Хоглуг стартар


Хоглуг стартар.
Сорулгазы: Куш-дамыр мергежилгелеринин хевирлерин дурген кылып билирин ооредир. Уругларга чарыштын сорулгаларын эки шингээдип алырын чедип алыр. Ойнап турар уеде хоглуг, найыралдыг болурун кижизидер. Кадык-чаагай амыдыралга уругларны хевирлээри.
Кичээлдин чорудуу:
1,2,3 1,2,3 чангыс черге денге тепсээл (2 катап)
1,2,3 1,2,3 тогерикти долгандырДенге шупту кылаштаалАм шуптуАнгы туруп чыскаалыылКожа денге чыскаалыпканКомандалар бараалгап тур.
Чеве-че, чеве-че четтинчинер уругларСергектернин баштанчызы, кежигуннериЭрестернин баштанчызы, кежигуннериЧеве-че, чеве-че денге шупту чыскаалыылХоглуг солун чарыштаргаКомандалар белен бе?
Борбек ала бомбукейниБаъш ажыр дамчыдаалыБомбукейни алган кижиБээр бо че туруп алырБаза катап эштерингеБажын ажыр дамчыдар сен. (уругларга айтып бээр)
Буттарывыс хере баскашАлгап-йорээп, шаннап, мактаал.
Бомбукейни дамчыдаалХоглуг солун моорейгеКымнар чер-ле тиилээр эвесАъттар кылыдр бомбук мунгашАравыста чаржып ойнаалКадык, шыырак, сергекХалып, шурап, ойнап билирОнза-эрес уругларныОйнап тургаш шилиилинер.
Челээш ышкаш чараш оннугЧерде чыдар долгандырыг тогериктиЧыскаалыпкаш халып, шурапЧазыг чокка ойнаалынар.
Хундуткелдиг шииткекчилерХынамчалыг ажылданарЭреспейлер уругларныЭки шиидип тунненер-ле!!!
Могап-шылаан бичии чаштарМоорей тонген дыштаныылыХоглугбейлер одуректер болуп алгашКады шупту танцы-самдан тевээлинер!!!
Кайгамчыктыг шак бо хундеКорукчулер, ада-ие, аалчыларАваангырлар уругларныАлгап, мактап, шаннаалынар!!!

Приложенные файлы


Добавить комментарий