Гулбарам

Алматыдан ж_лдемен
Мектебімізде жалпы оKушылардыS п‰нге деген KызыCушылыCын арттыруда, білімдерін тереSдетуде ж‰не таSдаулары бойынша к‰сіптік баCдар беру маKсатында сыныптан тыс ‰р т_рлі таKырыпты шаралар д‰ст_рлі aйымдастырылады. Сонымен Kатар Kазіргі таSдаCы Cаламтор желісі арKылы ™ткізілетін сырттай т_рлі зияткерлік, п‰ндік байKауларCа да Kатысу жаKсы жолCа KойылCан. Тек осы жылдыS ™зінде –аK, «Дарын» республикалыK Cылыми – практикалыK орталыCыныS aйымдастыруымен жыл сайын ™тетін JазаKстандыK Интернет ОлимпиадасыныS ™зіне мектептен ‰р п‰н бойынша 5-11 сыныптарынан 60-Kа жуыK оKушысы Kатысып, жеSімпаз танылCан 10 сынып оKушысы Р.Мaратов KазаKстан тарихы п‰ні бойынша Щучье Kаласында ™ткен «Тарих ата» ІХ республикалыK KашыKтыK олимпиадасына Kатысып, сертификатталCан болса, 8 сынып оKушылары Р.Jабдырова мен €.Тайланова физика п‰ні бойынша _здік танылып, І д‰режелі дипломмен марапатталды. Ал кейбір жекелеген оKушылар арнайы сертификатKа ие болды.
Сондай – аK, ™ткен оKу жылыныS Kырк_йек айынан бастап республикалыK «Дарын» орталыCыныS сырттай оKыту мектебініS т™рт кезеSнен тaратын 8-10 сынып оKушылары _шін негізгі п‰ндер бойынша KашыKтыK олимпиадасына мектебімізден 32 оKушы Kатынасты. Алдымен Kабылдау кезеSіне aсыныс жасаCан оKушыларCа арнайы тапсырмалар берілген болатын. Jатысушылар п‰н бойынша ™здеріне берілген жеке тапсырмаларын талапKа сай арнайы оKушы д‰птерінде орындап, жауаптарын пошта арKылы жолдады. Келесі кезеSге ™ткен оKушыларCа бірте – бірте к_рделенген тапсырмалар арнайы берілген болатын. Jорытындысында т™рт кезеSнен с_рінбей ™ткен республикалыK олимпиаданыS БJО бойынша жеSімпаздары болып тарих п‰ні бойынша 8 сынып оKушылары Г.Jaсенова мен €.Абатова, KазаK тілі мен ‰дебиеті п‰нінен €.Хайрушева, химия п‰ні бойынша Г.СариевалардыS жaмыстары _здік танылды. Бaл KашыKтыK олимпиадасыныS маKсаты - оKушылардыS таSдаCан п‰ндері бойынша білімдерін кеSейту, мамандыK таSдау жолында дaрыс баCдар беру, Cылыми к™пшілік ‰дебиеттермен жaмыс жасай білу Kабілетін дамыту ж‰не республикамыздыS шалCай аймаKтарындаCы білімді балалардыS талабын aштау, оларCа Kолдау к™рсету.
Е.НиетKалиев атындаCы ЖББОМ-тіS аталCан т™рт оKушысы маусымныS 23-29 аралыCында Алматы KаласындаCы «Самал» пансионатындаCы «Талапкер» бейіндік лагеріне тегін демалуCа жолдама алды. ОKушылар мектебіміздіS биология п‰нініS бірінші санатты мaCалімі Э.НегметованыS жетекшілігімен _лкен KалаCа саяхаттап, жаKсы демалып Kайтты.
Ендігі кезекте олардыS Алматы Kаласынан алCан ‰серін ™з ауыздарынан тыSдасаK. Г_лназ: - Жалпы бaл KашыKтыK олимпиадасына еліміздіS барлыK облыстарынан 8-10 сыныптары аралыCында 1650 оKушы ‰р т_рлі п‰ндер бойынша KатысKан. Jорытындысы бойынша 500 оKушы дипломант атанып, еS _здік 35 оKушы тегін лагерге шаKырылCан. Сол оKушылардыS бірі болып Алматыны к™ріп, білімімді тереSдетіп KайтKаныма ризамын. Білімді болсаS, ‰рKашан да мерейін к™ресіS.Келесі жылы да Kайтадан ™ткізілетін осы олимпиадаCа Kатысуды жіберіп алмайыK. ОKушылар _шін жасалып жатKан білім додасы –баршаCа ортаK. ЖаSа заман аCымына сай сырттай ™тетін осындай байKауларCа KатысыSыздар!
- €сем мен Г_лсина: -Лагерге еS шалCайдан келсек те біз бірінші болып барыппыз. Таныса келе, барлыK оKушылар да облыс орталыCынан Н.Назарбаев зияткерлік мектептері мен гимназия, лицейлерден келген білімпаздар екен. Тек Kана Орал KаласыныS ™зінен де немесе басKа аудан мектептерден де ешбір оKушы бaл олимпиадаCа KатыспаCан болып шыKты. Біздерді БJО бойынша облыстыS намысын KорCап келген жеSімпаздары, соныS ішінде ауыл мектебінен келген _здіктер деп ерекше атап таныстырды. Онда т_ске дейін п‰н бойынша білімімізді тереSдету маKсатында Kосымша жaмыстандыK. Т_стен кейін АлматыныS ‰сем де к™ркіне к™зіS тоймайтын орындарын араладыK. ТабиCатына, тарихKа толы ‰леміне _Sіліп, т‰нті болдыK.
- €семг_л: - Демалыс баCдарламасы бойынша «Медеу» мaз айдыны, «К™кт™бе», М.€уезов атындаCы драмтеатрда, JазаKстан РеспубликасыныS мемлекеттік мaражайында, орталыK саябаK пен спорт кешенінде, тарихи орындар мен ескерткіштерді араладыK.К™п дос таптыK. Ой – ™рісімізді кеSейтуге баCытталып оздырылCан м‰нді шараларCа б‰ріміз де атсалыса KатыстыK.Осы орайда, тереS біліммен сусындатKан Е.НиетKалиев атындаCы білім ордасыныS білікті де білімді aстаздарын маKтан етеміз.`стаздарымыздыS берген білімініS арKасында лагерде де ™з білімдеріміз бойынша п‰ндік олимпиада сынынан с_рінбей ™ттік. Химия п‰ні бойынша ™ткен олимпиадада Г_лсина ІІІ, €сем ІІ, ал Г_лназ І орынCа Kол жеткізсе, мен KазаK тілінен ІІ орынды KанжыCаладым.
С™збен жеткізе алмас KызыCы мен ‰сері мол арманCа айналCан Алматыны к™рдік, ендігі арман - одан ‰рі ™те жаKсы оKып, мектепті аяKтаCаннан кейін ™з білімдерімізді сонда жалCастыру яCни, таSдаCан жоCары оKу орнына т_су.
«Білімді мыSды жыCады»- демекші, оKушылардыS Kабілет – Kарымын aштап, елдегі жаSа _рдістен Kалдырмай, біздермен ерінбей еSбектеніп, жеSістіS биігінен к™рінуімізге Kашанда шаршамайтын, баKытымызды аялайтын aстаздарымызCа ш‰кірттік сезімдеріміз шексіз – деп, оKушылар алCан ‰серін тауыса алар емес.

€Sгімелескен : Зулкарнайева Гульбарам - 7 сынып оKушысы
БJО Ж‰нібек ауданы Jамысты ауылы
Е.НиетKалиев атындаCы ЖББОМ
15

Приложенные файлы

  • doc gulbaram
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий