Хухе набшахад

Министерство образования и науки Республика Бурятия
АОУ ДПО РБ «Республиканский институт кадров управления и образования»

Разработка урока бурятского языка
Тема: «Х
·хэ набшаhад» В. Осеева
(6-й урок по теме)


г.Улан-Удэ
2012г.
Сэдэб: «Х
·хэ набшаhад»(6-й урок по теме )
Зорилгонууд:
Практическа: рассказ уншажа, удхыень ойлгожо шадаха бололго, х™™рэлд™™
·нгэргэжэ шадаха бололго;
jургалгын: В. Осеевагай «Х
·хэ набшаhад» гэhэн рассказтай танилсалга, шэнэ
·гэн
·
·дые хадуужа абалга, хэрэглэжэ hургалга;
Х
·гж™™лгын: хэлэнэй н™™сэ баяжуулга, анхаралыень хурсадхалга, ухаан бодолыень х
·гж™™лгэ;
Х
·м
·
·ж
·
·лгын: харюу Катида адли ябанг
·й, бэе бэедээ туhалжа ябахыень х
·м
·
·ж
·
·лгэ.

Хэшээлэй ябаса:
Эмхидхэлэй
·е:
Реч. зарядка:
I. Антиципаци
а) - Танай hанахада, юундэ энэ рассказ «Х
·хэ набшаhад» гэжэ нэрэтэйб?
- Байгаалида х
·хэ набашаhад ургадаг г
·?
б) - Хэшээлэй зорилготой танилсалга
- Х
·ндэ х
·шэр
·гэн
·
·дэй удхыень тайлбарилга:
З
·бш™™хэ-соглашаться
jанаа алдаха-вздохнуть
Д
·мэмжэ зурахаб-аккуратно буду рисовать
Ногоон з
·лгэ-трава
в) Текст уншалга
II. Текстын гол удхыень элир
·
·лгэ (Вычленение основной смысловой информации)
а) Асуудалнуудта харюусаха:
-Энэ рассказ юун тухайб?
-Лена Катиhаа юу абааб?
-Катя ногоон карандашаа
·г™™ г
·?
-Катиин эжы з
·бш™™г™™ г
·?
-Катиин аха з
·бш™™г™™ г
·?
-Катя Ленэдэ юун гэжэ хэлээб?
б) Текст сооhоо глаголнуудые т
·
·жэ бэшэгты.
(байба, байгаа, эрибэ,
·гыш даа, хэлэбэ, hуруужаб, асууба, ерэбэ, з
·бш™™г™™ г
·, асуугааг
·йб, асуугыш даа, б
· зураарай)
Эдэ глаголнуудай удхаар комикснуудые зурагты.
в) Упр. 36 х.39 Подбери соответствующие слова из текста и скажи.

-Ногоон карандашаа
·гыш даа?

-Эжыhээ .


-Эжышни з
·бш™™г™™ г
·?


- .


- .


-Ахаhаа асуугыш даа.


-Би д
·мэжэ зурахаб.


- .

г) Найдите и прочитайте фразы, предложения, подтверждающие нежелание отдать карандаш Лене.
д) Расскажите поступок Кати. Обсудите.
III. Текст хуряамжалга.(Сокращение текста)
а) Хубинуудта хубаалга.
б) Хубинуудай гол удха элир
·
·лжэ уншалга.
1. Ногоон крандаш
·гыш даа.
2. Эжымни з
·бш™™г™™г
·йл даа, теэд ахаhаа асуугааг
·йб.
3. Теэд ™™р™™ айнаб.
4. Баhа ехэ юумэ б
· зураарай.

IV. Интерпретаци (Тайлбарилга)
а) Асуудалнуудта харюусаха (Опора на речевые клише: Минии hанахада , Би иигэжэ hананаб )
Энэ хоёр басагадhаа хэн танда hайшаагдааб?
Катя юундэ таанадта hайшаагдааг
·йб?
Катя ямар басаган бэ? (Словесный портрет)
Энэ текст уншаад, х
·н ямар байха ёhотойб гэжэ hананабта?
Энэ текст танай hонирхол татаа г
·?
Энэ текстые ондоогоор нэрлэгты.
Танай дунда иимэ ушар болоо г
·?
б) Катя Лена хоёрто таараха
·гэн
·
·дые оложо бэшэгты:
Катя Лена

jайн

харуу

тэсэбэритэй

муу

худалша

бэрхэ

Гэрэй даабари: текст уншаха, упр. 36 асуудалда харюусаха, н
·хэрэйнг™™ словеснэ портрет бэшээд ерэхэ.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий