Ессе мои педагогические находки хертек а.о


Шуй ортумак ниити билиг школазыЧогаадыг-боданыг«Мээё методиктиг тывыштарым».
Бай-Тайга кожууннуң Шуйортумак школазыныё тыва дыл,чогаал башкызы ХертекАйлаңмаа Очуровна бижээн.
2013 чылМээё методиктиг тывыштарым.
Мындыг тоолчургу чугаа бар. «Бурган башкы х=й муё-муё чылдар бурунгаар кижилерниё каржы, багай ч\\лдериниё к=в\дээнин к=ргеш, оларга дузалаар деп боданган. Ыдыктыг дузалакчыларын кыйгыргаш, чугаалаан: «Кижилер боттарыныё оруундан аскан. Ч\н\ канчаар бис?» 1-ги дузалакчы тургаш: «Баш бурунгаар к=р\п каар д\штен чоргузар», а 2-ги дузалакчы «Дээрниё чаагай ч\\лдерин бадырар». 3-к\з\ тургаш: «Бурганныё ыдыктыг аржаанын бээр» дээн. Ч\гле 4-к\ дузалакчы тургаш, кижи б\р\з\нге эртем-билигже ч\тк\лд\ чорудар, оон оларны ==редип башкарар башкыдан база чоргузар». Ынчаар-ла бурган черже Моисейни, Будданы, Иисус Христосту болгаш Мухамедти чоруткан. Оон чырык баштыг элчиннерни бичии уруглра ==редирин чагаан. Ол \еден эгелээш, чер кырынга чырык элчиннер анаа уруглар болуп т=р\тт\н\п, улгадып =з\п, бичии уругларже далажып чоруур кижилер апарган. Ол дээрге башкылар-дыр.
Школаже башкылар аёгы-аёгы оруктар-биле келир. Оларныё салым-чолу база бот-боттарынга домейлешпес. Дээди ==редилге чериниё диплому дээрге ч\гле улуг болгаш нарын к\ш-ажылче шымнып кирер эргени берген документ болур. А башкы кижиниё к\ш-ажылыныё берге, нарын ч\\л\ ==реникчи б\р\з\нче шын орукту изеп, ооё чаяаттынган онзагайын эскерип сайзырадыры болур.
Чуртталганыё утказыныё дугайында, бодунуё к\ш-шыдалыныё, \нелиг ч\\лдериниё дугайында боданып чоруур кижи б\р\з\ философ болур, а башкы – езулуг кижи база философ база болур ужурлуг. Башкы эртем-билигниё чадазынче бедип \неринче келир \ениё ажылдакчызын болгаш эртемденин, дайынчызын болгаш космонавтызын, эмчизи болгаш тудугжузун чедип \нд\р\п турар. Башкы оларныё билиглериниё, сайзыралыныё, кижизидилгезиниё быжыг таваан салып, долгандыр турар делегейже к=р\ж\н, аажы-чаёын хевирлеп, эртенги х\нче ажылдап, т=рээн чуртунуё езулуг хамаатызын ==редип чоруур.
Башкы кижиниё к\ш-ажылы тудугжу болгаш тараа тарыкчызыныё ажылынга д=мей – ак сеткилдиё, ч=пт\г чоруктуё \резинин ==реникчиниё сагыш-сеткилинге тарып, эртем-билиглерниё тууйбужугаштары-биле угаанын долдуруп, амыдырал-чуртталгада шын орукту тып алырынга хамааты хулээлгелерин миннип чоруур кижилерни кижизидер, а эё-не чугула ч\\л бодунуё с=з\-биле эё-не нарын эртемни ==редири - езулуг кижилер болуру.
Чугаажок амгы \е бистен туруштуг, шимченгир, чамдыкта кажар, дошкун болурун негеп турар. Ч\ге дээрге амгы \е - д\в\ренчиг , турум эвес, шимченгир, арын чок. Ынчангаш бо делегейге чайгылып кээп д\шпес быжыг туруштуг болуру чугула. Эки башкыдан \нелиг ч\\л чок, багай башкыдан хоралыг ч\\л чок. Башкы кижиниён бичии хензиг частырыыы ==реникчи кижиге улуг когарал болур. Оон куду, багай ч\\л чок.
Мен бичиимден башкы болурун к\зеп чордум. Эштеримни чыып алгаш, школа кылдыр ойнап турдувус. Мээн баштайгы бижээн чогаадыым «Келир \еде мергежилим». Аёаа башкы болур мен деп бижээн мен. Ол ынчан он харлыг турган мен. Башкымны =тт\н\п кичээлдерни эрттирип турдум. Башкыныё философиязы деп терминни ынчан билбес турган мен. Ада-ием малчын улус. Кады т=рээннеримде башкы улус чок. Ам бодаарымга, мээё философиям ол ынчан т=р\тт\н\п келген. Амгы \еде 21 в. 2013 чыл. Мен 36 харлыг мен. Мен башкы к\зелим чедип алдым. Башкы мен. Чонумнуё кызы мен. Менде чоннуё эё \нелиг эртинези- ооё ажы-т=л\. Уругларга тыва дылга болгаш чогаалга, т=рээн чуртунга ынакшылды оттуруп чоруур мен.
Амгы \еде национал школаныё тыва дыл, чогаал башкызыныё мурнунда нарын айтырыг туруп турар: ==реникчилерни тыва дыл кырынга шын бижип, чугаалап турар кылдыр ==редиринден аёгыда тыва т=рээн чугаазыныё онзагай чаражын эскерип, аёаа ынак болуп, орус дыл-биле сырый харылзаазын тургузуп онзагайын ылгап билирин ==реникчилерден чедип алыры. Мен бодаарымга, национал школаларга тыва болгаш орус дыл башкылары деёге ажылдаары чугула, ч\ге дээрге ийи дылдыё башкылаашкыныныё чидиг айтырыгларын демниг шиитпирлээри.
Чижээ: тыва улустуё аас чогаалын ==редип тура, ону орус улустуё аас-чогаалы-биле деёге к==р\: уран-чечен болгаш т==г\л\г уткаларын сайгарарга, чоннуё шаг- шаандан чорудуп келген ажыл-агыйы, кижиниё м=з\-б\д\ж\нде \нелиг шынарларны тайылбырлап шиёгээдип алыры.
К\ш-ажыл кижини каастаар.- Труд украшает человека.
Ч\с акшаныё орнунга ч\с эштиг бол. - Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Тыва дылын, т=рээн чогаалын эки сайгарып билир ==реникчилер шиёгээдип алган овур- хевирлер, темалар таварыштыр орус дылдыё д\р\мнерин билип алыры чиик, эптиг болур. Амгы \еде Тывада демнежиишкин аргаларын ажыглап чоруур башкылар кайы х=й. Мээё ажылымда т=рээн чогаалга 11-ги класстыё ==реникчилеринге эрттирген Н. Кууларныё « Аёнаашкын соонда болчаг» деп чогаалын сайгарып тура, Уильям Шекспирниё « Ромео и Джульета» деп чогаалын деёге к=р\п, ийи аймактыё чалыы, чараш оол, уругнуё арыг ынакшылын \нелеп, чогаалдыё маадырларыныё овур-хевирин, \ениё байдалын ==реникчилерге чедимчелиг кылдыр к=рг\зери. Бодумнуё ажылымда ==реникчилерниё с=с курлавырын сайзырадырында башкылаашкынныё б\г\-ле аргаларын ажыглап турар мен. Ынчангаш дыл кичээлдериниё кол угланыышкыны ==реникчилерниё с=с курлавырын сайзырадыры болганда, словарьлыг ажылдан эгелеп, бижимел болгаш аас чугааны байлакшыдарынга улуг-ужур дузалыг. 5-ки класстыё тыва дылыныё кичээл планнарын методиктиг литератураларга даянып, бодум тургускан мен. Чаёчылчаан кичээлдерден аёгыда, чаа хевирлерниё кичээлдерин эрттиреринге улусчу ужурларны ажыглап, =ске эртемнер-биле харылзааны \нд\рерге, ==реникчилер идепкейлиг ажылдааарынга сонуургалы улуг дээрзи илдеё ( орус дыл, орус чогаал, Тываныё т==г\з\, Тываныё географиязы). Дараазында хевирлерни уругларныё дыл-домаа байлак, т=рээн дылыныё чаражын, онзагайын, с\\з\н\н эскерип, ооё чажыттарын сайгарып ==редиринге ажыглап турар мен: карточка, чуруктар, проект хевири, бодал чогаадыг (эссе), с=з\глел сайгарылгазы, с=з\глел очулдуруу, словарь ажылы, рефераттар, класстан дашкаар ажылдар, комьютерге ойнавышаан, билиин хынап, ханыладыр болгаш т=рээн дылынга сонуургалды оттурары-биле тургускан дидактиктиг оюннар.
Кичээлдерде ИХТ ажыглаары – ==реникчилернин сонуургалын идекпейжидериниё дээштиг аргазы. Компьютер техниказы кичээлди сонуурганчыг, амгы \еге д\\шкек, бот-тускайлаё ==редилге аргазы бар, хыналда болгаш т\ёнелдер \нд\рери д\рген, шын болдуруп турар. Эё-не чугула ч\\л – кичээл б\р\з\н\ё ==реникчилерге солун болуру, ч\гле ынчан эртемге туруштуг сонуургал ==рерикчилернин х=й кезиинге оттур. Комьютерниё дузазы-биле уругларныё назы-хары болгаш сонуургалыныё аайы-биле дидактиктиг оюннарны тургузары, оларны кичээлдерге ажыглаары ном номчуксавас, д\р\мнер доктааадырынга сунду чок чорукту узуткап, сонуургал оттурарыныё бир онзагай аргазы болдуруп, янзы-б\р\ оюннарны тургузуп турар мен. ИХТ ажыглалы =ске делегейже аян чорук дег, кандыг-бир солун байырлал азы чанчылдыё киржикчизи ышкаш болдуруптар, компьютер-дузазы-биле ==редилгени башкарарга, ==реникчилерниё шингээдир идекпейжи болурунуё деёнели бедиир. Мен бодаарымга, башкы кижиниё бодунга ч\\ солунун ону уругларга чедирип болур. Кичээлдерге белеткел мурнунда уругларныё боттарындан с\ме ап, деёге презентацияны, видеороликти, аялганы шилип, тестилерниё айтырыгларын тургузары солун. Ажыл чорудулгамныё \езинде ИХТ-ни ажыглай бергеш, комьютерниё кызыгаар чок ажыктыын эскердим.
Бистиё амыдыралывыс бажыё болгаш школа. +=реникчилер-биле ажылымны- улуг аас-кежик деп бодаар мен. Ажылдап келген чылдарымда ч\\-даа турган: чедиишкиннер, ==р\шк\, муёгарал… Башкы болганымны чуртталгамныё шын оруу ол-дур дээрзинге б\з\релим улуг.

Приложенные файлы


Добавить комментарий