Методиктиг сумелер


Методиктиг сумелер.
Г.Ю. Кснзова «Обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику» москва-2005
А.А.Алдын-Оол «1-ги класска тыва дыл кичээлдери» кызыл-1970
«Тыва литература талазы-биле эртем статьяларнын чыындызы» кызыл-2006
К.А.Бичелдей «Тыва шын адалганын ундезиннери» кызыл-2001
К.Б.Марат-Оол «5-9 класстарга тыва дылды башкылаарынын методиказы» кызыл-2002
«Тыва орфографиянын болгаш пунктуациянын дурумнери» кызыл-2001
Д.Х.Ооржак «5-6 класстаргахарылзаалыг чугаа сайзырадылгазы» кызыл-2004
М.П.Татаринцева «Учёные тиги» кызыл-2005
Ш.Ч.Сат «Амгы тыва литературлуг дыл» кызыл-1983
А.К.Ойдан-оол методиктиг сумелер ортумак школанын 8-ки клазынын «Тыва дыл» дап ооредилге ному-биле ажылдаар бащкыларга дузаламчы. кызыл-1980
Д.Х.Ооржак, Н.А.Салчак, К.Т.Чамыян, Б.И.Араптан 5-6 клаастарнын Тыва дыл» деп ооредилге номнарынга Дидактиктиг материал кызыл-1994
К.Б.Марат-Оол,Д.А.Кимова,А.А.Алдын-Оол «Методиктиг сумелер» кызыл-1992
Д.А.Монгуш,А.К.Ойдан-оол «Методиктиг сумелер» кызыл-1992
К.Х.Оргу «тыва дыл дугайында ажылдар» кызыл-1964
Василий Салчак «тыва чогаалчылар дугайындадемделгелер» кызыл-2000

Приложенные файлы


Добавить комментарий