Методы активизатсии познавателной деятелности на урокакх математики