Хурал


Сорулгазы: иелер хуну-биле байыр чедирип, ада-иелер-биле ажылды быжыктырып, идепкейжи чоруун бедидер.
Хуралдын чорудуу:
Башкы: Хундулуг авалар! Богун группавыстын авалар хуралынга чедип келгенинерге ооруп, четтиргенивисти илеретпишаан, хуралдын чорудуу-биле тайыштырайн:
1. Болуктун уругларынын хар-назы аайы-биле оскерилгелери.
2. Башкылар-биле таныштырылга.
3. Договор чарары.
4. Айтырыг-харыы (Чаа чыл, родвзнос, компенсация и о.ы.).
Башкы: Хуралдын эгезинде даргазын, секретарын сонгуп алыылынар (Бадылаашкын).
Хуралдын эгезинде бот-боттарывыс-биле мендилежип ойнаптаалынар.
Оюн «Мендилежип ойнаалынар» (Музыка ойнап турар).
5962655715длдощогггггггшржэзгшщ00длдощогггггггшржэзгшщ - ооргазы-биле мендилежир.
5962654445000 - экти- биле мендилежир.
6248405397500- буттары-биле мендилежир.
Башкы: Авалар, группавыста ниитизи-биле 22 уруг хаара туттунуп турар: 14 оол, 7 уруг. Хар-назынывыстын аайы-биле 2012 чылда торуттунген уруглар. Башкылары бистер Коданмай Олча Коминаевна, Санчат Ай-кыс Шораановна. Музыкавыс башкызы Болат-оол Любовь Биин-ооловна. Физкультура башкызы Алексей Владимирович. Неделянын 5 хонуунда ниитизи-биле 10 кичээл болуп турар. Бистин садигивистин кол даянып ажыглап турар программавыс Н.Вераксынын «От рождения до школы» деп программа болуп турар.
Башкы: 3-4 харлыг уругларнын программа аайы-биле ниити билиглерни бээринин угланыышкыннарынын онзагай талалары- биле таныйтырайн. Программанын эн-не кол угланыышкыны – уруг бурузунун катаптаттынмас, бот-тускайлан, куштуг шынарларын илереткеш, ол-ла онзагай шынарларны улаштыр сайзырадыры бистин кол сорулгавыс. Уруг оннун, хевирин болгаш хемчээлин, хой, эвээш, домей дээн чижектиг чуулдерни билип, дорбелчин, тогерик, уш-булунчук деп хевирлер-биле база, эртен-кежээ, ырак-чоок деп чуулдер-биле таныжар. Бодун долгандыр турар чуулдерни коруп, оларнын он-шынарын, профессияларны, ногаа, чимис аймаан, черлик-азырал дириг амытаннарны, транспорттун хевирлерин, агаар бойдуста оскерилгелерни эскерип, эвилен-ээлдек чоруун, чараш состерни ажыглаарын ооредирин коргускен. Кысказы-биле программанын кол чуулдерин таныштырдым.
Башкы: Уруглар кичээл уезинде колдуунда-ла айтырыгларга кыска харыылар-биле харыылап турар. «Адынны кым дээрил?» дээрге, «Олча» дээр. Долу харыы-биле «Мээн адымны Олча дээр» деп, чугааладып ооредир болзувусса эки.
Чугаазы тода, четче уруглар хойу-биле бар. Билдинмес иштинде сымыранып чугалаарлар база бар. Оолдарнын санынын ковейи-биле содаалажы база бергилээр бис. Ойнаарактар хунаажыр, сандайлар дээш бол-ла маргыжа бээр. Черле садикче ойнаарак албас болза эки. Кабинкага суп алгаш, база унер, ыглаарлар. Машиналарны туалет чанындан иткеш, бо группа эжиинге чедир алгырып-алгырып идипкеш, кээп дужуп, узуп турарывыс хой. Хостуг уеде болуглежип алгаш ойнаарынга ынактар. Конструкторлар эптеп, башня кылырлар. Оолдар бичии конструкторлар-биле колдуунда-ла автоматтар кылып турары дувуренчиг. Уруглар аяк-сава, аъш-чем кылып ойнаарлар. Сюжеттиг оюннарны боттары ойнап турарлар.
Чаа кээп келген уруглардан садикке адаптациязын Ананды, Долаан, Алексанлр дыка чиик эрткеннер. Дугар харын ам-даа ижигип турар. Шулук, ыры доктаадып шээжилээр талазы-биле чогум эки, оннерни салчаар бис. Ажырбас, ол анаа ам-даа бичии бис. Чем уезинде хлеб, ложка улээр дээш мурнажырлар. Мен чангыс-даа улевээн мен, хлеб салбадым деп чугаалай бээрлер. Колготка, идиктеривисти солуй кедип алыр бис. Кызып кеттинип алырга, эде кедип алырындан чалгаараарлар.
Группавыста бичии дувуренчиг байдалдар бар. Ол дээрге оолдарнын санынын ковейи. Ынчангаштын авалар силерге сумелээривис болза, уругларынар-биле экидир чугаалажып, кады чуруктар чуруп, тоолдарлыг номнардан номчуп, настольный оюннардан ог-буленерге ойнап турарынарны дилээр улус-тур бис.
Башкы: Ынчангаштын дараазында силернин кинчээнгейинерни проекторже коорунерни дилеп тур мен. Хундулуг авалар! Уругларывыс кел чыдар Иелер-хуну-биле Силерге байыр чедирип, «Авамга» деп шулукту бараалгадырын чопшээреп корунер.
Шулук «Авамга» (презентация видеоролик).
Башкы: Бистер башкылар база бо уругларнын состеринге каттыжып, кел чыдар Иелер-хуну-биле байыр чедирип, амыдырал-чуртталганарга экини кузеп тур бис!
Башкы: Договорга ат салып тургаш, кичээнгейлиг номчуп таныжып алынар авалар! Родвзностарывысты айнын 10 хунуге чедир толээн турар ужурлуг бис. Бир эвес толээтинмээн барза, садик уругну хулээвейн барып болур. Квитанция арыг турда боттарынарга турар кылдыр элээн ковейден копиялап ап турарынарны дилээр улус-тур бис. Толеп алган квитанциянар коступ турар кылдыр копиялааш, ону биске хулээдир силер. Компенсация саадап унер, мындаа чаа июль, август, сентябрь айларнын алган бис.
Башкы: Бир эвес аарый берген болзуннарза дораан эмчиге демдегледип, башкыларже долгап сагындырар болзунарза эки. Справказын дарый эккээр, табельче киирер бис. Ада-иезинин шолээ уезинде билдириишкин бижип каар болзунарза, ону бистер киирерде уважительный дээш киирер бис. Договорда база бир пункту бар. Чылдагаан чок садикти узуп, келбейн баар болза будун кылдыр киирер апаар бис.
Бо группадан эгелеп уруглар портфолиолуг турар ужурлуг. Корунер даан, портфолионун ишти ангы-ангы разделдерлиг, чараштыр оннуг кылдыр кылган. Оон иштинче уругнун холу -биле кылган ажылдарын чыып, дараазында группаже шилчип турда, башкыларга хулээдир бис. Школаже кирип турда улуг болукке башкылар силерге дамчыдып бээр. Портфолио чок уруглар папкалардан дужаап эккээринерни дилеп тур бис.
Соок дынзып келгени-биле черле ам чугаалажып алыр болзувусса эки боор, уругларны назы четпээн уругларга чанарда бербес-тир бис ийин, авалар. Черле чуу-даа турар, ынчангаштын бо айтырыгны ог-буленерге эки-дир чугаалажып алыр болзунарза эки.
Башкы: Улуг байырлалывыс Чаа чылды чугаалажып корээлинер. (Аваларнын саналдары). Уругларга подароктарывысты шуптузунун домей болган болза эки боор деп бодаар улус –тур бис.
Башкы: Авалар черле силернин аранарда дарааттынар шеверлер бар боор. Закаливающий дорожкаларывыс баксырай, элей берген, корунер даан, ынчангаштын силерден дилээривис болза чаа дорожкалардан даарап дузалап корунерем (коргузер).
Башкы: Ынчангаштын кады денге демниг, тура-соруктуг, найыралдыг уругларывысты кижизидип ажылдаалынар деп кыйгырар улус-тур бис, авалар! База катап байырлалынар- биле!

Приложенные файлы

  • docx hural
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий