Хат ялкын гузел

Тукай исеме м‰Sгелек.
Габдулла Тукайны, _зе ис‰н чакта ук, татар милл‰те узенеS рухи юлбашчысы итте, шагыйрь халык тарафыннан иS югары k‰м _зг‰рм‰с б‰я алды. Бик сир‰к талант иял‰рен‰ ген‰ насыйп була торган мондый б‰я шагыйрь язмышыныS милл‰т язмышыннан аерылгысыз булуы бел‰н аSлатыла иде. Тукай татарныS тарихи язмышын _з башыннан кичерде k‰м иGатын да шушы язмышка багышлады. Быел 26нчы апрельд‰ б™ек шагыйребез Габдулла Тукай тууына 125 ел тула. €лм‰т ш‰k‰ренд‰ Тукай исемен белм‰г‰н кеше юктыр. Русы да, татары да балалар бакчасыннан ук аныS шигырьл‰ре бел‰н таныш. ТукайныS исемен м‰Sгел‰штереп, €лм‰т ш‰k‰ренд‰ Г. Тукай исеменд‰ге бер урам k‰м ике k‰йк‰л булдырылды. Ул урамныS исеме урам гына дип т_гел, Тукай проспекты дип й™ртел‰. Бер k‰йк‰ле Татарстан кинотеатры каршында к_пт‰нн‰н торса, икенчесе ‰ле к_пт‰н т_гел ген‰ Тукай проспектына урнаштырылды. j‰р елныS апрель аенда шигырь с™ючел‰р Тукай k‰йк‰ле янында Gыелалар. Апрель ае к_п вакыт Gилле, яSгырлы була, шуSа карамастан, халык яраткан Тукаен онытмый, ч‰ч‰кл‰р алып, шигырьл‰рен ™йр‰неп, k‰йк‰л янына кил‰. Кайсы буын кешесе булмасын, k‰р кеше Тукайны _з шагыйре дип саный, k‰р буын аныS исемен саклый, ул иGат итк‰н ‰с‰рл‰рне югары б‰яли, аныS ист‰леген‰ х™рм‰т бел‰н карый. Халык б™ек кешенеS ист‰леген‰, даkи шагыйрьг‰, м‰Sге онытылмаслык Тукайга баш ия. Беренче тапкыр мин Габдулла Тукай турында _земнеS ‰биемн‰н ишеттем. Ул аныS авыр тормышы турында с™йл‰де. ГабдулланыS тууын ата-анасы бары изге ниятл‰р бел‰н, ак б‰хетл‰р тел‰п к™теп алса да, язмыш аSа карата кырыслык к_рс‰т‰: алты айлык вакытында атасы, ‰ д_рт яше тулып килг‰нд‰ анасы _л‰. Шул вакыттан шагыйрь бу д™ньяда япа-ялгыз кала k‰м кулдан кулга й™ртел‰ башлый. Мин балалар бакчасына й™рг‰нд‰ Г. Тукай язган «Бала бел‰н К_б‰л‰к» шигыре бел‰н таныштым. Без бу шигырьне с‰хн‰лештереп т‰ уйнадык. М‰кт‰пт‰ укый башлагач та, уку, ‰д‰бият д‰ресл‰ре Тукай иGатын ™йр‰н_ бел‰н башланып кит‰. Ел д‰вамында башка язучылар иGатын ™йр‰нг‰нд‰ д‰ Тукай исеме еш иск‰ алына. Ч™нки ул к_п кен‰ ‰дипл‰ребезнеS остазы булган. Тукай кечкен‰ сабый балалар ™чен д‰, м‰кт‰п яшенд‰ге балалар ™чен д‰, ™лк‰нн‰р ™чен д‰ кызыксынып укырлык ‰с‰рл ‰р иGат итк‰н шагыйрь, прозаик, публицист
Без быел ‰д‰бият д‰реслегенн‰н аныS «Исемд‰ калганнар» автобиографик повестен укыдык. Бу ‰с‰р мине бик дулкынландырды. ИS т‰эсрил‰ндерг‰не - кечкен‰ кешенеS ятим калып, интегеп _с_е. Габдулла Тукай ‰с‰рл‰рен мин х‰зер д‰ укыйм, ч™нки алар бик кызыклы k‰м тормышка ™йр‰т_че ‰с‰рл‰р, алар кечкен‰ чактан ук безне т‰рбияле булырга, ‰ти- ‰нил‰ребезне яратырга, хезм‰тне с™ярг‰, _з милл‰теSне х™рм‰т ит‰рг‰, аныS азатлыгы ™чен к™р‰шерг‰ ™йр‰т‰, гасырлар буе сакланып килг‰н мирасны кил‰ч‰к буыннарга да Gиткер_неS зарурлыгына т™шендер‰. Габдулла Тукай исемен Татарстанда гына т_гел, башка Gирл‰рд‰ д‰ бел‰л‰р. 2011 ел б™тен т™рки телле илл‰рд‰ Габдулла Тукай елы дип игълан ителг‰н. Тукай х‰зер д‰ язучыларныS укытучысы булып кала, ч™нки алар _зл‰ренеS тормышы k‰м эшч‰нлеге бел‰н k‰рвакыт м‰Sгелек матурлыкка омтылырга тиеш, халык тормышы бел‰н яш‰рг‰, д™реслекне ‰йтерг‰ тиеш. АныS бу кагыйд‰се язучыларга гына т_гел, укытучыларга да кагыла. Габдулла Тукай k‰рвакыт безнеS й™р‰кл‰рд‰. АныS даны беркайчан да онытылмас!

Иншаны €лм‰т ш‰k‰ренеS
6 нчы гомумбелем м‰кт‰бенеS
7б сыйныф укучысы
Гатауллина Г_з‰л язды.
Мин, €хм‰дуллина Айг™л Гом‰р кызы, Г_з‰лнеS татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы. «Ялкын» журналын мин _зем к_пт‰нн‰н алдырам. Журнал укучыларым бел‰н эшл‰г‰нд‰ ген‰ т_гел, _з балаларым ™чен д‰ бик кызыклы. БезнеS 6 нчы гомумбелем м‰кт‰бе €лм‰т ш‰k‰ренеS рус м‰кт‰бе булып санала. ШуSа да карамастан бу м‰кт‰пт‰ эшл‰_че татар теле укытучылары укучыларда (бигр‰к т‰ татар балаларында) татар телен‰, аныS м‰д‰ниятен‰, с‰нгатен‰ х™рм‰т т‰рбиял‰_ ™стенд‰ бик к_п эшлил‰р. Бу эшт‰ газета-журналларныS ярд‰ме зур.
«Ялкын» журналыныS k‰р санын укучыларым бел‰н берг‰л‰п укыйбыз. Бигр‰к т‰ психолог киS‰шл‰рен, хик‰ял‰рне, яSалыкларны яратып укыйбыз. Конкурсларда катнашу ™чен иншалар язабыз. Мен‰ бер иншабызны т‰къдим итеп карарга булдык. Б‰лки бастырып та чыгарырсыз.

PS: мин _зем ЯSа Н‰дер авылында яшим. К™н д‰ €лм‰тк‰ килеп эшлим. ШуSа к_р‰ квитанцияд‰ге адресым да Н‰дернеке.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий