Хонрлрнен бар зхаылысы

Укытучы k™н‰ре
9сыйныф укучысы ТаGиев Илнур

j™н‰рл‰рнеS бар Gайлысы,k™н‰рл‰рнеS бар яхшысы,k™н‰рл‰рнеS бар авыры...€ укытучы хезм‰те - изге k™н‰рл‰рнеS берсе.Шулай булмыйча м™мкин т_гел,укытучы ш‰хес т‰рбиял‰_че,_зенеS беренче адымын ясаучы,укучыга юл к_рс‰т_че.Укытучы - ул юк кына “ташбаш малай”ны да игътибар бел‰н кадерл‰п багучы, ™метсез “с‰л‰тсезд‰н”д‰,имансыз “юньсезд‰н”д‰ Gан Gылысын G‰лл‰мич‰,k‰рберсен ш‰хес итеп танучы.€йе,х™рм‰тле остаз бел‰н берг‰,аSа таянып ясалган беренче адымнар к_пл‰рг‰ тормышта _з юлларын салырга ярд‰м ит‰.^зе т‰рбиял‰п, “зур тормышка” озаткан балаларныS уSышларын,б™ртекл‰п,барлап торган педагогныS акыллы да,матур да фикерл‰ре k‰р укучыныS к_Sеленд‰ урын ала.€ укытучы к_Sеленд‰-горурлык хисе.Бакчачы г™лбакчада _ск‰н г_з‰л г™лл‰ре бел‰н мактангандай,чын укытучылар да ч‰ч‰кл‰ре Gимешл‰нг‰н укучылары бел‰н соклана.Шулай булмый ни,бер бала т‰рбиял‰п _стер_ ген‰ д‰ ни тора,‰ дист‰л‰г‰н-й™зл‰г‰н нарасыйны G‰мгыятьк‰ кеше итеп ‰зерл‰п бир_ к_пме к™ч,к_пме сабырлык,никад‰р нур сорый?! Шул фидакарьлек,к_Sел юмартлыгы элек-элект‰н аерып торган бит инде аларны! АларныS изге к_Sеллелеге алиk‰д‰й б™ек,‰нид‰й якын кеше д‰р‰G‰сен‰ к_т‰р‰.€ без,укучылар,_з чиратыбызда,_зебез ирешк‰нн‰рне алар алдында горурланып к_рс‰терг‰,алар бел‰н уртаклашырга ашыгабыз.
Ю.Гагарин,М.Ш‰ймиев кебек б™ек ш‰хесл‰рне укыткан укытучыларныS “Бу минем укучым!” дип горурланырга хакы бар,‰лб‰тт‰.Башка бер k™н‰р иясен‰ мондый хокук бирелм‰г‰н.€ укытучы-Gир й™зенд‰ге k‰рбер кешенеS маягы,‰йд‰п баручысы.€н‰ шуSа к_р‰ б™ек акыл иял‰ре д‰,тиSд‰шсез батырлык к_рс‰тк‰н каkарманнар да,ачышлары бел‰н д™ньяга танылган галимн‰р,атаклы с‰нгать,‰д‰бият ‰kелл‰ре д‰,ирешк‰н уSышлары турында с_з чыккач ,иS беренче чиратта _зл‰рен х‰реф танырга ™йр‰тк‰н,зур тормыш юлына чыгарган укытучыларын, остазларын олы х™рм‰т k‰м ихтирам бел‰н иск‰ алалар.
Х‰зер-яSарыш чоры,ф‰н к™нн‰н-к™н алга бара,укытучы кешег‰ зур бурыч й™кл‰н‰.Укытучы,беренчед‰н,ул “олы й™р‰кле” ш‰хес булса,икенчед‰н,ул-кемнеSдер ‰нисе,тормыш ипт‰ше.
Мин аSлыйм,укытучыга да авыр,эшл‰ре д‰ бетм‰с-т™к‰нм‰с.j‰р баланы _чтекил‰п утырырга да вакыты юктыр.€мма,шулай булса да,нинди ген‰ заманча,Gиkазландырылган сыйныф б_лм‰сенд‰ д‰рес _тс‰ д‰,йомшак телле,к™л‰ч й™зле,к_рк‰м холыклы,белемле укытучы апабызны к_р‰сем кил‰.
ТабигатьнеS гаG‰еп матур вакыты-‰бил‰р чуагы.Т™сл‰рнеS байлыгыннан,чуарлыгыннан, Gетелегенн‰н к_зл‰р камаша.€йл‰н‰-тир‰д‰ге матур GиkанныS бер мизгеле-ул Белем б‰йр‰ме.1нче сентябрь-k‰рбер кеше к_Sеленд‰ якты хисл‰р бел‰н саклана.1нче сентябрь,1нче сыйныф,1нче м‰кт‰п,1нче укытучы-онытылмас мизгелл‰р.jичшиксез,бу минутлар унбер ел д‰веренд‰ кабатланып тора,‰ беренчесе аныS кабатланмый,ул к_Sелд‰ саклана.Шундый хисл‰р уяткан кешел‰ремнеS берсе-татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы ЭнGе С‰рв‰ровна турында язасым кил‰.Ул безг‰ туган телебез,‰д‰биятыбызныS асылына юл ярды. ЭнGе С‰рв‰ровна безг‰ _зенеS ничек итеп укытучы k™н‰рен сайлавы турында кызык итеп с™йл‰г‰н иде. “Мин кечкен‰д‰н укытучы булырга хыялландым.Курчакларны р‰тк‰ утыртып,аларга _земч‰ “белем” бир‰ идем.МиSа бу k™н‰р бик Gайлы к_рен‰ иде”,- диг‰н иде д‰ресл‰рнеS берсенд‰. ЭнGе С‰рв‰ровна-минем яраткан укытучыларымныS берсе.j‰р яSа теманы кызыклы итеп безг‰ Gиткер‰, д‰ресл‰рд‰ яSа алымнар куллана.Ул безне аSларга тырыша,безнеS бел‰н уртак тел таба бел‰.Укытучы k™н‰ре беренче карашка GиSел булып тоелса да,бу хезм‰т бик зур Gаваплылык тал‰п ит‰.Укытучыга k‰рвакыт заманча булырга,белемен _стерерг‰,т‰Gриб‰се бел‰н уртаклашырга да вакыт таба алырга кир‰к - бу заман тал‰бе.Укытучым - ЭнGе С‰рв‰ровна – барсына да _рн‰к:ул д‰ресл‰рен д‰ оста итеп оештыра,иGади эзл‰н‰,_зенеS k™н‰ри осталыгын да к_т‰р‰,икенче югары белемен д‰ ала,х‰тта журналларга _зенеS м‰кал‰л‰рен д‰ язарга ™лгер‰.2010нчы Укытучы елы ЭнGе С‰рв‰ровна ™чен бик уSышлы башланды.Ул “М‰гариф” журналыныS Дипломы бел‰н б_л‰кл‰неп, “ИS яхшы м‰кал‰ авторы” диг‰н исемг‰ лаек булды.Мин аны чын к_Sелд‰н котлыйм.^зенеS ‰йт_енч‰,‰ти-‰нисенн‰н к_чк‰н тырышлык, максатка омтылучанлык сыйфатлары - ЭнGе С‰рв‰ровнаныS гомерлек юлдашлары.Шушы ук сыйфатларны ул безд‰ д‰ т‰рбияли.Ул с_з бел‰н т_гел, ‰ тырыш хезм‰тенеS н‰тиG‰л‰ре, уSышлары _рн‰к булып тора.Урын кешене биз‰ми,кеше урынны бизи, ди халык м‰кале.Нинди ген‰ б‰ял‰р алса да,ул искиткеч гади, кече к_Sелле укытучы минем ™чен.АныS бел‰н k‰рвакыт борчыган соравыSа Gавап табып,уй-хисл‰реS,кичерешл‰реS бел‰н уртаклашып,к_SелеS‰ кир‰кле Gавапны таба аласыS.
Минемч‰,ил башында торучы кешел‰р,укытучы хезм‰тенеS абруен,миссиясен тир‰н аSлыйлар.2010нчы ел – Укытучы елы дип Президентыбыз Указы бел‰н кабул ителг‰н ик‰н,бу инде укытучы k™н‰ренеS – иS кир‰кле,иS гуманлы ик‰нлеген тагын бер кат раслый.ШуSа к_р‰,k‰р ел укытучы елы булырга тиеш,ч™нки укытучы G‰мгыятьнеS кил‰ч‰ген ‰зерли.Укытучы илебезнеS кил‰ч‰ген кайгырта,ил k‰м милл‰т гаме бел‰н яши,ш‰хси тормышын м‰кт‰п тормышыннан аерылгысыз итеп к_р‰.Укытучы хезм‰те-сайлагын k™н‰р ген‰ т_гел,бу-укытучы ш‰хесенеS сайлаган язмышы да.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий