Хезмттурындамкаллр

Эш турында м‰кальл‰р
Эш с™йг‰н _кенм‰с.
Хезм‰т т™бе- х‰зин‰.
Агач- Gимеше бел‰н , ад‰м – эше бел‰н.
Эшл‰г‰н _лм‰с , эшл‰м‰г‰н к™н к_рм‰с.
Х™рм‰т с™йс‰S , хезм‰т с™й.
Кем эшл‰ми , шул ашамый.
Егет кешег‰ Gитмеш т™рле k™н‰р д‰ аз.
j™н‰ре бар _рг‰ й™з‰р.
К_Sел курка, кул эшли.
Ялкауга йомыш кушсаS, ул сиSа акыл бир‰.
Агачны яфрак биз‰с‰ , кешене хезм‰т бизи.
ЭшлекленеS авызы ашка тис‰, эшлексезнеS авызы ташка тияр.
Эшлекле таш к_т‰р‰ , эшлексез к™н _тк‰р‰.
Эш бетк‰ч , уйнарга ярый.
уSышныS ‰нк‰се, хезм‰т – аныS ‰тк‰се.
Эшсезл‰рг‰ аш юк , белемсезг‰ эш юк.
Тирл‰п эшл‰с‰S , т‰мл‰п ашарсыS.
Калган эшк‰ кар ява..
Берг‰ ашаган аш – т‰млер‰к , берг‰ башкарган эш- ямьлер‰к.
Эшл‰г‰н ашый , эшл‰м‰г‰н башын кашый.
Башланган эш-бетк‰н эш.
Эшл‰г‰нем кешег‰, ™йр‰нг‰нем _зем‰.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий