Хр бала сламт яшуг кхокуклы

Татарстан республикасы Балтач муниципаль районы муниципаль бюджет м‰кт‰пк‰ч‰ белем бир_ учреждениесе “Куныр балалар бакчасы”

Тема: “j‰р бала с‰лам‰т яш‰_г‰ хокуклы”
Зурлар т™ркеменд‰ с™йл‰м теле эшч‰нлеге.
Куныр балалар бакчасы
Т‰рбияче: Н‰биева З.Г.
Бурычлар: Балаларга k‰р бала с‰лам‰т яш‰_г‰ хокуклы диг‰н т™шенч‰ бир_. Балачактан с‰лам‰т яш‰_ р‰вешен‰ к_некк‰нд‰ ген‰ зур уSышларга ирешеп булуын аSлату. Балаларда с‰лам‰т яш‰_г‰ ихтияG т‰рбиял‰_. ^з организмнарына карата кайгыртучан м™н‰с‰б‰т т‰рбиял‰_.
Fиkазлау: Альбом битл‰ре, фломастерлар, с‰лам‰т бала р‰семе.
Эшч‰нлекнеS барышы.
Т‰рбияче г‰_д‰ ™лешл‰ре турында табышмаклар ‰йт‰:
а) бер агачта ике яфрак (колаклар);
б) берсе с™йли, икенчесе тыSлый, икенчесе карап тора (тел, колаклар, к_зл‰р);
в) таралгач биш, Gыелгач – бер (бармаклар, йодрык);
г) чабалар, берсен-берсе уза амыйлар (аяклар).
- Балалар, бер-берегезг‰ яхшылап карагыз да, ‰йтегез ‰ле – кешел‰р бер-берсен‰ н‰рс‰л‰ре бел‰н охшаган? Н‰рс‰ бел‰н аерылалар?
БалаларныS Gавабы тыSлана.
Балалар, ‰ нинди кешене с‰лам‰т дип ‰йтеп була? €йе, с‰лам‰т кешенеS бер Gире д‰ авырмый. Ул елмая, б™тен эшне эшли ала. С‰лам‰т кешене ничек танып була ик‰н? €йд‰гез бер уен уйныйбыз. Т‰рбияче г‰_д‰ ™лешл‰рен ‰йтеп к_рс‰т‰. Балалар _зл‰ренд‰ к_рс‰т‰. Буташтырып та ‰йт‰, м‰сь‰л‰н кул ди, аякка к_рс‰т‰, k.б. Молодцы, сез г‰_д‰ ™лешл‰рен яхшы бел‰сез. Балалар, к_зл‰ребез к_рм‰с‰, нишл‰р идек? Колак ишетм‰с‰, аяк й™рм‰с‰, н‰рс‰ булыр иде? – диг‰н сорауларга Gавап алына.
Т‰рбияче ‰кият с™йли:
- €_в‰л заманда бер ир бел‰н бер хатын яш‰г‰н ди. Боларны шатландырып балалары туган. Ул бик матур, таза, нык бала булган. €ти-‰нисе бик куанып, матур гына яш‰г‰нн‰р. Бала ел _с‰сен ай _ск‰н, ч™нки ‰нисе пешерг‰н k‰р ризыкны т‰мл‰п ашаган. €ти-‰нисенеS с_зен тыSлаган: вакытында йокларга яткан k‰м торган, саф kавада й™рг‰н, физик к_нег_л‰р эшл‰г‰н, кул-битл‰рен чиста тоткан, тешл‰рен д‰ ирт‰-кич чистарткан. Бала _с‰-_с‰ 5 яшьк‰ Gитк‰н. Мен‰ шуннан башланган ди ‰к‰м‰т х‰лл‰р.
- “Мин _зем барысын да булдырам” дип, олыларныS с_зен тыSламый башлаган. АшауныS да баллысын гына сайлап ашаган. Йокларга ятканда да, ирт‰н торгач та, юынырга иренг‰н, тешл‰рен чистартмаган. Урын Gирен G‰еп тормаган, к™не буе телевизор каршында к‰кр‰еп-б™кр‰еп утырган, якын килеп караган. Саф kавага чыгып уйнауны оныткан. €ти-‰нисенеS моSа бик исл‰ре китк‰н, алар аны _гетл‰п т‰, юмалап та, орышып та караганнар. Л‰кин файдасы булмаган...
Балалар, сез бу баланы к_з алдына китердегезме? Нинди бала булды ик‰н ул?
Балалар:
К‰кре-б™кре, к_зе кысылган k.б.
€йд‰гез, х‰зер ™ст‰л артына утырып, бу баланы ничек к_з алдына китер‰сез, шулай ясап бетерегез. (СоSыннан р‰семн‰рг‰ карап ‰Sг‰м‰ _тк‰рел‰. Т‰рбияче т™з г‰_д‰ле бала р‰семен к_рс‰т‰).
Балалар, мен‰ шундый т™з, матур г‰_д‰ле, сау-с‰лам‰т булып _с‰р ™чен нишл‰рг‰ кир‰к?
К™н саен ирт‰н гимнастика ясарга.
Юынырга, мунча керерг‰.
Саф kавада й™рерг‰, чыныгырга, витаминлы ризыклар ашарга. ^зебезне-_зебез яратырга тиешбез. Безг‰ моныS ™чен хокук бирелг‰н. ^з с‰лам‰тлегебезне кайгыртырга тиешбез, без сау-с‰лам‰т булырга бурычлы. €йд‰гез _зебезне яратыйк ‰ле.
“Башкаем-йомры икм‰гем,
Битл‰рем-алмаларым, муеным-озынкаем,
Иренн‰рем-к_г‰рченн‰рем, кулларым-уSганнарым,
Аякларым-Gитезл‰рем, корсагым-карбызым”.
- Балалар, сау-с‰лам‰т булыр ™чен безг‰ т‰небезнеS ген‰ т_гел, к‰ефебезнеS д‰ яхшы булуы кир‰к. Яхшы к‰еф ™чен н‰рс‰ кир‰к? (дуслык, елмаю, чисталык, матур кием, музыка, т‰мле исл‰р...). ИS м™kиме – елмаю. €йд‰гез, Gайлап утырыгыз да бер яхшы ‰йберне иск‰ т™шерегез ‰ле.
К_зл‰рне йомыйк та, G‰й к™нен к_з алдына китирик ‰ле. Кояш битебезне Gылыта, ирен почмаклары ™ск‰ к_т‰рел‰, к_зл‰ребез кысыла, елмаябыз. К‰ефебез яхшыра. Х‰зер к_зл‰рне ачыгыз да шушы елмаюыгызны бер-берегезг‰ б_л‰к итегез. j‰рвакыт шулай елмаеп карагыз, бер-берегезнеS к‰ефен т™шерм‰гез.
Х‰зер елмаюларыбызны уч т™бен‰ салыйк та, килг‰н кунакларга ™реп Gиб‰рик. АларныS к‰ефл‰ре к_т‰релсен, елмайсыннар.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий