Хешеел

Хэшээл: Дахуул _гэн__д

Зорилго:
-практическа: грамматическа шэнэ _гэн__дтэй танилсуулжа, мэд__лэл соо хэрэглэжэ hургалга;
- hургалгын: ород хэлэнэй дахуул _гэг__дтэй зэргэс__лгэ;
-х_гж™™лгын: хэлэнэй н™™сэ баялиг хадуун абалга, анхарал, ухаан бодолыень hайжаруулха;
- х_м__ж__лгын: анхаралтайгаар шагнажа х_м__ж__лгэ.

Хэрэгсэлн__д: ном, ИКТ.

Хэшээлэй ябаса: I. 1. Эмхидхэлэй _е.

2. Фонетическэ hорилго: Алтан намар айлшалжа,
Алирhан ой соо улайба.
Наран дээрэ гаража,
Набша доро шагааба.

3. Хэлэ х_гж™™лгэ. М_н™™ ямар саг бэ?
Ой соо ямар жэмэс__д ургадаг бэ?
Ямар жэмэс__дые суглуулжа _з™™ hэм та?
Намартаа набшаkад яадаг бэ?
jалхинда хиидэнэ г_?
Газаа адулаан г_?
Набшаhад шарлана г_?

II. Гол шата.
Определение предлога. Что такое предлог? Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи слов в предложении. В предложении с зависимым словом отвечает на вопрос где? – хаана?
Слайд №1. цветок на окне – сэсэг сонхо дээрэ. Юугээр илгаатайб гэжэ хэлэжэ _гыт.
Да, в русском языке предлоги ставятся перед зависимым словом, а в бурятском языке после зависимого слова, поэтому называется дахуул _гэн__д-послелоги.
Слайд №2. ручка в пенале - ручка пенал соо.
Слайд №3. мяч под столом – б_мбэгэ стол доро.
Слайд №4. сад за домом – саад гэрэй саана.
Слайд №5. ученики около школы – kурагшад kургуулин хажууда.

jурагшадай ойлгоkон мэдэсэ шалгалта.
Дахуул _гэ гэжэ юуб?
Яагаад бэшэгдэдэг бэ?
Чем отличается структура построения предлогов русском и бурятском языке?

3. Физминутка:
Лаадуу, лаадуу, лаадуухай
Лаадуу алтан шубуухай
Лаадуу, лаадуу, лаадуухай
Альган соомни шубуухай.Бэхиж__лгэ.
Упражнении 1. З_б хэлээ kаамни, харюусагты.
Жабар сонхо дээрэ угалза зураа.
Тиигээ, жабар сонхо дээрэ угалза зураа.
Тайга соо элдэб амитад амидардаг.
Тиимэ, тайга соо элдэб амитад амидардаг.
Эрбээхэйн__д сэсэг дээрэ kууна.
Тиимэ, эрбээхэйн__д сэсэг дээрэ kууна.
Дугы доро онгосонууд тамарна.
Тиимэ, дугы доро онгосонууд тамарна.
Сэсэг__дэй хажууда эрбээхэйн__д ниидэдэг.
Тиимэ, сэсэгдэй хажууда эрбээхэйн__д ниидэдэг.
Энэ хадын сана Байгал далай оршодог.
Тиимэ, энэ хадын саана Байгал далай оршодог.

Упражнение 2. Эдэ _гэн__дые хэрэглэн, мэд__лэл зохёохо.
Жэмэс__д, элдэб, ургадаг, соо, ой.
Олооб, kархяагуудые доро, нарkад.
Дээрэ, газар, набшаkад, шара, намартаа.
Хажууда, байдаг, hалхитай, далайн, Байгал.

Упражнении 3. Точконуудай орондо таараха дахуул _гэн__дые бэшэхэ.
Хана зурагууд _лг™™тэй байна.
Модон хэрмэн hууна.
Гэрэй машина байна.
Стул доро миисгэй хэбтэнэ.
С__мхэ hургуулиин хэрэгсэлн__д бии.
Минии пенал элдэб _нгын ручканууд бии.
jургуулиин саана томо стадион баригдаа.
Степной протокын хажууда наймадахи hургуули оршодог.

Хэшээлэй т_гэсхэл.
1. Д_н гаргалга.
- М_н™™дэр ямар _гэн__дтэй танилсабабди?
-Энэ кабинет соо сэсэг__д хаана _лг™™тэй байнаб?
-^ш™™ хаана байнаб?
-Партын саана хэд kуунаб?

2.Сэгнэлтэ.

3. Гэрэй даабари. Шэнэ грамматическа _гэн__дые хэрэглэн, 3 мэд__лэл зохёохо.Хэшээл: рассказ «Хамар, хэлэн туухай»

Зорилго:
- практическа: рассказ уншаха, удхаарнь хрэлд нгэргэхэ;
--х_гж™™лгын: урагшадай Аман ба бэшэмэл хэлэлгэ, рассках сээжээр хрэхэ дадал хгжхэ;
- - х_м__ж__лгын: амандаа15

Приложенные файлы

  • doc hesheel
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий