Халыклар фестивале

Халыклар фестивале

Максат:толерантлык хисл‰ре т‰рбиял‰_, укучыларныS с‰л‰тл‰рен _стер_.


1нче укучы Без яшибез бер _к жирд‰,
Без к_ршел‰р,
Без, ‰йд‰гез, дуслар булыйк,
Без – кешел‰р

2нче укучы ^ск‰чтен д‰ дошман булмыйк
Беребез д‰
«Дуслык» с_зе булсын безнеS
телебезд‰.

3нче укучы €йш‰ м‰кт‰бенд‰ бик кvп милл‰т в‰килл‰ре укый. Алар арасында татарлар,руслар, марилар,чувашлар,азерб‰йджаннар,‰рм‰нн‰р,мордвалар h‰м башка бик кvп милл‰т вакыйл‰ре бар. Алар бер – берсе бел‰н дус – тату яшил‰р. Ч™нки, шулай булганда гына, яSа vрл‰р алып була.

4нче укучы Наша Айша притягивает к себе разные народы и национальности. В школе бок обок учатся русские, татары, чуваши, марийцы, азербайджанцы, армяне, мордва и другие национальности. Их связывает крепкая дружба и взаимоуважение. Вот об этом мы сегодня расскажем всему миру.

3нче укучы j‰р халыкныS милли мирасы яшь буынга бирелг‰нд‰ ген‰, тел сакланып кала.

4нче укучы Как известно, культура народа сохраняется тогда, когда она передается молодежи – будущему поколению.

3нче укучы Бу фикер Лена ШагыйрьGанныS «Туган телг‰ м‰дхия» шигыренд‰ ачык кvрен‰
Укый М™х‰мм‰тшина Альбина.

Туган телг‰ м‰дхия
€й син, телем, туган телем
тамыр телем.
Fир астыннан тарих серен
табыр телем
€й син, телем, р‰х‰т телем,
авыр телем.
Телне тешл‰п канатырлык
сабыр телем
СинеS бел‰н р‰хм‰т укыйм,
тел‰к телим.
Fырга салып сине, милли
к™йл‰р к™йлим.
Табындагы икм‰гем к_к
телем – телем,
Табынам сина,
синсез бер т‰м
тоймас телем
€й син, телем, айлы т™нем,
якты к™нем.
€ремн‰рд‰н эче, балдан
татлы телем.
Сине саклап калыр ™чен
к_пме белем
кир‰клеген аSладым мин,
белдем б_ген
€тк‰м – ‰нк‰м мирасы син
миSа к_чк‰н.
Чишм‰ _зе сусаганда,
сине эчк‰н
Алдым сине,
К_чтеS т™бем – тамырыма,
к_чтеS к_з‰н‰кл‰рем‰,
карыныма.
КердеS аSга, яттыS Gанга,
сеSдеS канга.
j‰р г™л бел‰ _з исемен
син кушканга.
Жиhандагы h‰рбер Gисем,
h‰рбер матд‰,
Исемем бар, дип, г_я сиSа
р‰хм‰т ‰йт‰.
€й син телем, батыр телем,
горур телем.
Халкым теле, хак телем син,
й™р‰к телем.
Кил‰ч‰гем ™чен м‰Sге
кир‰к телем!

Укытучы €йе, h‰р халыкныS vз теле бар. j‰м h‰р тел vзенч‰лекле, vзенэ бер т™рле ах‰Sле. €йд‰гез, т™рле телл‰рд‰ «х‰ерле к™н, кадерле дуслар»диг‰н сvзл‰рне тыSлап карыйк.
Каждый язык уникален и своеобразен. Давайте послушаем приветствии на разных языках.
Русча – по русски.
Чувашча – по чувашски.
€рм‰нч‰ – по армянски.
€зерб‰йджанча – по азербайджански.
Чег‰нч‰ – по цыгански .
Т™рекч‰ – по турецки.
Башкыртча – по башкирски.
Грузинча – по грузински.
Марича – по марийски.
Vзб‰кч‰ – по узбекски.
Мордвача – по мордовски.
Татарча – по татарски.

j‰р халык бер зур таGдагы асылташлар кебек. €г‰р берсе югалса, б™тен «таGныS» яме кит‰, ч™нки k‰р халыкныS кояш астында vз урыны бар. ШуныS ™чен ,безнеS h‰рберебез vз милл‰тебезне яратырга , сакларга, аныS бел‰н горурланырга тиешбез. €йд‰гез , кулларны кулларга тотышып, дуслыгыбызны ныгытыйк ‰ле. Давайте, друзья, возьмемся за руки и докажем, что мы уважаем и любим друг друга, что будем дружить и помогать друг другу.
А мы, дорогие друзья, своими аплодисментами подтвердим это.1нче укучы j‰р халык м‰д‰ниятенеS _з _зенч‰лекл‰ре бар. Рус халкыныS киS к_Sеллелеге, иркенлек яратуы аныS Gырларында чагыла.

(1)Рус халык Gыры “Калинка”. Шишкина Юля Gырлый. Русская народная песня “Калинка”. Исполняет Шишкина Юля.

1нче укучы Чир‰мен‰ ятсам – чирем кит‰,
Кычытканы чакса – к™ч алам.
БасуларыS буйлап тиз – тиз атлап,
Иркен сулыш алып ,мин барам.
Их, шушында кайтсам, хисл‰р ташый,
Баштанаяк били таныш моS.
Сагышлар да тизр‰к жырга кvч‰,
Ачылгандай була тавышым.

(2)Татар жыры «Гармун алыйк ‰ле, дуслар». Башкаралар 4н сыйныфы укучылары.
Татарская песня.Исполняют ученики 4а класса.

2нче укучы. €йш‰ авылыныS килеп чыгуы турында т™рле риваятьл‰р й™ри. ШуларныS берсенд‰ татар кызы бел‰н мари егетенеS беренче тапкыр Сумка елгасы буена килеп чыгулары турында сvз бара. Бу Gирл‰рнеS матурлыгына исе китк‰н кыз «ай» дип куя, мари егете«ша»дип ™сти. Шулай итеп, алар туктаган урыннарына «€йша» диг‰н исем кушалар.Х‰зерге вакытта да м‰кт‰пт‰ мари милл‰тенн‰н булган балалар белем ала.

(3)Мари биюе.Марийский танец.

1нче укучы. Безне сезг‰ алып килде
Дуслык диг‰н якын юллар.
Бу юлларны кvп гасырлар
Т™зег‰нн‰р к™чле куллар.

(4.)€зерб‰йджан егете Морадов Самир туган теленд‰ «Минем €зерб‰йджаным” диг‰н шигырь укый. Мурадов Самир читает стихотворение «Мой Азербайджан».

2нче укучы (5) Грузин халык к™е “Сулико”. Башкара скрипкачылар ансамбле.Грузинская народная песня “Сулико”. Исполняет ансамбль скрипачей. Руководитель Петрова Ю.П.

2нче укучы (6) Шул ук башкаруда еврей халык к™е. Еврейская милодия . В том же исполнении.

2нче укучы Чыксам ‰г‰р яSа с‰ф‰рг‰,
Озаккамы яки тизг‰ме,
Fырларыма кушылып Gырларлык
Fанга якын дуслар эзл‰дем.

(7)^зб‰к Gыры “ДустыS булыйм”.Гыйзз‰туллина Исламия ШакирGановна Gырлый. Баянда €скарова Р_зил‰ ТаGетдиновна. Аларга М™х‰мм‰тшин Руслан булыша.
Узбекская песня. Исполняет Гизатуллина Исламия Шакирзяновна. Акомпонируют Аскарова Рузиля Тазетдиновна и Мухаметшин Руслан.
1нче укучы (8) Рус биюе. Русский танец.

1нче укучы (9) € х‰зер ‰рм‰н кызы Парсян Марине _з теленд‰ шигырьл‰р укып к_рс‰тер. Выступает Парсян Марине.

2нче укучы (10) Т™рек кызы Севги Gырлый. Поет турецкая девочка -Севги.

1нче укучы (11) Татар биюе. Татарский танец.

2нче укучы Чег‰нн‰рнеS жырлары _зл‰ренеS иркенлек яратуы, х™р к_Sеллелеге бел‰н аерылып тора.
(12)Чег‰н егете Мартынов Артур жырлый. Поет Мартынов Артур.

1нче укучы (13)Татар халык Gыры “Озата барма”. Башкара С‰лимова Мил‰_ш‰.
Поет Салимова Миляуша.

2нче укучы Ннеобыкновенная красота природы с нескончаемыми степями, высокими горами и глубокими реками отражается в танцах башкирского народа.
(14)Башкирский танец. Исполняет Шамгунова Айгуль. Башкорт биюе. Ш‰мгунова Айг™л бии.

2нче укучы Кешел‰рне, халыкларны
Ерагайта алмый ара –
Ныгый бара дуслык,
Ныгый бара,
Ныгый бара!

(15) €зерб‰йдGан Gыры “Чебил‰рем”. Fырлый Мусина Мил‰_ш‰. АSарга 3нче,4нче сыйныф укучылары булыша.
Азербайджанская песня “Цеплятки мои”. Исполняет Мусина Миляуша и ученики 3-х ,4-х классов.

1нче укучы (16)Татар халык Gыры “€пи. Башкара Насыйбуллин Илназ. Татарская народная песня “€пи. Исполняет Насыйбуллин Ильназ.


1нче укучы j‰ркемнеS _з теле, _з й™зе, _з т™се...
Бер Gыр – аз, бер моS – аз, бер тел – аз
Й™з телд‰ с™йл‰шеп _с кеше!

“Дуслык Gыры”Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий