Характеристика ребенка на етапе завершения им дошколного образования