Хоглуг ырдан ырлазхыйл


Тема: «Хоглуг ырдан ырлажыыл»
Сорулгазы:
Уругларнын ыры, хогжум дугайында билиин ханыладып; аялганы шын дыннап билиринге ооредир;
Чаа ыры-биле таныштырар. Ырынын созун тода адап, аялгазын хоглуг темпге аянныг, чараш ырлап ооредир;
Ооренген ырыларын дамчыштыр биче сеткилдиг, аразында эп-найыралдыг болурунга кижизидер.
Дерилгези: Чуруктар, музыка центри, аккордеон, дааштыг, хылдыг хогжум херекселдери.
Кичээлдин чорудууОргазизастыг кезээБайыр-чедириишкинниг оюн «Добрый день».
В этот чудесный день,
Добрый день,
Дружно здороваться
Нам не лень!
Руки протягивай,
Не зевай,
9296401215390
Песню весёлую
Запевай.
Поочерёдно ставят руки на пояс.
3 хлопка.
Повтор движений 1 строки.
3 притопа ногами.
Поочерёдно протягивают вперед руки ладонями вверх.
Сомкнуть руки в «замок» перед грудью, 3 небольших взмаха.
Поочередно ставят руки на пояс.
3 хлопка.
Мергежилге-ырлаашкын «Песенки по лесенкам»
Катаптаашкын:
Дааштыг болгаш музыкалыг уннерни ылгаары;

Дааштыг хогжум херекселдерин ылгап билири.

Физминутка «Приседай»
Чаа ыры «Эстедип-ле олур мен»
созу: Чооду Кара-Кускении, аялгазы: Ирбен-оол Тулуштуу.
Машинамны мунуптум,
Маннаткаштын чоруптум.
Сериин салгын, чурбээжимСегленнедир суйба-ла:
Ээй-ээй, экизин,
Эстедип-ле олур мен.
Онгар черге оожумнап,
Орук акта дургедеп,
Ырак-чоокту эскербейн,
Ырлап-халдып олур мен:
Ээй-ээй, экизин,
Эстедип-ле олур мен.
БыжыглаашкынТуннел.
1101090top

Приложенные файлы


Добавить комментарий