Хезмт сою

€ти-‰нил‰р ™чен консультация

“Балаларны хезм‰т с™ярг‰ ™йр‰тик”

Т‰рбиянеS иS н‰тиG‰ле алымы н‰рс‰ дис‰л‰р,бер д‰ шикл‰нмич‰ “хезм‰т” дип Gавап бирер идем.Ч™нки аерым кешенеS д‰, G‰мгыятнеS д‰ кил‰ч‰ге хезм‰тк‰,аныS Gимешл‰рен‰ б‰йл‰нг‰н:ул безне туендыра,киендер‰,Gылы ™йл‰рд‰ тота,машиналарда й™рт‰. Кыскасы,хезм‰т кешенеS хайваннар доньясыннан аерып чыгаручы гына т_гел,б_генге тормышта да х‰литкеч роль уйный. F‰мгыяте- безнеS б_генге авыр х‰ле д‰ нигезд‰ шул хезм‰тк‰ барып тоташа. Урамга чыктыS ис‰,егетл‰рнеS эшл‰мич‰,эчеп й™рг‰нн‰рен к_р‰без.Бу гаG‰п т_гел:алар ™йд‰ д‰,м‰кт‰пт‰ д‰ эшк‰ ™йр‰тел-м‰г‰нн‰р.УйласаS,шаккатырлык:б_рел‰р,т™лкел‰р д‰ балаларын эшк‰-ауга й™рерг‰,икенче т™рле ‰йтк‰нд‰ Gан сакларга ™йр‰т‰л‰р. € б_генге ата-ана баласына эш кушмый,кызгана,ирк‰ли.Буыннан-буынга бик тырышып эшл‰г‰н бу татарга ни булган соS?Ул,баласын эшк‰ ™йр‰тм‰_ бел‰н аны бик б‰хетсез ит_ен аSламый мик‰н?Эшк‰ ™йр‰т_не ничек башларга?М‰сь‰л‰н,кечкен‰ бала анасына ияреп,_зенеS урын-Gирен Gыештырырга,б_лм‰д‰ге г™лл‰рг‰ су сиб‰рг‰,уенчыкларны т‰ртипт‰ тотарга,аяк киемен чиста итеп юып,алып куярга ™йр‰т‰ ала.Аны шуларга к_ндер_ ‰лл‰ ни кыен т_гел.€мма тормыш шуны да к_рс‰т‰:кайбер ата-ана Gирен‰ Gиткереп эшл‰ми,пычрата гына дип баласын,теге яки бу омтылышыннан тыя,кулындагы ‰йберен тартып та ала,”комачаулама”-дип,™ст‰п т‰ куя.АнасыныS т‰р‰з‰ чистартуын,ид‰н юуын к_реп торган кызчык аSа”ярд‰м итм‰кче” була(д™реср‰ге ‰нисе кебек омтыла).МоSа kич т‰ каршы килм‰ск‰ кир‰к.
“Син булышкач,миSа нинди р‰х‰т,син булмасаS,бу эшне бетереп булмый иде,мин синеS ярд‰мен‰ мохтаG”-дип кечкен‰д‰н балада ‰ти-‰нисен‰ ярд‰м ит_д‰н т‰м табарга,р‰х‰тлек алырга ™йр‰тс‰, отышлырак була.Бала _ск‰н саен _зенеS к™че артуын,‰ти-‰нисенеS к™че ким_ен,ул аларга ярд‰мче булырга тиеш ик‰нлегн аSлатсын. €г‰р д‰ баласында ‰ти-‰нисен‰ булышудан,аларны т‰рбиял‰_д‰н кан‰гатьлек хисе кичерерлек итеп т‰рбия бир‰ алса,ул кеше картлыгы ™чен борчылмасын.€г‰р,шуSа иреш‰ алмаса _зе д‰ б‰хетсез,баласы да б‰хетсез,ч™нки башкаларга игелек кылудан т‰м таба алмаган кешед‰н д‰ б‰хетсез кеше юк.Ул G‰мгыять ™чен кир‰ксез кеше.
Бала _з-_зен д‰ х™рм‰т ит‰ белерг‰ тиеш.Беркайчан да балага:”син булдыксыз,Gебег‰н,берни д‰ эшли белмисеS”-диг‰н кебек с_зл‰рне ‰йтерг‰,кимсетерг‰ ярамый.”Син булдырасыS,синеS кулыSнан кил‰.Бу юлы килеп чыкмаган ик‰н,икенче юлы барып чыгар. БалаSныS _з-_зен‰ ышанычы артсын.^з-_зен‰ ышанган кеше, таулар к_черерг‰ д‰ _зенд‰ к™ч таба.Ышану ул-GиS_,диг‰н с_з.Кайсы бала-укуда,кайсы-спортта,кайсы хезм‰тт‰ оста була.Булдыксыз бала юк.
Олылар хезм‰тк‰ k‰м гади хезм‰т кешесен‰ х™рм‰т т‰рбиял‰_ бигр‰к т‰ м™kим.Б_ген G‰мгыятебезд‰ физик хезм‰тк‰ т™рле караш.Ул-акыл с‰л‰те т_б‰н булган кешел‰р ш™гыле,дип карау киS таралган.€мма,илнеS байлыгы-намуслы хезм‰т н‰тиG‰се.Н‰рс‰дер куллану ™чен,башта аны Gитештер_ кир‰к.Fитештер_ нормаль барсын ™чен,шул ™лк‰д‰ ‰шл‰_чел‰рг‰ уSай м™н‰с‰б‰т k‰м уSай шартлар булдыру зарур.Болар барысы да хезм‰тк‰ уSай караш т‰рбиял‰нг‰нд‰ ген‰ була.Балалар филmмнардагы сугыш геройларына гына т_гел,‰ гади хезм‰т кешесен‰ д‰ сокланып j‰м х™рм‰т бел‰н карарга ™йр‰неп _ссен.Балага _зенеS н‰селен-н‰с‰б‰сен,k™н‰р кешел‰ре турында м‰гъл_м‰т бир_ безнеS бурыч. Б_ген балаларыбыз Рим,Кытай императорлары,аларныS н‰селл‰рен бел‰,‰мм‰ _зен кем ик‰нлеген белми.Бу д™рес т_гел.Тамырсыз агач та _с‰ алмаган кебек,_зенеS н‰сел тамырын белм‰г‰н,_з н‰селе бел‰н горурланмаган бала G‰мгыятьнеS тулы в‰киле була алмый.
“Син бигр‰к т‰ ф‰л‰н бабаSа охшагансыS:ул да бик оста иде”, яки “Шундый-шундый сыйфатлары бар иде”-диеп ‰йт_ д‰ уSай йогынты ясый.
М™селманлык ул-хезм‰т,тырышлык дине. Ялкаулыкка, м™селманлыкта урын юк. “Аллаkым!ГаGизлект‰н в‰ ялкаулыктан сиSа сыенам”-диде П‰йгамб‰ребез.Ялкаулык _зе бозык бер чир.АSлашыламы ялкаулыкныS ни д‰р‰G‰д‰ яман н‰рс‰ ик‰нлеге?
Тырыш кешел‰рне Аллаk яратыр,_з к_рер.Андыйларны башкалар да яратмый.”Туры юлда хезм‰т бел‰н яш‰г‰нн‰р-АллаkныS яраткан колларыдыр.Торышып яш‰г‰н колларын Аллаk яратыр”
Х‰дис: ”Ике к™нен бер _к т™сле яш‰г‰н кеше алданыр,зарарлы булыр”.
Х‰дис: “jичбер кеше _з кулы бел‰н тапкан ризыктан татлырак,х‰ерлер‰к,л‰зз‰тлер‰к ризык ашамас”.
Х‰дис: “Эшен матур,д™рес итеп башкарган эшчене Аллаk Т‰гал‰ яратыр”.
БезнеS бурычыбыз да тырышып эшл‰_,чын итеп,тугры k‰м камил итеп _з хезм‰теSне башкару.
Аллаk безг‰ кул,аяк,к_з бирде,фикер бирде,хезм‰т итсен,диде. Кулыбыз,к_зл‰ребез булмаса,ни эшл‰р идек?Ничек яш‰р идек? Дим‰к боларныS барысына р‰хм‰тле булып Аллаkка ш™кер итеп эшл‰вебез,тырышуыбыз л‰зем.Бер минутыбыз kич бушка _тм‰сен-ул бит гомер минутлары.Тырыш кеше _зен‰ k‰м гаил‰сен‰,йортына k‰м илен‰ кир‰кле,файдалы игелекле инсан булыр.€хлагы бозык кешел‰р гел _зл‰рен‰ нидер алу ™чен тырышалар.ШуSа да аларныS калбе каралыр,кешелек сыйфатларыннан к_п н‰рс‰не югалтырлар. П‰йгамб‰ребез: ”Эшенд‰ х‰йл‰ кулланган,тугрылык бел‰н эш-л‰м‰г‰н кешел‰р хастага тиS булырлар”.Дим‰к андый кешел‰р чирг‰ батарлар.
Кальбе каралыр,к_Sелле борчу-м‰ш‰катт‰н чыкмас k‰м,ниkаять сих‰тен д‰ югалтыр.Биекл‰р болай диг‰н: “Бозык кешег‰ начарлык ‰шл‰м‰.Ч™нки аныS _з начарлыгы Gитеп ашкан”
Кулланган ‰д‰бият: ”В‰газьл‰р,‰д‰п-‰хлак китабы”.Т™зеде:
Мифтахова Г.И.


Т_б‰н Кама
2012 ел


Приложенные файлы

  • doc hezmt_soyu
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий