Хунгы кынгырау баырамы

у84ы 7ы84ырау
Стена г2зитт2ре, стендтар, шар6ар, фотолар, плакаттар би62й байрамды.

М2кт2п тиге6л2н! Баш7ортостан Республика3ыны8 д21л2т флагын к1т2рерг2 26ерл2нерг2! Флагты к1т2ре1 хо7у4ы у7ыу алдын4ы3ы Аллаяров Дим Азат улына бирел2. Флагты к1т2рерг2!

Фанфар6ар я84ырай.
Алып барыусы.
Я6 тантана ит2 урамда,
Й0р2кт2р62 шатлы7 талпына.
М2кт2пт2р62 «№у84ы 7ы84ырау»
№а4ыш 09т2й я64а са7 7ына.
Эйе, б0г0н шатлы7лы ла, бер а6 мо83оу 6а к0н. Бе662 « №у84ы 7ы84ырау» байрамы. ?26ерле у7ытыусыларыбы6, т2рби2сел2ребе6, м2кт2п хе6м2тк2р62ре, х0рм2тле 7уна7тар, ата-2с2л2р 32м 726ерле у7ыусылар, бары4ы66ы ла байрам мен2н 7отлайбы6.
Гимн я84ырай.
Алып барыусы. Нис2нсе 7ат ошо ишек алды
Йыя инде осар 7оштарын,
Фатиха3ын биреп с2л2мл2й ул
Кил2с2кк2 атлар ду9тарын.

Май6ан4а - м2кт2бебе66е тамамлаусылар6ы са7ырабы6.

?аршы алы4ы6: 11 синыф ет2ксе3е _______________
1. _________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _______________________________
( Музыка а9тында XI синыф у7ыусылары 32м ет2ксе3е сы4а.)

?26ерле ун беренсел2р! №е6 тормошто8 и8 м03им, 3ис онотолма9 т21ге ба97ысы алдында. Б0г0н 3е6 11 йыл буйы я84ыра4ан к0м0шт2й саф 7ы84ырау тауышы мен2н хушлаша3ы4ы6. Шул ай7анлы байрам4а б0т2 у7ытыусылар, ата-2с2л2р 32м бик к1п 7уна7тар килг2н.

Т21ге 3166е йорт хужа3ы башлай.
Был – баш7ортто8 изге йола3ы.
Изге тел2к, оло шатлы7тан баш7а
Та4ы ним2 тел2п 7ала3ы.
Оло х0рм2т мен2н 3166е м2кт2п директоры Б1л2ков Наил Ф2л2х улына бир2бе6. Р2хим итеге6!
( Директор 7уна7тар мен2н таныштырып 1т2, 16ене8 7отлау 32662рен 2йт2. Грамоталар бир2.)

11 синыфтар баш7арыуында йыр я84ырай.
«М2кт2бем »

Алып барыусы Сы4арылыш синыфтары, у7ытыусылар, ата-2с2л2р б0г0н бе66е8 байрам4а ситт2н са7ырыл4ан 7уна7тар килг2н. Х26ер 3166е улар4а бир2бе6.
1.

2.

3.

Алып барыусы.
Сы4арылыш синыфтары,
Килде к0тк2н к0н0г06.
Ва7ыт 1тте, х2тереге662лер,
Я8ы килг2н инеге6.
« х26ер 3е6 белемлел2р,
Т2рби2ле, 19к2н3еге6.
:ур донъя кил2с2гене8
Атып килг2н с2ск23е 3е6.

?26ерле ун беренсел2р! Б0г0н 3е66е 7отлар4а, оло юл4а о6атыр4а б2л2к2й ду9тарыбы6 6а килг2н. Улар быйыл беренсе синыфты тамаланылар, у7ыр4а 32м я6ыр4а, ши4ыр 30йл2рг2 0йр2ндел2р. Р2хим итеге6, б2л2к2ст2р.( 1 класс у7ыусыларыны8 7отлау 31662ре)

1-се у7ыусы. Ситт2н ген2 к162ттек бе6
11 –се синыфты.
Бе66е8 ________а4ай
И8 т16емле3е булды.
?ы66арын ташлап ул
Бер 7ай6а ла китм2не.

2-се у7ыусы. Бер байрамдан 7алманы
______________________
Дискотекала 7аса-бо9а,
Бейей62р к0н д2, к0н д2.


3 –с0 у7ыусы 1-се синыфтан _______
Ба7сасы булам тине.
Матур с2ск2л2р 19терерг2
«й62, к0т2бе6 3ине.


4 –се у7ыусы. Тырыш 7ы6 ул __________,
У7ытыусы булып китер.
Ата3ына алмаш7а,
М2кт2пк2 эшк2 килер.


5-се у7ыусы ______________________
Эй-й, спорт яраталар.
Физкультура у7ытыусы3ы
Булыр4а хыялланалар.


6-сы у7ыусы Ми82 л2 ____________ 3ыма7
О6он 19ерг2 ине.
?232р 3у77ан ЕГЭ-ларын
Ти6ер2к бирерг2 ине.
11 йыл буйы к0тк2нсе
;1мер62р 1т2 инде.
Ф2н тауына ба97ыс 7уйып,
«лл2 менерг2 инде.

Хор мен2н: Х2йерле юл 3е6г2!
( Алып барыусы ши4ыр 30йл2г2н у7ыусылар4а б1л2кт2р бир2 )

Алып барыусы. Х0рм2тле 7уна7тар! Б0г0н байрам4а 11 синыф7а алмаш7а буласа7 беренсел2р килг2н. «лег2 улар ___ 4ына. Улар 11 синыфтар6ан Белем ас7ысын алып 7алма7сылар. Уны8 0с0н т2162 улар 30н2р62рен к1р32тм2ксел2р. Р2хим итеге6, буласа7 беренсел2р!
( Бейе1 баш7аралар )11 –се синыф у7ыусы3ы Р2хм2т, кеск2й ду9тарыбы6,
№е66е8 йылы 31662рг2.
Тел2кт2реге66е 3е66е8
№а7ларбы6 к18елд2р62.
Ду9 й2ш2ге6, я7шы у7ып,
Тик бишлел2р алы4ы6.
Бе66е8 ке1ек бына тиг2н
У7ыусылар булы4ы6.
№е6г2 кеск2й б1л2гебе6,
?абул итеп алы4ы6.

( Беренсел2рг2 и9т2лекле б1л2кт2р тапшыралар).

Алып барыусы.
Унынсылар б0г0н был байрамда
№е66е 7отлап, 3166е дауам ит2.
Ун беренсел2р бит 7отлау 316ен
Э6г2 ба9ып килг2нд2р62н к0т2.

10 синыфтан бер у7ыусы сы4ыш я3ай:
Х0рм2тле ду9тарым! М2кт2пт2 ал4ан белемеге6, 16л2штерг2н к1некм2л2реге6, 7анатлы тел2кт2реге6 3е66е тормошта 32р ва7ыт ал4а 2й62п тор3он, та4ы ла 7ыйыуыра7 атлар4а са7ыр3ын! Тормошта к2р2кле кешел2р булып 7алы4ы6.
( Б1л2к бир2л2р. )

Алып барыусы.
:ур тормош7а ая7 ба9ыр к0нд0
?ал4андыр бит 2йтер 31662ре8.
У7ытыусым, 3и82 р2хм2тлемен,
Бе6г2 ба77ан 3ине8 к1662ре8.

11 –се синыф у7ыусылары 1. Бе6 __ у7ыусы
Килдек 1 синыф7а
Тикторма9тар, шу7тар инек,
№икер6ек т2, уйнаны7 та,
?ай3ы са7та иланы7 та.
Ярат7ан __________ апайыбы6
Т166е хатта шул са7та.

2. Я6а белм2й, аптырашып,
Танау6ы тартып мыш-мыш ,
Телде тешл2п ар7ыры4а
Ултырыр инек бик йыш.

· Ярат7ан __________ апайыбы6
)йр2тте у7ыр4а бе66е.

Хор мен2н. Т21ге у7ытыусыбы6
№ине м28ге онотмабы6.

Йыр « У7ытыусыма»
(Ун беренсел2р т21ге у7ытыусыларын 7отлай. У7ытыусы 316 ала)

Алып барыусы.
Б0г0н 4 синыфты тамамлаусылар6ы8 да байрамы. №е66е8 алды4ы66а с2ск2л2р тотоп, 1662ре л2 шул с2ск2г2 о7ша4ан __ у7ыусы 32м улар6ы8 у7ытыусылары ба9ып торалар. Д1рт йыл буйына улар бер 4аил2 а4залары ке1ек й2ш2не: шатлы7тарын да, борсолоу6арын да берг2 1тк2р6е. Байрамды дауам итеп, улар6ы ты8лайы7. Р2хим итеге6!

( Ши4ыр6ар, йыр6ар, б1л2кт2р. Я7шы у7ы4ан у7ыусылар4а у7ытыусылары грамота тапшыра.)

3-с0 синыф малай6ары баш7арыуында йыр сы4арылыш у7ыусыларына б1л2к.

Алып барыусы.
Юлдаш бул3ын а7 б2хетт2р,
Ая6 бул3ын к1гебе6.
Бе66е8 с2ск2 ш2лкемд2ре
Бул3ын р2хм2т 316ебе6.
Тормош юлдары 1тк2нд2
№е6 булыр3ы4ы6 к06г0б06, -
ти62р у7ытыусылар4а ун беренсел2р. №166е 1662рен2 бир2йек.

11-се синыф у7ыусылары. 1. М2кт2пте тамамлап, 16аллы тормош7а
ая7 ба97ан 32р кем у7ытыусы3ын о6он – о6а7 х2теренд2 3а7лай,
с0нки у7ытыусы – баланы8 я7ын сер62ше л2, ауыр са7та яр6ам
7улы 3у6ыр6ай ипт2ше л2.
К2р2к са7та йомша7 316е мен2н башынан 3ыйпап йыуатыусы ла,
эш бо64анда хата3ын танытып шелт2л21се л2.

2. 5 синыфтан башлап
У7ыйым был м2кт2пт2.
Ны7лы белем ал4ас х26ер
Керермен институт7а.
Р2хм2тлемен ду9тарыма
Яраттылар 16емде.
У7ытыусылар4а р2хм2т
Бары3ы ла т16емле.

3. Х0рм2тле у7ытыусыларыбы6. Бе6 3е66е8 эшеге6г2 и8 6ур ба3а
– 3е66е8 у8ыштары4ы6, 7а6аныштары4ы6. Оло р2хм2тт2р мен2н
3у4арыл4ан бына ошо г0лл2м2л2р6е б1л2к ит2бе6 3е6г2. Р2хим
итеп алы4ы6.
( Музыка. У7ытыусылар4а с2ск2л2р б1л2к ит2л2р.)

11-се синыф у7ыусы3ы М2кт2п тормошо 32р ва7ыт йылы,
на6лы хист2р, я7ты к0нд2р булып к18елд2ребе662, х2теребе662
7алыр. Бе66е8 турала 06л0к306 х2ст2рлек к1рг2н х0рм2тле
йыйыштырыусы апай6ар, ашна7сылар 32м баш7а м2кт2п
хе6м2тк2р62ре, 3е6г2 оло р2хм2тебе66е белдер2бе6. Эшеге662
у8ыштар, 3аулы7 тел2йбе6.

11-се синыф у7ыусы3ы Х0рм2тле 2с2й 32м атай. №е6 донъяла4ы и8 я7ын, и8 726ерле кешел2р. Бала са7тан т0н йо7олары4ы66ы 7алдырып, бе66е 7араны4ы6, ила4анда 7оса4ы4ы64а алып йыуатты4ы6. Беренсе тап7ыр ерг2 ба97анда 3е6 ет2кл2неге6.
Хор мен2н. «с2й, атай! :ур р2хм2т 3е6г2!
( Баш эй2л2р. С2ск2л2р б1л2к ит2л2р. )

Алып барыусы. Ата -2с2 уйы – бала,
Баланы7ы – сик3е6 дала,
Фатиханы алып китеге6.
Иманлы 1т3ен к0н0г06,
Я7тылы7 3ип3ен й060г06,
Намы9 мен2н 41мер итеге6.
Х0рм2тле ата-2с2л2р! 11 йыл буйы у7ыт7ан у7ытыусылар4а, йыйыштырыусы апай6ар4а, т2мле аш бешере1се ашна7сы апай6ар4а 32м баш7алар4а 3е66е8 д2 2йтер 31662реге6, я7шы тел2кт2реге6, балалары4ы64а 7отлау 31662реге6 бар6ыр, мо4айын. №166е 3е6г2 бир2бе6. Р2хим итеге6!
( Ата -2с2л2р 30йл2й.)

_________________________________ата-2с2л2рг2 йыр б1л2к ит2.


11-се синыф у7ыусы3ы Б1л2к 0с0н 3и82, у7ытыусым,
С2ск2л2р 62 3айлап 06м2нем.
Б2лки, й0р2гемд2н табырмын, тип
№и82 ти8д2ш 31662р э6л2нем.


Х0рм2тле т21ге синыф ет2ксебе6 ___________________________________!
№е6 бе6г2 т2рби21и саралар, а8 –белемд2р ген2 биреп
7алманы4ы6, бе6г2 сер62ш т2, ипт2ш т2 32м 2с2 л2 була
белдеге6. Бе6 №е66е8 мен2н 4орурланабы6. №е6г2 сик3е6
р2хм2тт2р 2йтеп, эшеге662 у8ыштар, 3аулы7, б2хет
тел2п 7алабы6.
( Синыф ет2ксе3ен б1л2кл2й62р. )Х0рм2тле синыф ет2ксебе6 _________________________________________!
Ауыр са7тар6а 3е6 32р ва7ыт, 32р кемг2 яр6ам 7улы 3у6ыр4а 26ер тора3ы4ы6. №е66е8 кешелекле 32м кеселекле була беле1еге6 мен2н бе6 4орурланабы6. Бе6г2 3е66е8 мен2н бик р2х2т булды. :ур р2хм2т 3е6г2.
( Синыф ет2ксе3ен б1л2кл2й62р. )

2-се, 3-се синыф у7ыусылары баш7арыуында «У7ытыусым» йыры.


Алып барыусы. Бер 42м3е6 бала са7тарым,
М2кт2бем, 3инд2 1тте.
Килдем б0г0н 3у84ы тап7ыр,
№аубуллашыр м2л етте.
Х0рм2тле у7ыусылар, 3е66е 3аубуллашыу вальсына са7ырам.

Йыр « М2кт2п вальсы »
№аубуллашыу вальсы

Алып барыусы. Бала7ай6ар! Баласа7 хыялдары мен2н хушлашып, оло тормош юлына ая7 ба9а3ы4ы6. Барыр юлы4ы6 а7 к1г2рсенд2р62й а7 32м
изге бул3ын! Май6ан урта3ына к1г2рсенд2р мен2н р2хим итеге6, ун беренсел2р.
( Шар6ар, к1г2рсенд2р осороу)

Алып барыусы. №ау бул, м2кт2п,
Кит2м ма7тап.
Я7ты уй – хист2р мен2н.
Та7та, а7бур,
Ирт2нге нур
О6атыр мине 3ин2н.

Алып барыусы. ?26ерле у7ыусылар! №е66е8 0с0н сы8лай 3у84ы 7ы84ырау. Б2хетле бала са4ы4ы66ы, к18елле м2кт2п йылдарын х2терл2теп тор3он ул. Тормош юлы4ы66а гел у8ыштар4а 4ына 2й621се сы8 булып я84ыра3ын.

№у84ы 7ы84ырау бире1. ( У7ыу алдын4ылары _______________________________ бир2 )


Алып барыусы. М2кт2п буйлап 3у84ы с2й2х2тк2,
Ет2кл2шеп, р2хим итеге6!
№е66е8 табандар6ы8 йылы3ын 3а7ла4ан
Коридор6ар буйлап 1теге6.
№2р б1лм2не, й2шел г0лд2р6е
К18ел т1реге6г2 3алы4ы6.
Я7шы к282ш, я7шы 1рн2кт2р6е
Кил2с2кк2 бе662н алы4ы6.
Сы4арылыш у7ыусылары! №е66е м2кт2п мен2н хушлашыу 3у7ма4ына са7ырабы6.
Д21л2т сы4арылыш имтихандарын, ю4ары у7ыу йорттарына ине1 0с0н имтихан 32м конкурстар6ы у8ышлы тапшырыуы4ы66ы тел2йбе6. ;1мер буйы тик у8ыштар 32м е8е162р ген2 юлдаш бул3ын! А7 б2хетт2р! А7 юл 3е6г2!

( У7ыусылар ет2кл2шеп, хушлашыу 3у7ма4ы буйлап май6андан ал7ыштар, музыка мен2н о6атыла.)

Х2йерле юл, егетт2р,
У84ан, а7ыллы 7ы66ар!
Юлдары4ы6 у8 бул3ын,
К1гебе6 я7ты бул3ын,
А7 б2хетт2р, а7 юл 3е6г2!

Ошоно8 мен2н «№у84ы 7ы84ырау» байрам тантана3ы тамам. И4тибары4ы6 0с0н 6ур р2хм2т. Б0т2ге6г2 л2 и92нлек -3аулы7 тел2йбе6. №ау булы4ы6.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий