Хакасия — моя малая родина

Филиал МБОУ Бейской ОШИ Большемонокская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования


Марыu
«ТjреенчирiбiсХакасиябыс».

Составила: Чебодаева Эльза Алексеевна-учитель хакасского языка и литературы, 1 квалификационная категория.


с.БольшойМонок
2015г
Марыuныyпjгiнi:
олuаннарныyХакасиядаyарпiлiстерiнтилiдерге;
олuаннарны хакас тiлiн, тjреенчир-суубыстыyпурунuызын паза амuызынпiлерге паза улуuлирuаeгредерге;
Марыuакирекнимелер: саблыuкiзiлернiyсомнары, Хакасияныyкартазы, плакаттар «Постыyтiлiнпiлбеенулустарчонкибiрiнчирдеепiлбес», «Постыyтiлiнхайраллаyар, ол-ис-пай, олчидiгнiпiскепурунuыларпирген», «Хусханадынаyсiлiг, кiзi-хыйuасаuызынаy», «Кjйгеноттыyчылииистiг, хыйuакiзiнiyчооuыхыныu», сарын «Хакасиям минiy»ё
Марыuныyчjрiмi.
B. Eгретчiнiyсjзi.
Аарлыuаргыстар, пeeнгi« ТореенчирiбiсХакасиябыс»марыuаизебi чох улуuалыптаркилiбiстi. Оyсаринда «Ынархас» команданыyалыптары, солсаринда–«Патриоттар».
Арuа-мjрийнiyчардыхтарынчарлаппирим.
Марыuпискjрiмнiгполар:
сурыuларuанандырыuпирерi;
литературасурыuлары;
сиспектер паза сjспектер;
Хакасияныyсаблыuкiзiлерi;
тесттергенандырыu.
B чардых «Сурыuларuанандырыuпирерi».
1 командаасурыuлар:
Картада Хакасия хайдаuорындакозiдiлпарган? ( Сибирьде, Ким суuныyхазында, Сойантаuларыныyидеенде).
Хакасияныyiстенxiлерiнiyчидiглерiнпiстiyxир-суубысхайдипаалааан? (1967 чылда Хакасия Ленин орденiналган, 1970 чылда – Ынархасорденiн).
ХайдаuкjлХакасиядапрайзынаyулуu? (Белё).
Хайдаuчылда Хакас автономоблазытjстелген? (20 октябрьда 1930 чылда).
Хамuакиректирiг. ( бубен).
Хайдаuчислода хакас чоныЧылпазынeлeкeннепче? (Кjрiкайыныy 22 кeнiнде).

2командаасурыuлар:
Хайдаuчылда хакас тiлiхазнатiлi пол парuан? (1995 чылда).
Хайдаuаймахтарнаy Хакасия граничить полча? ( Кемеровоблазы, хызылчаркрайы, Тыва Республиказы, Алтай Республиказы).
Хайдаuкjлнiпуланныyадынанадапсалuаннар? (Баланкуль).
Хакас Республиказыныy город аттарынадаппирiyер. (Аuбан, Сорск, Харатас, Саяногорск, Абаза).
Совет eлгeзiтурuансоондапуeлeкeннiиртiрергечаратпиныбысханнар. 1980 чылда, хаxан Хакас автономоблазына 50 час толчатханда, чарадыuалылuан-пуeлeкeннiхатапиртiрерге.
Хайдаueлeкeннеyерчоох парча? (Тун пайрамнаyар).
6)Хайдаuчылданаа хакас пiчiгiтjстелген? (1924-1926 чылларда)


BBчардых «Литература сурыuлары».
1 командаасурыuлар:
АныyадынаyХакасияныy культура чуртазыныyпастаuыjзiмнерiпалuалыстыu. Ол Хакас книга издательствозындатоuынча, улуuнимеспьесаларпасча. Позы тjстеенкружокнанконцертнайпрограммалартурuысча. Хакас тiлiне «Интернационал» сарыннытiлбестепсалuан. Кемнеyерчоох парча? (Александр Михайлович Топановтаyар).
Хыйuазы паза узы хоостыраолучёнай, писатель, eгретчi, хакас школаларынатjстелгенучебниктернiy авторы полча. Олпастагы хакас романын пас салган. Ол роман хоостыра «Харахустыyхалuанxычылы» фильм сурылuан. Кемдiрол? ( Николай Георгиевич Доможаков).
Кемнiyсjстерi?
Сынапундутсалзамтiлiмнi,
Позымныхакасхасанабаспын.
Кjкпорчоосхас Хакас чирiмнi
Паза тjреенчирiмесанабаспын. (Геннадий Кичеев)
2 командаасурыuлар:
Кiчiгдепабазыанытайuазараyнирuа ал чjрxеy, аймах-пасха кип-чоохтарчоохтааy. 30 азыраалыптыuнымахтарпiлxеy. Олхайxыполuан. ЛитературааулуuхозымиткенeчeнаныПисательлерпiрiгiзiнiyчленiнеалuаннар, «Знак Почёта» орденнеyсыйыхтатхан.
(Кадышев Семён Прокопьевич).
ОлИлбек Ада чааараласчызы, iкi институт тооссалuан, радиода журналист полыптоuынuан, национальнайтеатрныyсценазындаойнаан. Онxа книга пас салuан. Ол «Заслуженный деятель искусств РСФСР» атнаyтаныхталuан., «Тiрiлгентастар» книга eчeнаuааписательлерСоюзыныyпремиязынаyсыйыхтатырuан. (Михаил ЕремеевичКильчичаков).
Кемнiyсjстерi?
Инемчирi Хакасиям
Bxемчiлипiлдiрче.
Bскенхарасуuларыy
Сeтлеxiлитадыпча. (Яков Андреевич Тиспереков).

BBBчардых «Сиспектер паза сjспектер».

командаасурыuлар:
1) АзаCычоCыл – чЎгЎрче, ахсычоCыл –сыCырча (чил)
2) Црттек—йбинче, суCдапатпинча (пус)
3) Пiр харахтыCинейекпрайниме тiк полча (iнге)
командаасурыuлар:
1)Хызылкиикчатханчирде, хырыхчыл от —спинче (Црт)
2) Харахтаz к—рчем, че холдаz тутполбинчам (к—леткi)
3) Прайнимедеzтабырах (саCыс).
1 паза 2 командаатоuыс. Пирiлгенсjспектернi орта пeдiрсаларuа.
УлуCныулуCла,
ПастапсаCын,
ХуруC тiл,
Иртечiл кiзi -
Хамах тирлезе -
Атполарыхулуннаz,
анаzчоохтан
кiчiгнi кiстетпе
iкiЎлЎстiг
хоzалтых—дiк
ирполары – кiчiгдеz
харныzастабас
BVчардых «Хакасияныyсаблыuкiзiлерi»
Пирiлгенсомнардаuысаблыuкiзiлернiyаттарын пас салыyар.

Vчардых «Тесттердеyтоuыс»
1 командаа:
1. « Табырах»сjскечаuынтузалыuсjс тап:
1)амыр
2)кjглiг
3) кирi
4)чапчаy
2. «Хайынxах» сjскетоuыртузалыuсjс тап:
1) идiнчек
2) арuаас
3)одырбас
4)хазыр
2командаа:
«Сiлiг» сjскечаuынтузалыuсjс тап:
jкерек
чахсы
хыйuа
чиит
«Махачы» сjскетоuыртузалыuсjс тап:
1) хортых
2) туртухпас
3) табырах
4) чабал
Жюри паалаuсаныниптiгапарча.

Eгретчiнiyчооuы.
Че, аарлыuчыылuаноолuыxахтар, хызыxахтар, хыныuмарыuтоозылды, кeлкi-хатхычайылды, кeстер, сeмелеркjзiдiлдi.
Я, iзенiснеyтарасчабыс: тjреентiлiбiс ах чарыхтачiтпес, мындаuоол-хыстарпарда, тjреенчирiбiстiyадыадалар пасха чирлераразында, аныаарлаппiсчjрчедербiс. Утханнарuа-сыйых. Пасханнарыyпаuырползын, тепкеннерiyтимiрползын.
Кемгечиyiспeeнкeлiнмеен – таyдаuыкeннерпарохнооза. Пiлiстерiyтаптаyар, кjгiстерiyкjдiрiyер; паза арuа-мjрийгечитiре, паза марыuдатоuасханxа.
Рисунок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий