4 + (7 $* �#$;+- $+ 3)7 R+ '# )4 )-7 $+4 %;;%+#4 ')$& J '$)7 + #+Q+X +3$*�) #+)-$ $:4 3*)-7 #$)-$ #:)- #+. #)& & #+: \67Z! 6V7\ 3)-;( J 3*+)#- $ )7 +3; &+ % &'$.  ) '$ 3)$(7 )% #!& $QJ(7 3+)#- $ . + % ! '!*+ %;#+4+- % +& & #*+:. %QJ )Q !Q+3;$% '#J+- :$%-7 3)-4 #$#+- 7 #+%*%+- % 34( @:)%+- $#+7 '$)* R+ '#(+ ' %;') �+# $+ +7 + $ % % * + 6V7W 3)-;( +3$)! !* )! #+( ' 3);! '* )-Q7 )3; ''+; !Q+ '3* ;7 '! )$#+%7 #!%)- !-* ''+!. #3 4%!; $ * )3$+%;)+)4!7 W67V (%;4%) !#+%4 )$#+%*4 #+&%#+-.$! 3!7 ! +!++- *) #%3 ' $ ); 3J#+% 34+-#4 +-#4 +*3$)!7 + + '+Q 3+;7# !+)- #:)-#++#%7 )+)- )7 #+Q )#- * 3)7 3 !* $). +4 Q+ +!7 + R+ * $)! )$( % +%+ %;Q 4. F#+)#+- + )+)- )* )4Q+#4 #++#+#$ '$+) ' +* 3$) % & #+. 2012 . % =#* \));( $%. %; # ' 100+;#. #)4B #+% )! +& '#+$% % '#) 167\#)% 100 +;#. +& & 1V)+ 3) %;#$& '$+)- * W6)+ 207W 100 +;#. +& %#+* & '';. *'!7 #+* )%!#+ '#+$%. 2012 . #* '; 110. R+! % #+4J %!4 $);%+#4 %- :7 #%4* # +3$)!7 #$)-$ '$* )-; '#() ); +- & 1. ); #!- 3)- +3$)* #+( 47 $$ '%)7 #* +:Q+#4 + . W. #+- 3J#+% $)Q+#4 % 3J+#4 $ % % 7 + ' #* !+ '%#+ $ #+)- !##%! 5. F#+)#+- + )47 +#+#+% . . +' 3)!; +3$). 200\. " W. K!; ## '#+$% ##)% #'#+#+ to Disease`Bssociatew Stiq~a 1. Strel@cov V.V., Baranova G.V., Siresina N.N., Stolbun Yu.V., Vasil@eva I.A.xomohnostioptimiacii psihologicheskogo sostoyaniya qolbnyh tuqerkuleom legkih v processe indi*vidualbnoi psihologicheskoi korrekcii Proqlemy tuqerkulea. 2012. " W.10. Tuqerkule v `ossiiskoi jederacii. Analiticheskii oqor statisticheskih pokaatelei potuqerkuleu7 ispolbuemyh v `ossiiskoi jederacii. M..7 2011.11. jederalbnyi akon ot 1Z iyunya 2001 g. " \\*j }O preduprehdenii rasprostraneniya surs Soqranie akonodatelbstva `ossiiskoi jederacii7 20017 " 267 st. 25Z1. U`LX

Приложенные файлы

 • pdf file12
  Размер файла: 94 kB Загрузок: 1