Хистаер бутс у«Хистжр буц у, кжстжртж!»

(фжсурокты мадзал)

Нысан. Гуырын кжнын уарзондзинад хистжр кары аджммж;
хъомыл кжнын скъоладзауты ирон аджймаджы хуызджр
миниуджытыл.
Эпиграф. Йж фыджлты кадыл чи тох кжны, уый
жгад никуы уыдзжн.
Ахуыргжнжг. Абон, нж радон фембжлджй, ссаржм Беслжны фыццжгжм скъолайы зынгхуыст ахуырдзаутж жмж ахуыргжнджыты буц ном.
Ыскъоладзауы раз – нж хжс,
Цжмжй йж хонжм фиджн цардмж.
Цжмжй кжстжр жфтауа хистжржн йж кадмж,
Жмж уа хистжр уый цинжй жфсжст.
Фжлж уыдонжн нал бантыст сж хистжртжн балжггад кжнын, хистжртжн та - сж кжстжрты ржсугъд фиджн фенын. Ссаржм сын сж ном ждзжм алжуджй.
Сывжллжттж, Беслжны жвирхъау хабар аджмжй никуы ферох уыдзжн.Фжлж цард цард у.Цард аджймаджы ахуыр кжны цжрыныл. Уыцы цауы фжстж мах хъуамж ма вгъау кжнжм нж хъарутж не гъджуттж царды тынгджр ныффидар кжныныл. Уымжн жмж жгъдау кжм ис, фжтк джр уым ис.
Уждж абон жрдзурдзыстжм не’гъджутты сжйрагджртжй иу – хистжржн кад кжныныл, хистжры буц дарыныл. Уымжн жмж хистжр кадджын кжм уа, кжстжр – жгъдауджын, уым ирон жфсармжн сжфжн нжй. Сжфжн нжй нж фыджлты фарнжн.
Уыдон сж фарн семж нж ахастой, фжлж йж ныууагътой махжн кжрждзи уарзынжн, ржсугъдджр цжрынжн.
Ахуыргжнжг. Иу бжлас базжронд жмж загъта: «О, аджм, жз зжххыл хжцынжй бафжлладтжн жмж фжлджхын, фжлж-иу мж фжсвждмж жгады жппжрст ма акжнут, мж аууоны уж бирж куы фждардтон!»
Бжлас кжлгж-кжлын джр йж кадыл хъуыды кодта. Уждж махжн джр, сывжллжттж, нж фыджлты жгъджуттж сты нж фарны бжлас.
Бжласжн та йж къалиутж цас бжрзондджр цжуой, уыйас тынгджр х…цы йж уиджгтыл.
Иу куырм лжг мжйдар жхсжв уынгты фжцжйцыди, йж къухы цырагъ, афтжмжй. Йж сыхаг ыл амбжлд жмж йж фжрсы: «Дис дыл кжнын, джужн та цы хъауджыджр ис талынг…й, рухсжй?»
Фарст. Куыд ужм кжсы, цавжр дзуапп ын радт куырм лжг?
Дзуапп. Мжнмж гжсгж йын загъта, кжй йж хжссы, цжмжй йыл исчи йжхи ма скъуыра.
Ахуыргжнжг.Раст, куырм лжг бахудт жмж афтж зжгъы: « Ацы цырагъ жз канд мжхи тыххжй нж хжссын фжлж джу тыххжй джр – цжмжй мыл джхи ма скъуырай, дж развжндаг джм хуызджр зына.»
Нж фыджлты жгъджуттж джр махжн нж цыржгътж сты. Нж разжй нын сж хжссынц нж буц хистжрт… жмж уыдоны рухсмж хуызджр уынжм нж фжндаг жмж йыл жнцонджр…й цжужм.
Абоны фембжлджй джр хъуамж иу цырагъ ссудзжм, жмж йж рухсжй уж фжндаг хуызджр сзына.
Фарст. Сывжллжттж, буц, зжгъгж, дзуржм, фжлж кжд уыдзысты нж хистжртж буц?
Дзуапп. Сж ном сын куы нж фжчъизи кжнжм, уыдон хорздзинаджй цыджридджр сфжлдыстой, махжн, кжстжртжн, цы фарн ныууагътой, уый кадимж куы хжццж кжнжм, ужд уыдзысты буц.
Дзуапп. Ацы фарст жз жмбарын дыууж хуызы. Фыццаг уый, жмж, зжгъжм, дж хждзары ис зжронд нана кжнж дада. Уымжн йж хуыссжн сыгъджг куы дарай, йж хжринаг ын афоныл куы джттай, йж хос – афоны куы уа, ужд уымжй дарыс дж хистжры буц.
Дыккаг та уый, жмж Ирыстоны кжстжртж сж хорз хъуыдджгтжй, се нтыстытжй куы рухс кжной Ирыстоны хистжрты зжрджтж, ужд уый джр у, мжнмж гжсгж, хистжры буц дарын.
Фарст. Уый кой кжм скодтай, уым ма мын зжгъут уждж, кжй зонут, йж намысджын хъуыдджгтжй Ирыстонжн кад чи скодта жмж нж хистжрты зжрджтж чи срухс кодта?
Дзуапп. Райсжм сжрды Олимпиаг хъжзтытж. Ирыстоны фжсивжды къухы бафтыди стыр жнтыстдзинждтж. Зжгъжм, Бжройты Хасан, Гужцжлты Хадзы-Мурат, Тменаты Тамерлан,Дыгъуызты Тея, Касаты Заремж.
Дзуапп. Жз та ранымайдзынжн, аивады ирон аджмжн стыр кад чи скодта, Ирыстоны ном ноджы бжрзондджр чи систа, уыцы Гергиты Валери, Цжрикъаты Феликс, нжхи районы елхотаг лжппу Сжлбиты Акимы нжмттж.
Дзуапп. Уждж Бетъырбухы стырджр заводтй иу «Балтикж», зжгъгж, уымжн джр йж генералон директор у ирыстойнаг Боллоты Таймураз.
( Ранымад аджймжгтжй алкжй тыххжй джр, кжд исчи исты зоны, ужд зонгж кжны иннжты джр).
Ахуыргжнжг. Мж зжрджмж фжцыдысты уж дзуаппытж.
Жмбарут, хистжры буц дарын куыд хъжуы, уый. Ныр та мж байхъусын фжнды уж хъуыдытжм хждзармж лжвжрд темжмж гжсгж, ома «Хистжр буц у, кжстжртж!»
(Скъоладзаутж кжсынц сж фысгж куыстытж)
Ахуыргжнжг. Бузныг, сывжллжттж. Хорз бамбжрстат жмж райгом кодтат темж .(Бакжсын скъуыддзжгтж). Мж зжрдж дарын, ацы ржнхъытж чи фыста, уыдон кждджридджр стжй, кжмджридджр хистжрты буц кжй дардзысты.
Ахуыргжнжг. Сывжллжттж, аджймаг, тугжй хжстжг ын чи вжййы, уымжн куы баллжггад кжна, ужд уый тынг хорз у. Фжлж искжй мады хи мадау чи сбуц кжны , кжнж искжй хъжбулы хи хъжбулау чи бауарзы, уыдон, мжнмж гжсгж стыр лжгдзинад равдисынц, уыдон вжййынц стыр зжрджйы хицау. Ахжмтж бирж ис Ирыстоны.Уыдонжй сты Быценты хждзары жфсин Верж жмж йж чындз Валя. Верж Быцетны сывжллжттжн сж дыккаг мад у, фжлж сидзжрты хи хъжбултау райста йжхицжн. Уждж йж чындз Валяимж кжрждзи куыд бамбжрстой, уый та бафжзминаг у бирж бинонтжн.
Абон нж урокмж жрбахуыдтон Вержйы хо Соняйы, (Верж йжхжджг жнжфжразгж у) стжй чындз Валяйы. Сжхимж сын байхъусжм , куыд разындис Валямж ахжм хъару жмж жгъдау жмж ныр ссждз азжй фылджр «а» жмж «о»-йж цжрынц.
( Соня жмж Валяйы раныхас).
Фарст. Чи зоны фехъуыстат сымах джр ахжмты тыххжй?
Дзуапп. «Иунжг чызг» .Газет «Ржстдзинаджй»-жй.
Дзуапп. Тауржгъ, фырт йж фыды тжсчъы куыд нывжрдта, уый тыххжй.
Ахуыргжнжг. Сывжллжттж, ацы тауржгъмж гжсгж цавжр жмбисжндтж зонут.1.Зжронд…н хорз куы фжуай, ужд джхи зжронд джр
афтж хорз уыдзжн.
2. Дж фыджн цы фжуай, дж фырттж джр дын уый фж-
уыдзысты.
Ахуыргжнжг. Зжгъут-ма, цавжр хатдзжг скжниккат ацы дыууж тауржгъжй?
Дзуапп. Жз жй жмбарын афтж, жмж кжстжртж аирвжзтысты хистжрты зонды руаджы.
Дзуапп. Жмбжлы жмбисонджй хатдзжг скжнын.
1.Хистжры куырыхондзинаджй кжстжр бжрзжндты жхсиды.
2. Хистжрмж мжсты ма кжнут, кжд ма нын иу зард акжнид.
3. Хистжржн йж фындз амжрз жмж йж зонджй бафжрс.
Ахуыргжнжг. Сывжллжттж, уждж та ноджыджр иу хатдзжгмж жрцыдыстжм, ома, хистжр буц даринаг кжй у, уымжн жмж уый куырыхондзинаджй цард ржсугъдджр кжны.
Ирон аджммж жртж чъирийж кадджынджр ницы ис. Нж цины фынг нж фидауы жнж уыдон. Уждж сж кувгж джр скжны кадджынджр, дзырдзжугжджр хистжр. Абон нж уазжг у нж дзырдзжугжджр хистжртжй иу жмж нж фжнды, цжмжй нын не’ртж чъирийы скува жмж кжстжртжн ныстуан радта.

(Хистжры ракуывд.Сывжллжттж лжууынц.Лжппутж оммен дзурынц. ракуывды фжстж заржг «Хистжр буц у, кжстжртж»)

Ахуыргжнжг. Сывжллжттж, мж хжс уыди уж туджы , уж зонды хистжр буц дарыны жгъдау тынгджр ныффидар кжнын.Кжд уын нж абоны урок
уж дардджры царды исты жххуыс фжуыдзжн, ома, нж хистжртж буц уыдзысты уж руаджы, ужд мж хжс сжххжст кодтон.

Хатдзжгтж.
Ахуыргжнжг. Зжгъут-ма, цавжр хъуыдытж ужм сжвзжрд абоны мадзалжй?
Дзуапп. Мжнмж сжвзжрд ахжм хъуыды: кжстжр-хистжр кжмж нжй, уыдон аджм не сты.
Дзуапп. Йж фыджлты чи нж нымайы уый йжхжджг джр нымаинаг нжу. Фарст. Жмбжлы бакжсын жмдзжвгж?( «Совесть»).
Ахуыргжнжг. Нж буц хистжртж, нж уазджытж «буц» уж кжнжм заржгжй.
Хъуысы «Хистжрты заржг».


Урочы тем…. Ирон …фсарм, куыд б…рзонд у д… кад!

Урочы нысант…. Дзырд «…фсарм»-ы нысаниу…гыл …рдзурын.
Ирон …фсарм ад…ймаг…н й… царды бындур к…й
у, уый скъоладзаут…н банкъарын к…нын.
Ахуыр к…нын хи хъуыдыт… аив дзурыныл.

Урочы хуыз: урок-диспут.

Урочы ф…лгонц: интерактивон ф…йн…г, …мдз…вг…йы текстыт…,
газет «Р…стдзинад».

Урочы эпигр…ф: «Царды м…сыг амад у …гъдау, уаг …м… …фсармы
фидар дурт…й. Уыдон…й,з…гъг…, иу феу…гъди, у…д д… балгъит…г д…р афт… – м…сыг ныхх…рр…тт ласта» (Хозиты Махар)


Урочы цыд

1. Бац…тт…г…н…н р…ст…г.

2. Ног …рм…гыл куыст.
Ахуырг…н…г. Сывжллжттж, ирон ад…м дунем… куы ф…зындысты, у…д…й с… с… царды бир… ц…лхдурты с…рты ахизын бахъуыд. Тынг бир… хъиз…м…ртт… байй…фтой н… рухсы бадинаг фыд…лт…. Ф…л… цыф…нды зын уав…рты д…р н… рох кодтой …гъдау, …фсарм, намыс, се гъд…утт…. Ц…стыгагуыйау с… бахъахъхъ…дтой …м… нын с… стыр л…вар…н …рхастой. Уым…н хиц…н к…ны мах ад…мыхатт инн…т…й йе гъдау…й, й… культур…й…. Л…мбын…г куы рк…с…м царды …уу…лт…м, у…д ирон ад…мы ник…цы ад…мим… ис абар…н. У…д… куыд ис мах…н бар …м… нын н… куырыхон фыд…лт… хорз…й цы ныууагътой, уыдон ф…с…фой! Мах с… хъуам… тырысайау б…рзонд х…сс…м, ц…м…й фыд…лты фарн …м… намыс ц…рой …нусты. Н… абоны урочы х…с д…р уый у, ома, не ’гъд…утт… царды тынгд…р ныффидар к…н…м, уым…н …м… …гъдау к…м ис, фарн …м… ф…тк д…р уым ис.

( Байхъусын Джыккайты Шамилы …мдз…вг… «Дыууад…с дзырды»- м…)

Ахуырг…н…г. Шамилы …мдз…вг…йы цы дыууад…с дзырды кой к…ны, уыдон…й иу д…р аппаринаг н…у. Уыдон…й алы дзырд д…р хиц…н ныхасы аккаг у. Жгъдау, уаг, …фсарм – ирон царды ахсджиагд…р ц…джындзт…. Абон дзурдзыст…м уыдон…й …фсармыл.
Бацархайдзыст…м н… урочы эпигр…фы хъуыды райхалыныл. Уый н… къухы куы бафта, у…д н… урочы нысан д…р банымай…н уыдз…н …хх…стыл.
Ахуырг…н…г. Ирон …фсарм тынг бир… тых …м… хъуыды ис ацы дыуу… дзырды. Уыдоны бындурыл н… рагфыд…лт…м с…вз…рд бир… домбай …гъд…утт…. У… разы ис не мз…ххон, элхотаг Котолиты Никъалайы (рухсаг у…д) …мдз…вг… «Ирон …фсарм». Бак…с…м …й.
(Иу скъоладзау к…сы …мдз…вг…).
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий