Хуреелел кичеели


Хурээлел кичээлинин пдан-конспектизиАй, хуну_____________
Кичээддин темазы: Кижинин мага-бодунун тургузууКичээлдин хевири (Тип урока) Чаа билиглерни ажыдарыСорудгалары:
Ооредиглиг: кижинин даштыкы болгаш иштики тургузуу-биле таныштырар; иштики органнарнын ажылынын дугайында эге билигни бээр.
Сайзырадылгалыг: схемалар, модельдер-биле ажылдап билирин болгаш кыдыраашка бот ажылды чорудуп билирин сайзырадыр.
Кижизидилгелиг: кадыкшылды камнап билиринге кижизидер.
Дерилгези: кижинин модели, пластилин, экран, проектор, кыдырааш, ном.
Кичээлдин этаптарыБашкынын ажал-чорудулгазыОореникчилернин ажыл-чорудулгазыБугу талалыг ооредилге ажыл-чорудулгазы1.Ооредилге ажыл-чорудулгазынче барымдаа-Экии, уруглар! Кичээлге белен силер бе? Эр-хейлер! Кичээлдин девизи:
Хоглуг конга кынгырд кындыКичээл шагы эгеледиКончуг оожум олурупкашКичээнгейлиг оорениилиЛичностуг (ажылдаарынга белеткендирер, ажылчен олудун организастаары)
Башкарыкчы (сорулга салыры)
Харылзажылга (диалог чугааны ажыглап билири)
2. Билиглернин онза-чугулазы (Актуализация знаний) -Шупту кичээнгейлиг экранче корунер. Чуну коруп тур силер?
Слайд 2
-Даштындан коорге бажыннын чузу бар-дыр?
- Ол болза бажынын даштыкы тургузуу-дур.
-А бажыннын иштинде чуу барыл?
Слайд 3
-Бо бажыннын кандыг тургузуу-дур?
-Эр-хейлер- А бо чуу-дур?
-Оон даштыкы тургузуу бар бе? АданарМашмиа биле самолет боб-боттарынга домей-дир бе? Чуну билир мен (что я знаю)
- Бажын коруп тур бис
-Сонгалар, крыша, ханалар.
- Стол, сандай, шкаф, орун, телевизор…
-Иштики тургузуу-Самолет
-Салон, чалгыннар, сонга, креслолар-Чок, ынчалза-даа оларнын даштыкы болгаш иштики хевирлери бар.
Харылзажылга (бодунун бодалын аас-биле илередири)
Билип алыышкын (оореникчи бодунун амыдыралчы дуржулгазын даянып тургаш билиглерин ажыглаары)
Башкарыкчы (кичээлде кылыр ажылдарнын чурумун чугаалап билири)
3.Ооредиглиг сорулганы салыры (Постановка учебной задачи) - Ам бээр корунер. Чуну коргускени ол?
Слайд 4.
-Самолет биле бажынга домейлеп болур бе?
-кижи база даштыкы болгаш иштики тургузуглуг болур.
-Богун кандыг тема-биле таныжар-дыр бис, уруглар?
-Бо теманы ооренирде кандыг сорулгалар салыр ужурлуг бис. - Кижини коргускен- Ийе-Кижинин тургузуу-биле таныжар бис
- Кижинин даштыкы болгаш иштики тургузуун сайгарып ооренир бис. Угаап-бодаашкын(таблицаны коруп оргаш, чаа теманы илередип тывары)
4.Чаа блиглерни ажыдары. Берге байдалдан унеринин проектизин тургузары «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения) -Кожа олурар эштеринерже коргеш, даштыкы тургузуун аданар.
-Эр-хейлер.
-Ам иштики тургузуун адап корунерем-Иштики тургузуу биске костур-дур бе?
Слайд 5
Кижинин мага-бодунун даштыкы болгаш иштики тургузууОореникчилер билир шаа-биле адажыр-баш, моюн, ижин, оорга, хол, бут
-чурек, баар…. Билип алыышкын (чаа билиглерни ном болгаш бодунун чижектеринге даянгаш чедип алыры)
Харылзажылга (бодунун бодалдарын аас-биле илередип билири, оске улустун домаан дыннап билири)
Башкарыкчы класс-биле тургускан планны шын ажыглап билири5.Сула шимчээшкинМузыкалыг сула шимчээшкинни чорудар6.Баштайгы быжыглаашкын (Первичное зекрепление) Слайд 6 (даштыкы тургузуун катап адаттырар)
-Ам силерге Билбеспейнин дугайында чугаалап берейн.
Слайд 7 (Билбеспейнин чуруу)
Бир-ле хун Билбеспей маннап олургаш, иштин туттунгаш олурупкан. Эштери аайын тыппайн «чун аарып тур » деп айтырарга иштин туткаш чурээм аарып тур ышкаш дээн.
-Билбеспей бо удаада чуну канчаар ужурлугул?
-Силер бодаарынарга Билбеспейнин чузу аарып турар-дыр?
-Ону билип алыр дизе бистер чуну билип алыр ужурлуг бис?
Ном-биле ажыл арын4-5 Слайд 8 (кижинин иштики тургузуу)
Мээ-будун организмни башкарып чоруур орган (чемненирин, удуурун дээш)
Окпе-(губканы ажыглаар) тыныш органы.
Чурек-дамырларда ханны мага-ботту эргий маннаар кылдыр соксаал чок сывыртап турар мотор-дур. Бир эвес ол мотор ажылдавайн баар болза чуу болурул?
-Эр-хейлер!
Баар-чигген чемивисти арыглап бээр изиг орган 2кг. 1 мин-1,5 кг хан чоруп турар (печь деп состен тывылган)
Ижин- иштики кухня (шар) дээр. Чигген чемивис каяа баар-дыр? Чигген чемнин хой кезиин хайындырар. Ажыктыг будумелдерни организмче тарадыр, чемнин багай кезии кайнаар баар-дыр?
Ижин-шойунду – узуну 8 метр бээр (хеп азар хендирге коргузер)
Кыдыраашка ажылИштики органнарнын аттарын бижиирУругларга пластилин-биле кижинин ниити овур-хевирин туттурар-Эмчиже баарУруглар харыыны бээр-Кижинин иштики тургузуун билир ужурлуг бис.
-Кижи олуп каар-Ижинге баар-Ижин шойундулерже чоруй баарХарылзыжылга(бодунун бодалдарын аас болгаш бижимел илередири)
Башкарыкчы(кичээлде кылыр ажылдарнын чурумун чугаалапбилири)
7.Майык ажыглап тургаш бот ажылды хынаары. Бот анализ болгаш бот хыналданы кылыры (Самостоятельная работа с проверкой) по эталону. Самоанализ и самоконтроль Болук-биле ажылдаары. Кижинин чуруунга аппликация дузазы-биле кижинин иштики тургузуун коргузер1б. 2б. 3болук
(болуктер иштинге чаржып чыпшырар)
-Ам чугаалап корунерем, уруглар. Билбеспейнин чузу аарып турган-дыр? Боттарынын билип сактып алганы-биле иштики органнарны чыпшырып коргускеш, эталон-биле хынаар (слайд-биле хынаар)
-Ишти аарып турганЛичностугБодун хынап билириБашкарыкчы Кылган ажылдарны хынаары8.Ажыл-чорудулгазынын рефлексиязы-Бо кичээлде чуну канчап оорендивис? Смайлик-биле ажылынар туннелин коргузунер-Кижинин даштыкы болгаш иштики тургузуун ооренген бис. Башкарыкчы (бодунун ажылын шын унелээри)
9.Бажынга онаалга«5» демдекке-кроссворд тургузар«4» демдекке кижини чурааш, иштики органнарын бижиир«3» демдекке – доктаадып алгаш келирДневниктеринге кузээн онаалгазын бижиир

Приложенные файлы


Добавить комментарий