Холумак хевирнин оюн кичеели


«Дамырак» уруглар сады
Холумак хевирнин оюн кичээлиТемазы: Койгунактын хунчугежиКижизидикчи башкы :Ооржак Ш.Н.
Холумак хевирнин оюн кичээли.
Темазы: Койгунактын хунчугежиСорулгазы: Бойдус болгаш дириг амытаннар дугайында билиин бедидер. Уругларнын дыл домаан сайзырадып болгаш, ажылын арыгш силиг кылырынга кижизидер. Уругнун бот тывынгыр чоруун сайзырадыр.
Херек чуулдер: Краска, пластилин, оннуг саазын, Койгун, клей, кисточка, булут болгаш дээр даараан пос.
Аргалары: Коргузуг, тайылбыр, макталга, айтырыг – харыы.
Кичээлдин чорудуу.
Башкы: Экии уруглар. Мени Ооржак Шенне Николаевна дээр. Мен силерге оске группадан аалдап келдим. Бо хун силерге кончуг солун кичээлди эртирер мен. Кичээливис темазы «Койгунактын хунчугежи». Бо кичээлде бис чуруп, саазын биле чыпшырып, пластилин биле ажылдаар бис. Эгезинде шуптувус мендилежип аалынар. Мен отунуп шупту картаптанар.
Здравствуй солнце золотое
Здравствуй небо голубое
Здравствуй маленький дубок
Нам здороваться не лень
(койгунак ыглаар, уруглар дынааланыр)
Башкы: Ой уруглар кайда чуу ыглап тур. (Койгун ыглап кирип келир)
Башкы: Бо чуге углап чор сен койгунакКойгун: Мен хунчугешти тыпайн чор мен. Хун чокта менээ соок болгаш мунгаргай чуве дир. Бо бодза мээн кок дээримдир. Ында хун болгаш булуттар чок. Мындыг борга мен арай оорувейн тр мен.
Башкы: Шынап – ла уруглар хун чокта шупту амылыг бойдсука болгаш дириг амытаннарга мунгаргай болур. Хун бугу – ле амылыг бойдусту диргизип оортуп турар. Дээр мындыг борга шынап – ла мунгаргай дыр бе уруглар.
Уруглар: Ие. Хун чокта шынап – ла мунгаргай.
Койгунак: Силерден дуза дилеп чор мен уруглар. Мэнее бо дээрге хун болгаш булуттардан кылып берип корунернм.
Башкы : Шынап – ла уруглар, койгунака хун болгаш булутарны тыварынга дузалажып бээлинер. Баштай мында эмин эртир угааныг чара – чечен бар. Оон баргаш арга сумеден дилээлинер. Шупту паровос - дег тутунчуп алынар. (Шупту тутунчупкаш чоруп каар, чара а– чечен бажынынга келир)
Башкы: Экии чара – чечен. Бис силерден арга суме ап чор бис. Биске койгуннака хун болгаш булутарны тыварынга дузалажып корунерем.
Чараа – чечен: Ие ында чуу боор, дузалашкайла мен. Чугле баштай мээн даалгам бар. Ону шупту кылыптар болзунарза имен силерге дузалажыр мен.
Башкы: Даалгазын кылыр бис бе уруглар.
Уруглар: Ие кылыр бис.
Чараа – чечен: баштай бо булуттарны кеспейн, холунар биле ора тырткаш саазынга чыпшырынар.
Башкы: чара – чеченин онаалгазын кылып бээлинер уруглар. (шупту ажылдаар)
Чараа – чечен: Силер мында чуну чыпшырып калдынар.
Уруглар: булуттар.
Чараа – чечен: шын дыр силер мында булуттар чыпшырган силер. Мээн даалгам болза ол дурр. Ону ан алгаш бо орук биле чорупкаш Койгунакак чеде беринер , ол силерге улаштыр хунну кайыын тыварын айтып бээр.
Башкы: Ол ажылдарывысты тудуп алгаш оруувус улаштыр чоруулунар уруглар. Койгунактын бажынынга аалдар бараалынар. (анаа чеде бээр)
Башкы: Экии койгунак.
Койгунеак: Экии уруглар. Мында аалдап келенинер – дээш четирдим. Кандыг херектиг чор силер.
Башкы: бис хунну тыпайн чор бис. Биске дузалажып болур силер бе.
Койгун: Ие. Дузалажып болур мен. Чугле силерге кылдырар даалгам бар. Чараа – чеченин чыпшырткан булутарынын адаанга бо пластилин биле хунден чыпшырынар. Баштай борбак тогерикти ап алгаш чыпшыр идер силер. ООН долгандыр салаанар бажы биле узун херелдерден идер силер.
Башкы: Уруглар, бис ам пластилин биле ажылдап билир болгай бис. Чараш хунден кылыптаалынар уруглар. (Шупту ажылдаар)
Койгунак: Дыка – ла чараш ажылдаар уруглар – дыр бо. Ам улаштыр бо орук биле чоруптунар. Оруктун тончузунде илбичи чуртап турар. Ол силерни бажынында манап турар. Бо булут болга хуну диргизип бээр.
Башкы: Четирдивис койгун, биске дузалашканынар дээш . Бис ам оруувус уламчылап чоруптувус. Илбичиге баргаш хунувусту болгаш булудувусту диргизип аалынар.
(улаштыр чорупкаш Илбичинин бажынынга келир)
Башкы: Экии илбичи.
Илбичи: Экии уруглар. Силернин келгенинерге дыка ооруп тур мен. Чуге чор силер уругларым.
Башкы: Бо кылган хун болгаш булудувусту диргизип бээрин дилеп тур бис.
Илбичи: ында чуу боор . ону мен чайлыг кылыр мен.(уругларнын кылган ажылдарын илбилээр)
Илбичи: бо дурр уругларым. Силернин дилеп чораан хунунер болга булудунар. Ону Койгунактын дээринге чыпшырып алынар.
Башкы: Шыныа – ла чаражын уруглар. Бо хун болгаш булутарны койгунактын дээринге чыпшырып бээлинер. (Уруг бурузу шупту чыпшырыр)
Койгун: Ам дыка – ла оорунчуг болгаш хоглуг дээрлиг бодум. Менээ дузалашканынар – дээш четирдим уруглар. Аргада эштеримге баргаш мону коргузейн. (чоруй баар)
Башкы: Койгунака дыка – ла дузалаштывыс. Бо кичээлде чуну кылдывыс уруглар?
Уруглар: Хун болгаш дээр.
Башкы: кандыг дириг амытаннарга бо хун ужураштывыс?
Уруглар: койгунак болгаш чараа- чеченБашкы: Хунну чуден кылдывыс?
Уруглар: оннуг саазынданБашкы: Хуну чуден кылдывыс?
Уруглар: пластилинденБашкы: Хун чок болдза кадыг боор чувел?
Уруглар: Соок болгаш мунгаргайБашкы: бо кичээл силерге солун болду бе?
Уруглар: иеБашкы: Моон сонгаар база кээп турар мен. Кичээливис моон биле доозулду байырлыг уруглар.Приложенные файлы


Добавить комментарий