Хонр саылау

j™н‰р сайлау”

9нчы сыйныф (рус т™ркеме)
татар теле д‰ресе
Нурлат ш‰k‰ре 1нче урта м‰кт‰бенеS
1квал. категорияле татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы В‰лиуллина Ф.С. эш т‰Gриб‰сенн‰н

Максат: j™н‰р сайлау циклы буенча лексик –грамматик материал
бел‰н танышу.ФигыльнеS тел‰к белдер_ формасын д™рес
куллануны камилл‰штер_.УкучыларныS с_з байлыгын
арттыру.Диалогик, монологик с™йл‰м телен _стер_.Кил‰-
ч‰кт‰ k™н‰р сайлауда укучыларга д™рес юн‰леш бир_.€ти-
‰нил‰ренеS хезм‰тен‰ карата горурлык k‰м ихтирам хисе
т‰рбиял‰_. Татар язучылары, к_ренекле якташларыбыз
‰с‰рл‰ренд‰ хезм‰т темасыныS яктыртылуын барлау.

Fиkазлау: д‰реслек, р‰семн‰р, карточкалар, к_ренекле
якташларыбыз папкасы, китаплар к_рг‰зм‰се,
магнитофон тасмасы, электрон к_рс‰тм‰лек.


I.Актуальл‰штер_
1. Оештыру
Урамда салкын. Кар ява. Салкын Gил ис‰.
2. Фонетик зарядка.

II.Т™п ™леш.

1.ЯSа с_зл‰р бел‰н танышу.

k™н‰р-профессия д‰валаучы-лечащий
м™kим- важный файда- польза
с‰л‰т- талант белгеч- специалист
абруй- авторитет н‰тиG‰- вывод
ш‰фкать туташы- медсестра хастахан‰- больница

2.С_зл‰рне кулланып с_зтезм‰л‰р т™зегез.

3. С_зл‰рнеS антонимнарын табыгыз.

яхшы- акыллы-
игътибарлы- ягымлы-
к™н- кайнар-
уSай- еш-
к™чле- зур-
салкын- намуслы-
файда- тырыш-

4.
-Бу с_зл‰рнеS кайберл‰рен кулланып нинди k™н‰рл‰рне атап
булыр иде?
Яхшы табиб, игътибарлы укытучы, к™чле спортчы, намуслы милиционер, тырыш китапхан‰че, ягымлы ш‰фкать туташы

5.
-Укучылар, ‰йтегез ‰ле тагы нинди k™н‰рл‰р бел‰сез?
- Сатучы, хисапчы, оператор, с‰рк‰тип, шофер, нефтьче, тег_че, механик, балта остасы, балыкчы, укытучы, инженер, умартачы, бакчачы, ш‰фкать туташы, юрист, адвокат, табиб, атлар караучы k.б.

6.
-Укучылар, ‰ти-‰нил‰регезнеS k™н‰рл‰ре турында с™йл‰гез ‰ле.
(монологик с™йл‰м) Укучылар ‰ти-‰нил‰ренеS k™н‰рл‰ре турында с™йлил‰р.
7.
-€ти- ‰нил‰регез т™рле k™н‰р иял‰ре. Тырыш, уSган, с‰л‰тле кешел‰р.
8.
- Тел‰к фигыль формасын кулланып ‰йтегез ‰ле, ‰ сезнеS кем буласыгыз кил‰? (утвердительная и отрицательная форма глагола)
Минем сатучы буласым килми, минем табиб буласым кил‰.
Минем юрист буласым килми, минем укытучы буласым кил‰.

9.
-К_пт‰н т_гел Ксюша бел‰н Карина хастахан‰д‰ д‰валандылар.
Алар табиб бел‰н булган ‰Sг‰м‰не безг‰ д‰ с™йл‰рл‰р.
(диалогик с™йл‰м)

10. физкультминут

11.
- Табиблар нинди булырга тиеш?
Чылбырлап Gавап бир_. Акыллы, с‰л‰тле, эшч‰н, тырыш,
кайгыртучан, ягымлы, т‰рбияле, п™хт‰ k.б.

12.
-Татар язучылары т™рле k™н‰р иял‰ре турында _зл‰ренеS ‰с‰рл‰рен иGат итк‰нн‰р. Китаплар к_рг‰зм‰се к_рс‰тел‰.

Гариф Ахунов “Х‰зи퉔 нефтьчел‰р турында
М‰дин‰ Маликова “Ш‰фкать” табиблар турында
Гадел Кутуй “Тапшырылмаган хатлар”табиб турында
Г.€пс‰л‰мов”Яшел яр” укытучылар турында
Г. €пс‰л‰мов”Ак ч‰ч‰кл‰р” табиблар турында
Кызыксындыру чарасы буларак бер ‰с‰рд‰н ™зек укыла.13.
Нурлат районы халкы турында да язучы k‰м башкаларга танытучы к_ренекле якташларыбыз бар.Алар кемн‰р?

Т.Галиуллин-галим, м™галлим, язучы.
Г.С‰гыйров- язучы.
Ф. М™х‰мм‰това-шагыйр‰. Ф. М™х‰мм‰това халкын данлап, “Нурлат икм‰ге”, “Нурлатым, ‰й Нурлат” исемле шигырьл‰ре
ген‰ д‰ k™н‰р иял‰рен‰ дан Gырлау т_гелмени.
“Нурлатым, ‰й Нурлат” Gырын балалар башкара.

14.
Диалог т™з_ .”Син кем булырга телисеS?”

III.Алган белемн‰рне ныгыту, кабатлау.

1.Бирелг‰н с_зл‰р бел‰н G™мл‰л‰р т™зегез.
Мин табиб чакырттым, ч™нки ‰ниемнеS температурасы югары иде.
Габдрахман €пс‰л‰мовныS “Ак ч‰ч‰кл‰р” k‰м “Яшел яр” ‰с‰рл‰рен укыйсым кил‰.
Тизд‰н безг‰ д‰ k™н‰р сайлар вакыт Gит‰.
Н‰рс‰ ул ч™нки, k‰м, д‰.Ч™нки-иярт_че терк‰геч.j‰м- Gыючы терк‰геч. Д‰- кис‰кч‰.
2.
–Укучылар арагызда _зл‰ре сайлаган k™н‰р турында с™йл‰рг‰ тел‰_чел‰р бармы? (монологик с™йл‰м)
3. j™н‰рл‰р турындагы кроссвордны чишик ‰ле.
1) Йортлар т™зи, д™ньяны бизи. (Т™з_че)
2) Китаплар бир‰, белем _стер‰. (Китапхан‰че)
3) Бакчада эшли,‰мма бакчачы т_гел. (Т‰рбияче)
4) Fир с™р‰, иген _стер‰. (Тракторчы)
5) К™йм‰д‰ й™з‰, к_лне ярата. (Балыкчы)
6) Сур‰тл‰р ясый,т™сл‰р ярата. (Р‰ссам)
7) Дусты аныS бал корты,
Урманда G‰йге йорты. (Умартачы)
IV.Йомгаклау.

-Укучылар, нинди ген‰ k™н‰р сайласагыз да иS м™kиме яхшы кешел‰р булыгыз.

Приложенные файлы

  • doc honr_saylau
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий