Хастахан проекты

Проектта катнашучылар: м‰кт‰пк‰ ‰зерлек т™ркеме балалары, т™ркем т‰рбиячесе.
Максат:
- уенда табиб k™н‰ре турындагы белемн‰рен куллана алуларына иреш_.
- ‰леге намуслы хезм‰тк‰ кызыксыну,х™рм‰т уяту.
- табиб k™н‰ренеS бик м™kим k‰м ‰k‰миятле ик‰нен‰ т™шендер_.
- рольле диалог килеп чыгуына эт‰ргеч ясау.
- авыру кешег‰ ярд‰м ит‰рг‰ тел‰к булдыру,игътибарлылык k‰м сабырлык формалаштыру,кызгану хисе т‰рбиял‰_.
- табиб ™чен кир‰кле булган атрибутлар, ‰сбаплар сайлап алырга, шул кир‰к-яраклардан д™рес кулланырга к_нектер_.
- уенныS эчт‰леген уйлап табуда м™ст‰кыйльлек булдыру.
- берд‰м, бер т™ркем бел‰н дус,тату уйнауларына иреш_.
- уен Gиkазларына сакчыл караш т‰рбиял‰_.
Алдан башкарылган эш: Ш‰фкать туташы б_лм‰сен‰ эскурсия, сюжетлы иллюстрациял‰р карау, А. АлишныS “Куян кызы” ‰киятен с‰хн‰л‰штер_.
Fиkазлар: ак халат,баш киеме, авырулар ™чен карточкалар, рецептлар, “Н‰ни табиб” наборы, дарулар савыты, телефон.

Оештыру ™леше:

Т‰рбияче: Балалар, х‰терегезг‰ т™шерегез ‰ле, хастахан‰д‰ нинди табиблар эшлил‰р?
Балалар: К_з табибы (окулист), хирург, балалар табибы (педиатр)... Т‰рбияче: €ле тагын невролог, кардиолог, массаж ясаучы k. б. бик к_п табиблар эшлил‰р.

балалар, б_ген безд‰ яSа хастахан‰ ачылган, л‰кин анда эшл‰рг‰ табиблар Gитеп бетми. €йд‰гез,б_ген без табиблар булабыз. Хастахан‰г‰ терк‰_че, балалар табибы, к_з табибы, ш‰фкать туташлары кир‰к булачак.

(балалар рольл‰рг‰ б_лен‰: терк‰_че, к_з табибы – ш‰фкать туташы, балалар табибы - ш‰фкать туташы, процедура б_лм‰сен‰ ш‰фкать туташы, авырулар)

Уен барышы:

Хастахан‰г‰ авырулар кил‰, чират алалар.
Терк‰_ б_леге (Регистратура)

1нче авыру баласы бел‰н: - Ис‰нмесез, безг‰ балалар табибына юллама бирегез ‰ле.
Терк‰_че: - Х‰зер язам.....Алыгыз.
1 нче авыру: - Р‰хм‰т.
2 нче авыру: - Х‰ерле к™н! МиSа к_з табибына юллама кир‰к иде.
Терк‰_че: - Ярый... Р‰хим итеп алыгыз.

Балалар табибы б_лм‰сен‰ кер‰л‰р.

1 нче авыру баласы бел‰н: - Керерг‰ м™мкинме?
Табиб: Керегез, утырыгыз. КызыгызныS кайсы Gире авырта?
1 нче авыру: - Минем кызыма гриппка каршы прививка ясатырга кир‰к иде, безг‰ юллама язып бирегез, зинkар ™чен.
Табиб: Башта кызыгызны фонендоскоптан тыSлап алырга кир‰к. ( ^пк‰л‰рен тыSлый)
сулагыз...суламагыз....Бар да т‰ртипт‰.
Табиб ш‰фкать туташына: Юллама язып бирегез. (Юллама яза)
Ш‰фкать туташы: Алыгыз.
1 нче авыру: - Р‰хм‰т, сау булыгыз.
- Сау булыгыз.

Процедура б_лм‰се

1 нче авыру: - Керерг‰ ярыймы?
Ш‰фкать туташы:- Р‰хим итегез.
1 нче авыру: - Без гриппка каршы прививика ясатырга килдек.
Ш‰фкать туташы:- Ярый утырыгыз, кулыгызны ‰зерл‰гез.
(кызына укол ясый)
- Мамыкны тотыгыз.
1 нче авыру: - Р‰хм‰т сезг‰, сау булыгыз.
Ш‰фкать туташы:- Авырмагыз.

К_з табибы б_лм‰сен‰ 2 нче авыру кер‰.

Табиб:- Ис‰нмесез, сезне н‰рс‰ борчый?
2 нче авыру: - Минем к_зем авырта, кызарып та тора.
Табиб:- Х‰зер к_зегезне карыйбыз. (К_зен яктырткыч бел‰н карый) СезнеS к_зегезне д‰валарга кир‰к, мен‰ бу даруны тамызырсыз. Ш‰фкать туташы сезг‰ рецепт язып бир‰, даруны сатып алыгыз.
Ш‰фкать туташы: - Мен‰ сезг‰ рецепт.
2 нче авыру: - Р‰хм‰т сезг‰.
Табиб:- Сау булыгыз.


Т‰рбияче: - Балалар, х‰зер соS инде, б_генг‰ безнеS хастахан‰ ябыла. Ирт‰г‰ ул тагын _з ишекл‰рен ачар, авыруларны кабул ит‰р.
Казан ш‰k‰ре М‰ск‰_ районыныS “Татар теленд‰ т‰рбия k‰м белем бир_че
372 нче номерлы катнаш т™рд‰ге балалар бакчасы” муниципаль
автономияле м‰кт‰пк‰ч‰ белем бир_ учреждениясеМ‰кт‰пк‰ ‰зерлек т™ркеменд‰ сюжетлы – рольле уен буенча “Хастаха퉔 проекты€зерл‰де: Шафигуллина Л.Р
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий