Хезмте барнын хормте бар


Максат: "Хезм‰т эстетикасы" т™шенч‰се, авылыбызныS k™н‰рчел‰ре бел‰н
таныштыру;
- кешенеS физик, ‰хлакый, эстетик формалашуында хезм‰тнеS
ролен к_рс‰т_;
- эшче профессиясен‰ х™рм‰т уяту;
-намус бел‰н, иGади эшл‰_неS матур н‰тиG‰л‰рг‰ китер_ен к_рс‰т_;
-хезм‰т процессында k‰м н‰тиG‰сенд‰ матурлык к_рерг‰ ™йр‰т_.
Fиkазлау: фотографиял‰р,м‰кальл‰р язылган плакат.
Д‰рес барышы:
1.Хезм‰т k‰м матурлык турында. Борынгы заманнарда, элекке k™н‰рчелек заманнарында, халык иGатында хезм‰т н‰тиG‰сенеS матур булуы хакында ‰йтел‰н. "С‰нгатьк‰ нигез салучы булып, -дип язган А. М. Горький, - тимерчел‰р k‰м ювелирлар, тег_чел‰р, ташчылар, балта осталары, агач, с™як кисеп ясаучылар, корал ясаучылар, буяучылар, аяк киеме тег_чел‰р k‰м гомум‰н - k™н‰рчел‰р тора, аларныS артистларча ясаган ‰йберл‰ре к_зл‰рне шатландырып, музейларда тора". Авиаконструктор С.В. Ильюшинга бервакыт яшь конструктор _з моделенеS сызымнарын к_рс‰т‰. "Бу самолет очмаячак", - ди атаклы авиаконструктор. "Ни ™чен? Мин бит б™тенесен ис‰пл‰дем, барысы да д™рес!" - "Ч™нки самолетыS матур т_гел", -ди эстет Ильюшин.
Н‰фислек б_генге техника k‰м с‰н‰гатьк‰ д‰ _теп кер‰. Завод-фабрика Gит‰кчел‰ре д‰ моны белеп станоклар, машиналар, инструментларны уSайлы гына т_гел, матур да итеп эшл‰рг‰ тырыша. Шулай ук завод цехларын дизайнерлар, р‰ссамнар ярд‰ме бел‰н бизил‰р. Бу - эш н‰тиG‰сенд‰ д‰ чагыла. "Мин бернич‰ минуттан моSарчы булмаган рейска чыгып кит‰ч‰к корабльг‰ карадым. Ул бик матур иде... Минем алдымда техниканыS искиткеч Gимеше ген‰ т_гел, сокландырырлык с‰нгать ‰с‰ре д‰ иде". Бу с_зл‰рне беренче космонавт Юрий Алексеевич Гагарин ‰йтк‰н.
Техник эстетикага т™с (эш урыннарын буяу, биз‰кл‰_), тавыш (техника, машиналар чыгарган тавышны азайту, музыка кую), вентиляция чаралары бел‰н ирешерг‰ була. Техник эстетиканыS максаты - с‰лам‰тлек, эш k‰м хезм‰тк‰рл‰рнеS к‰ефен, дим‰к, аларныS эш н‰тиG‰лелеген к_т‰р_. (Эстетик з‰выклы биз‰лг‰н завод, оешма биналарыныS, ял урыннарыныS фотографиял‰рен к_рс‰т_).
2. УкучыларныS "Мин кем булырмын _ск‰ч?" исемле иншалары бел‰н танышу.
5. АвылыбызныS k™н‰рчел‰ре бел‰н таныштыру.
Борын-борыннан ук безнеS бабаларыбыз иS эшч‰н, иS уSган диг‰н исемг‰ лаек булганнар. Нинди ген‰ эшл‰р башкармыйлар алар. Кир‰к чакта игенче д‰, балта остасы да, ‰ ‰бил‰ребез оста тег_че, чиг_че д‰ булган. АныS бел‰н ген‰ чикл‰нмич‰, _тк‰релг‰н б‰йр‰мн‰рд‰ _зл‰ренеS Gырга, биюг‰, Gор теллелекк‰ оста булуларын к_рс‰тк‰нн‰р. Fырга-моSга осталык та, эшт‰ге зур тырышлыклар да буыннан-буынга к_ч‰ килг‰н. БезнеS х‰зерге буын кешел‰ребез арасында да к_пт™рле k™н‰р иял‰ре бар. БезнеS м‰кт‰пне т‰мамлаган кешел‰р тормышта _з урыннарын таба алдылар. Б_ген туган ягыбызныS к_п тармакларында эшлил‰р. Без аларныS хезм‰т н‰тиG‰л‰рен к_реп куанабыз. Алар юлыннан ныклы адымнар бел‰н бару ™чен тырышып укыйбыз, хезм‰т д‰ресл‰ренд‰ k™н‰рл‰рг‰ ™йр‰неп _с‰без. € х‰зер ‰йд‰гез _зебезнеS авылыбыз k™н‰рчел‰ренеS хезм‰тл‰ре бел‰н танышып, аларныS киS‰шл‰рен тыSлап _тик ( алардан алынган ‰Sг‰м‰л‰рд‰н ™зекл‰р уку, фотор‰семн‰рен к_рс‰т_.)
j™н‰рл‰р бик к_пл‰р, Бар да яхшы кебекл‰р. ИS яхшысы кайсысы? Безг‰ кир‰к яхшысы. Столярмы, буяучымы?
Шахтер булу ярармы? Баш ватасыз аптырап, Нинди k™н‰р яхшырак? Б‰х‰сл‰шеп тормагыз, Бары мине тыSлагыз. С_з Gаеннан гына мин, КиS‰ш бир‰м сезг‰ дим.
Илг‰ кир‰кле булу, Яхшы тел‰кле булу, ^зе б‰хет т_гелме? Эшт‰н эшк‰ сикерм‰, Сайла мен‰ бу Gирд‰ К_Sел с™йг‰н k™н‰рне. Дуслар, тагын сезг‰ Бар ‰йт‰се бер с_зем. Нинди k™н‰р сайласаS да, Кир‰к беренче белем.
4. Йомгаклау.
" Хезм‰т- б‰хет китер‰" кич‰сен‰ ‰зерлек й™зенн‰н "Минем ‰ти-‰нием k™н‰ре" темасына р‰сем ясап алып килерг‰.Тема:
"Хезм‰те барныS, х™рм‰те бар"Times New Roman

Приложенные файлы


Добавить комментарий