Хабибуллина гулнур равгатовна2

Хабибуллина Гульнур Равгатовна
1 категорияле т‰рбияче,
МБДОУ № 28 «Снежинка»

Темасы: «Халкым чишм‰сенн‰н су эч‰м»
(икенче кечкен‰л‰р теркеме)
Максат: т™рле фольклор элементлары кулланып балаларныS б‰йл‰нешле с™йл‰мен _стер_;
Бурычлар:
Белем бир_ бурычы: фольклор аша балаларны туган телебезнеS матурлыгын, байлыгын к_р‰ белерг‰ ™йр‰т_, с™йл‰мн‰рен _стер_;
^стерешле бурычлар: с_з байлыгын арттыру, уйлау-фикерл‰_ с‰л‰тен _стер_;
Т‰рбияви бурычлар: балаларда туган телг‰, туган илг‰ м‰х‰бб‰т уяту, кешелеклелек, ‰д‰плелек к_некм‰л‰ре т‰рбиял‰_.
Fиkаз:
К_рс‰т_ ™чен материал: магнитофон, “Туган тел”, “Дустым бар” Gырлары, туп, т_б‰т‰й, ‰кият р‰семн‰ре, ™й макеты, кулъяулык, самовар.
Тарату ™чен материал: балаларга к_чт‰н‰ч
Балалар бел‰н алдагы эш: балалар бел‰н табышмаклар, Gырлы-биюле уеннар ™йр‰н_, татар халык ‰киятл‰ре бел‰н танышу.
Т‰рбияче ‰зерлеге: ш™гыль ™чен кир‰кле Gырлар табу, уеннар сайлау, т™рле ‰киятл‰рг‰ р‰семн‰р ясау.

Ш™гыль барышы
Балалар, килегез минем яныма, т_г‰р‰кк‰ басабыз.
Психогимнастика: Кояш чыкты, к_зен кысты,
Йоклап ятма, ялкау булма,
Тор, - диде.
Мин кояшка с‰лам бирдем
€йд‰, берг‰ уйныйк, - дидем.
Х‰зер безд‰, балалар, учыбызга Gылыны Gыйдык, бер-беребезг‰ кулыбызны, _з Gылыбызны бирдек, елмаештык k‰м матур итеп урыннарга утырдык.
Д™рес итеп утырдык k‰м бер Gыр тыSлыйбыз. (Г.Тукай “Туган тел”)
Балалар, ‰ бу Gыр н‰рс‰ турында иде?
Туган тел турында.
Д™рес, балалар, ‰ безнеS туган телебез – ул татар теле. Б_генге ш™гылебезд‰ без, балалар, туган телебезнеS байлыгын, матурлыгын к_рерг‰ дип с‰ях‰тк‰ чыгабыз. Бу с‰ях‰тт‰ безг‰ бик к_п белемн‰ребезне иск‰ т™шерерг‰ кир‰к булыр. Сез ‰зерме?
€йе.
€йтегез ‰ле, безг‰ тел ни ™чен кир‰к?
С™йл‰шер ™чен.
Д™рес, бер-беребез бел‰н аралашыр ™чен безг‰ тел кир‰к.
€ мен‰ безг‰ иS беренче булып татар теленд‰ кем энд‰ште ик‰н?
€нил‰р.
€йе, сезнеS д‰, балалар, иS беренче с_зегез “€ни”, я булмаса “€н퉔 диг‰н с_з булгандыр.
€йд‰гез ‰ле, шуныS турында шигырь тыSлап _тик:
ТыSлап бишек GырларыSны
Елавым басылган бит.
Телем д‰ минем иS ‰_в‰л
“€н퉔 дип ачылган бит.
€ х‰зер, балалар, минем яSга т_г‰р‰кк‰ бастык. Карагыз ‰ле, нинди матур туп к™теп тора безне. €йд‰гез ‰ле, балалар, бу туп бел‰н уйнап тылсымлы с_зл‰рне иск‰ т™шереп алыйк. (Ис‰нмесез, саубулыгыз, тыныч йокы, р‰хим итегез, ашыгыз т‰мле булсын, гафу ит, р‰хм‰т, т‰мле т™шл‰р, х‰ерле к™н...)
Яхшы, к_рк‰м гад‰тл‰р, тылсымлы с_зл‰р безг‰ k‰р адымда кир‰к. Без аларны онытмаска, гел кулланып торырга тиеш.
Карагыз ‰ле, балалар, монда бер тылсымлы тартма бар. Ачып карыйк ‰ле, эченд‰ н‰рс‰ бар ик‰н? (Т_б‰т‰й)
Бикр‰к матур чикк‰н т_б‰т‰й. Бу т_б‰т‰й бел‰н уйнап алыйк. Кемд‰ т_б‰т‰й кала, шул бер табышмак ‰йт‰. М‰с‰л‰н:
F‰ен д‰, кышын да бер т™сле.
Эн‰се бар, тег‰ белми.
Бер агачта ике яфрак.
Утта янмый, суда батмый.
Сикер‰ бел‰, й™гер‰ белми...
“Т_б‰т‰й” уены: Т_п-т_п-т_б‰т‰й,
Т_б‰т‰ем укалы,
Чикк‰н матур т_б‰т‰ем
Кемд‰ ик‰н тукталды.
Табышмакларны да бик к_п бел‰сез ик‰н, балалар.
С‰ях‰тт‰ й™ри-й™ри ‰киятл‰р д™ньясына да килеп Gитк‰нбез. Карагыз ‰ле, балалар, бу р‰семн‰р нинди ‰китл‰рд‰н ик‰н? (“Йомры икм‰к”, “Б_ре бел‰н к‰G‰”, “Т™лке бел‰н б_ре”, “Шалкан”).
Булдырдыгыз, балалар, ‰киятл‰рне д‰ яхшы бел‰сез.
Карагыз ‰леёмонда бер ™й бар. €н‰ ‰би _зе д‰ к_рен‰ т_гелме?
Ис‰нме, ‰бек‰й!
Ис‰нмесез, балакайларым!
Без, ‰би, татар телебезнеS байлыгын к_рерг‰ дип с‰ях‰тк‰ чыккан идек. Бик к_п табышмаклар, тылсымлы с_зл‰р, ‰киятл‰р иск‰ т™шердек.
€й, балакайларым, яшь чагында без д‰ кич утырып кызык-кызык Gырлы-биюле уеннар уйный идек. €лл‰ соS берсен сезг‰ ™йр‰тимме?
Бик тел‰п ™йр‰н‰без, ‰бек‰й!
Fырлы-биюле уен “Дустым бар” (Л. Хисм‰туллина музыкасы k‰м с_зл‰ре).
Р‰хм‰т сиSа, ‰би! Бик к_Sелле уен. Без аны гел берг‰л‰п уйнарбыз.
Балалар, Мин б‰хетле булыр идем,
С™йл‰шс‰гез ана теленд‰.
€ти-‰ни р‰хм‰т сезг‰ диеп
€йт‰лс‰гез татар теленд‰.
Бала: €тк‰S-‰нк‰S телен белс‰S
АдашмассыS кайда да,
Туган телеSд‰ энд‰ш син
Кояшка да, айга да.
Балалар, без б_ген нил‰р эшл‰дек? €йд‰гез берг‰л‰п иск‰ т™шерик.
Тылсымлы с_зл‰р ‰йттек.
Табышмаклар оттык.
€киятл‰р таныдык.
Балалар, татар телебезне ™йр‰нерг‰ онытмаска кир‰к!
€би: € х‰зер, балалар, минем ™ем‰ кереп, берг‰л‰п к_чт‰н‰чл‰р бел‰н ч‰й эчеп алырбыз.


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий