Методична розробка ярова и в. 2014доц

Міністерство освіти та науки Російської Федерації
Міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури
Роботу виконав учитель
української мови та літератури
Ярова Ірина Вікторівна

м. Сімферополь
2014

У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. В останні роки відбувся стрімкий перехід до комп’ютерних інтерактивних мультимедійних технологій і до їх активного впровадження у всі сфери життя. У сучасному світі комп’ютер використовується не стільки для розваг, скільки для здобуття інформації, а також інструментом, який дозволяє організовувати середовище для спілкування і реалізовувати творчій потенціал особистості.
Сучасна система освіти вимагає переходу від пасивних до активних технологій навчання. Використання інформаційно-комунікаційних технологій є черговим етапом впровадження новітніх підходів до викладання шкільних предметів. Українська мова не виняток, адже вона є другою державною мовою Республіки Крим і дає (разом з літературою) педагогу широке поле для творчості та експериментальної діяльності, яку можна здійснити засобами ІКТ. Освіта повинна не відставати від розвитку цивілізації та інформатизації суспільства. Час змінює світогляди людей, їх орієнтири у житті, цінності. Під впливом телебачення та Інтернету молоде покоління прагне отримати від життя все й одразу, активізувати свої потенційні можливості, реалізувати їх у процесі життєдіяльності.
Поняття інформаційно-комунікативних технологій охоплює не лише комп’ютерні програми, а й усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.
Отже, сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною світу, вони значною мірою визначають економічний та суспільний розвиток людства. Таких революційних змін вимагає й система навчання. Цим і обумовлена актуальність даного питання, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони допоможуть вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання.
Нині помітно зросла кількість досліджень предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Це питання розглядали М. Жалдак, В. Клочко, Ю. Рамський, М.Головань, Ю. Горшко та інші.
Ознайомлюючись із досвідом сучасних науковців з метою пошуку змін у навчанні, які б дали якісний результат у показниках навчальних досягнень учнів, почала використовувати інформаційно–комунікаційні технології на уроках та у виховній роботі з учнями. Вважаю, що ІКТ, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетентностей учня, насамперед, пізнавальної. Тому на даному етапі я працюю над проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури».
Виникнення та розвиток інформаційного суспільства припускає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що визначається багатьма чинниками.
По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.
По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.
По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти.
Актуальність і перспективність досвіду:
Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини.
Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.
Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання.
Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Практичне значення досвіду полягає в розробці цікавих та практичних розробок уроків та позаурочних заходів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та інноваційних підходів в організації навчально-виховної діяльності при вивченні української мови та літератури.
Комп’ютер має достатньо широкі можливості для створення сприятливих умов роботи над орфографічними та пунктуаційними правилами. У навчальних програмах можуть бути використані різноманітні форми наочності, які допомагають представити теоретичний матеріал у вигляді таблиць, схем, опорних конспектів і т.д. Вони демонструють не лише інформацію, але і різні мовні явища з застосуванням кольору, графіки, мерехтіння, звуку, піктографії, «оживлення» ілюстрацій і таке інше.
Одним із варіантів використання комп’ютера у навчальному процесі є створення та використання вчителем та учнями мультимедійних презентацій.
Мультимедійні презентації дозволяють показати навчальний матеріал як систему яскравих образів (схем-опор), які наповнюються вичерпною і послідовною інформацією. У цьому випадку починають працювати різні канали сприйняття, а це дозволяє учням запам’ятовувати інформацію не тільки фактографічно, але й асоціативно у довготривалу пам'ять.
За допомогою мультимедійного проекту демонструються слайди, створені у програмі Microsoft Power Point. Використання даної технології дозволяє:
значно економити час на уроці;
підвищити рівень наочності під час навчання;
зробити урок цікавим, оживити навчальний процес.  
Презентація в автоматичному режимі буде чудовим супроводом до шкільної лекції на уроці вивчення нового матеріалу, повідомлення вчителя або учня під час ознайомлення з новим матеріалом або під час захисту проектної роботи. Ці проекти створюються учнями самостійно до уроку або на уроці у формі самостійного вивчення частини матеріалу. Діти об’єднуються у групи для вивчення якогось правила або сторінки з життя письменника. Вони знайомляться з матеріалом, оформлюють його у таблиці, схеми, діаграми, самостійно шукають ілюстраційний матеріал, створюють презентацію (для наглядного пояснення іншим групам) і захищають роботу. Адже наша мета - навчити учнів не лише опрацьовувати матеріали, а й уміти його представити.
Проектна діяльність – один з найкращих способів поєднання сучасних інформаційних технологій, особистісно зорієнтованого навчання і самостійної роботи учнів. Учні частіше обирають парні або групові типи проектів, які стимулюють само- та взяємонавчання, розвивають комунікативні навички (обмін інформацією, обговорення їх). Працюючи над проектом, учні перевіряють себе на самоорганізованість, самодисципліну, на рівень творчості і неординарне мислення.
Проектна діяльність учнів включає в себе не тільки роботу дослідницького характеру, але й пошук, обробку даних з теоретичної або практичної проблеми.
Після вивчення матеріалу діти можуть створити брошуру-пам’ятку в програмі Microsoft Publisher. Такі форми роботи допомагають в організації навчальної діяльності, в розвитку мовної компетентності та навичкам роботи на комп’ютері.
Комп’ютер може допомогти і під час контролю. Використання інтерактивних тестів допомагає швидко отримати результати засвоєння матеріалу учнями, значно економлять час уроку і дають можливість дітям самостійно оцінити свої знання, можливості.
Значно скорочує час на уроці використання інтерактивної дошки. Вона дозволяє урізноманітнити роботу на уроці, підвищити його ефективність, а це особливо необхідно при повторенні та узагальненні матеріалу, підвищує мотивацію учнів, позитивно впливає на розвиток уваги, зорової пам’яті, сприйнятті та техніці читання.
Інтернет на уроці створює позитивне середовище для навчання, залучаючи дітей до активної роботи. Учні активно включаються, створюючи презентацій до уроку. А це в свою чергу розвиває у них навички навчально-дослідницької діяльності та дозволяє досягти кращих результатів не тільки у вивчені предмета, але й розвиває комунікаційні та інформаційні компетенції.
Широко можна використовувати інтерактивну дошку під час роботи з текстом. Текст, підготовлений учителем, використовується для різних видів аналізу. У ньому можуть бути пропущені букви, розділові знаки, можна різним кольором виділяти слова, словосполучення. Зручно працювати із шаблонами, схемами, зразками. Інформацію на інтерактивній дошці можна легко змінювати, пересувати картинки, написи, об’єкти в інше місце. Наприклад, учням пропонується поетичний або епічний текст з пропущеними словами, нижче на дошці написані слова, які необхідно вставити і назви термінів. Учні повинні подумати, який художній засіб використовується на місці пропуску. Знання таким чином не подаються у готовому вигляді, а стають результатом дослідження. У школярів молодшого та середнього віку викличе цікавість можливість робити записи електронним чорнилом (за допомогою маркера або пальцем), добавляти будь-яку інформацію, пропущені букви, питання і коментарі до тексту.
Ще один метод роботи, який не відбудеться без використання ІКТ – це віртуальна екскурсія. Підготовку та проведення екскурсії можна проводити як заліковий проект або як лекційне заняття під час навчального процесу і позанавчальній роботі з предмету. Але найкраще його застосування на бінарному уроці української мови та літератури. Закріплюючий урок з теми «Однорідні члени речення» можна провести у формі заочної екскурсії в маєток Лесі Українки. Подорож можна організувати у вигляді квеста. Діти, виконавши завдання (синтаксична розминка, бліц-опитування тощо), потрапляють на територію, на якій розташовано музей української поетеси. Щоб потрапити далі учням потрібно буде виконати завдання: вставити пропущені розділові знаки, намалювати схеми речень, підібрати до речень відповідні схеми. Завдання, які пропонується виконати, стосуються життєвого та творчого шляху письменниці або взяті з вивчених творів. Рефлексію можна провести в улюбленому місці поетеси. І таку роботу можна провести на будь якому матеріалі.
Сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й уміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.
13PAGE 15


13PAGE 14215
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий