Х.туфан

11 нче класс
Х. Туфан иGаты буенча йомгаклау контроль эше
1 нче вариант
I. Тест
Х. Туфан иGатында телг‰ алына торган як-
А. Иске Карм‰т €. Казан Б. Тобол
2. Х. Туфан кайсы м‰др‰с‰д‰ белем ала?
А. Уфа “Галия” €.Казан “М™х‰мм‰дия” Б. Оренбург “Х™с‰ения”
3.1914 нче елда ул кайда кил‰?
А. Казанга €. Тоболга Б. М‰ск‰_г‰
4. М‰др‰с‰д‰ укыган чагында кемн‰н д‰ресл‰р ала?
А.М Гафури. €. Г. Ибраkимов Б. j. Такташ В. Г. Исхакый
5. 1924 нче елда кая кил‰?
А. Урал €. Карм‰т Б. Казан
6. Тормыш ипт‰шенеS исемен атагыз
А. Луиза Салиаскарова €.Луиза Болгарская
Б. С‰хибGамал Волжская
7. Х. Туфанны тиз арада талантлы шагыйрь итеп таныткан шигырь б‰йл‰мен атагыз.
А. “Урал эскизлары” €. “Бибиевл‰р” Б. “ХуGиевлар”
8. Чынбарлыкта прототиплары булган образлар дип Х. Туфан кайсы геройларны атый?
А. ГабдуллаGан,Иск‰нд‰р . €. В‰ли,Йосыф. Б. Минап, Хабул.
9. Эзоп теле-
А. Сур‰тл‰_ чараларын киS кулланып язу.
€. К_бр‰к лирик герой хисл‰рен‰ урын бир_.
Б. Ишар‰л‰п, ымлап,яшертен язу.
10. Эзоп теле бел‰н язылган шигырьл‰р кайсы чор иGатына хас ?
А. 1924-1940. €. 1940-1956. Б. 1956-1981.
11. Язучылар союзыннан кайчан чыгарыла?
А. 1937 €. 1938 Б. 1940
II.Бирем
1. Тоткынлык чор иGатына хас т™п сыйфатлар, шигырьл‰ре нигезенд‰ д‰лилл‰рг‰


2 нче вариант
I. Тест
12. Кайчан кулга алына k‰м Казан т™рм‰сен‰ ябыла?
А. 1937 €. 1938 Б. 1940
13. Татарстан прокуратурасы шагыйрьг‰ ташланган гаепл‰рнеS нигезсез булуын кайчан раслый?
А.53 €.56 Б. 57
14. Шагыйрь ирекк‰ нич‰нче елда чыга?
А.53 €.56 Б. 57
15. Бу юллар кайсы шигырьд‰н?
КайгыныS ни с_з ик‰нен
Белм‰г‰н сабый бала!
Ни булды сиSа,г_з‰лем,
Й™зл‰реS сарылана?
А. “Ирт‰л‰р Gитте ис‰?” €. “Агыла сарылык,агыла”
Б. “Каеннар сары иде”
16. Бу шигырь юлларында сур‰тл‰_ чараларыныS кайсысы кулланылган?
Кояш кер‰ кайбер к™нн‰рд‰
Утыны бетк‰н ятим ™йл‰рг‰.
Кер‰ д‰ котлый алар ирт‰сен,
Х‰б‰р итеп язлар Gит‰сен.
А. Метонимия €.Эпитет Б. Сынландыру
17. Бу юллар кайсы шигырьд‰н?
Тарихым ист‰леге син,
Болгарым ист‰леге,
Гасырлар аша _телг‰н
Юлларым ист‰леге.
А. “Ирт‰л‰р Gитте ис‰?”
€. “Агыла да болыт,агыла”
Б. “Туган тел турында Gырлар”
18. 20 - 30 нчы еллардагы иGатында т™п _зенч‰лек-
А. Урал эшчел‰ретормышыннан алынган геройларны яSа G‰мгыять т™з_чел‰р итеп сур‰тл‰_.
€. ХалыкныS авыр язмышка дучар ител_ен,G‰мгыятьнеS кешелексез якларын к_черелм‰ м‰гън‰д‰ тасвирлау.
Б. Оптимизм ,рухи х™рлек,тормышны ярату хисл‰ре ™стенлек ит_.
II.Бирем
1. Башлангыч чор иGатына хас т™п сыйфатлар, шигырьл‰ре нигезенд‰ д‰лилл‰рг‰
11 нче класс
Х. Туфан иGаты буенча йомгаклау контроль эше
1 нче вариант
I. Тест
1.Х. Туфан иGатында телг‰ алына торган як-
А. Иске Карм‰т €. Казан Б. Тобол
2.1914 нче елда ул кайда кил‰?
А. Казанга €. Тоболга Б. М‰ск‰_г‰
3. М‰др‰с‰д‰ укыган чагында кемн‰н д‰ресл‰р ала?
А.М Гафури. €. Г. Ибраkимов Б. j. Такташ В. Г. Исхакый
4. Тормыш ипт‰шенеS исемен атагыз
А. Луиза Салиаскарова €.Луиза Болгарская
Б. С‰хибGамал Волжская
5. Чынбарлыкта прототиплары булган образлар дип Х. Туфан кайсы геройларны атый?
А. ГабдуллаGан,Иск‰нд‰р . €. В‰ли,Йосыф. Б. Минап, Хабул.
6. Эзоп теле бел‰н язылган шигырьл‰р кайсы чор иGатына хас ?
А. 1924-1940. €. 1940-1956. Б. 1956-1981.
7. Язучылар союзыннан кайчан чыгарыла?
А. 1937 €. 1938 Б. 1940
8. Шагыйрь ирекк‰ нич‰нче елда чыга?
А.53 €.56 Б. 57
9. Бу шигырь юлларында сур‰тл‰_ чараларыныS кайсысы кулланылган?
Кояш кер‰ кайбер к™нн‰рд‰
Утыны бетк‰н ятим ™йл‰рг‰.
Кер‰ д‰ котлый алар ирт‰сен,
Х‰б‰р итеп язлар Gит‰сен.
А. Метонимия €.Эпитет Б. Сынландыру

II.Бирем
1. Тоткынлык чор иGатына хас т™п сыйфатлар, шигырьл‰ре нигезенд‰ д‰лилл‰рг‰2 нче вариант
I. Тест
1. Х. Туфан кайсы м‰др‰с‰д‰ белем ала?
А. Уфа “Галия” €.Казан “М™х‰мм‰дия” Б. Оренбург “Х™с‰ения”
2. 1924 нче елда кая кил‰?
А. Урал €. Карм‰т Б. Казан
3. Х. Туфанны тиз арада талантлы шагыйрь итеп таныткан шигырь б‰йл‰мен атагыз.
А. “Урал эскизлары” €. “Бибиевл‰р” Б. “ХуGиевлар”
4. Эзоп теле-
А. Сур‰тл‰_ чараларын киS кулланып язу.
€. К_бр‰к лирик герой хисл‰рен‰ урын бир_.
Б. Ишар‰л‰п, ымлап,яшертен язу
5. Кайчан кулга алына k‰м Казан т™рм‰сен‰ ябыла?
А. 1937 €. 1938 Б. 1940
6. Татарстан прокуратурасы шагыйрьг‰ ташланган гаепл‰рнеS нигезсез булуын кайчан раслый?
А.53 €.56 Б. 57
7. Бу юллар кайсы шигырьд‰н?
КайгыныS ни с_з ик‰нен
Белм‰г‰н сабый бала!
Ни булды сиSа,г_з‰лем,
Й™зл‰реS сарылана?
А. “Ирт‰л‰р Gитте ис‰?” €. “Агыла сарылык,агыла”
Б. “Каеннар сары иде”.
8. Бу юллар кайсы шигырьд‰н?
Тарихым ист‰леге син,
Болгарым ист‰леге,
Гасырлар аша _телг‰н
Юлларым ист‰леге.
А. “Ирт‰л‰р Gитте ис‰?” €. “Агыла да болыт,агыла”
Б. “Туган тел турында Gырлар”
9. 20 - 30 нчы еллардагы иGатында т™п _зенч‰лек-
А. Урал эшчел‰ре тормышыннан алынган геройларны яSа G‰мгыять т™з_чел‰р итеп сур‰тл‰_.
€. ХалыкныS авыр язмышка дучар ител_ен,G‰мгыятьнеS кешелексез якларын к_черелм‰ м‰гън‰д‰ тасвирлау.
Б. Оптимизм ,рухи х™рлек,тормышны ярату хисл‰ре ™стенлек ит_.
II.Бирем 1. Башлангыч чор иGатына хас т™п сыйфатлар, шигырьл‰ре нигезенд‰ д‰лилл‰рг‰

15

Приложенные файлы

  • doc h.tufan_
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий