Хуреелел тест 2 класс


Хурээлел 2 класс

Фамилиязы ады _________________________________________
1. Уран Орлановна Сагааннын адазынын ады кымыл?
А. Сагаан Б. Уран-оол В. Орлан
2. Одуруг бурузунде артык состу тып
А. Декабрь, март, январь, февраль
Б. Эртен, дуне, кежээ, неделя, хундус
В. Россия, Америка, Япония, Хакасия
Г. Оожум, Атлант, Индия, Индий
3. Куштар ыяштарга канчаар дузалап турарыл?
а) уя тудуп ап турар
б) урезиннерин чип турар
в) хоралыг курттардан камгалап турар
4. Кайы чуул меге-дир?
а) чазын ыяштарга буурекчигештер озуп кээр
б) чазын ногаан оът-сиген озуп кээр
в) чазын унуштернин чузу-даа оскерилбес
5. Куштар чуге чылыг чурттарже ужуп чоруй баарыл?
а) бурулернин ону оскерли бээрге
б) суглар дошталы бээрге
в) агаар соой бээрге
г) насекомнар чиде бээрге
6. Дуза дилээрде кайы дугаарларже долгаар сен, бижи:
орт болу берзе _________________
кижи аарый берзе ___________________
полицияже _________________
газ чытталы берзе _________________________
чангыс аай камгалалдын службазы (Единая служба спасения) _____
7. Унуштерге болгаш дириг амытаннарга чуу херегил?
А) эът, чимистерн, сок
Б) балыктар, ногаа аймаа, курттар
В) хун, агаар, суг
8. Тывызыкты тып: орук баспас ойтан каас.
9. амылыг бойдуска чулер хамааржырыл?
А) койгун, чечек, моогу
Б) кижи, даш, даг
В) тавак, от, адыг
10. кижиге хунде каш литр суг хереглеттинерил?
А) 1 литр
Б) 5 литр
В) 2 литрден хой


Харыылары, дулгууру

1. Уран Орлановна Сагааннын адазынын ады кымыл?
В. Орлан - 1балл

2. Одуруг бурузунде артык состу тып
А. март- 1балл
Б. неделя- 1балл
В. Хакасия- 1балл
Г. Индия- 1балл

3. Куштар ыяштарга канчаар дузалап турарыл?
в) хоралыг курттардан камгалап турар- 1балл

4. Кайы чуул меге-дир?
в) чазын унуштернин чузу-даа оскерилбес- 1балл

5. Куштар чуге чылыг чурттарже ужуп чоруй баарыл?
г) насекомнар чиде бээрге- 1балл

6. Дуза дилээрде кайы дугаарларже долгаар сен, бижи:
орт болу берзе - 01 - 1балл
кижи аарый берзе – 03 - 1балл
полицияже - 02- 1балл
газ чытталы берзе - 04- 1балл
чангыс аай камгалалдын службазы (Единая служба спасения) 122- 1балл


7. в
8 дилги
9. а
10.вђ Заголовок 1
ђ Заголовок 2
ђ Заголовок 3
ђ Заголовок 4
ђ Заголовок 5
ђ Заголовок 6
ђ Заголовок 7
ђ Заголовок 8
ђ Заголовок 915

Приложенные файлы


Добавить комментарий