Хусаинова инзиля загировна

Хусаинова Инзиля Загировна
МОУООШ с. Сапеево
Азнакаевского района
Республики Татарстан
Российской Федерации
ученица 4-го класса
преподаватель Харисова Э.А.
МИНЕМ ЯРАТКАН УКЫТУЧЫМ.
“Укытучы! Нинди изге исем!
“€ни” с_зе кебек кадерле.”
Ишет‰сезме?! Нинди матур, к_Sелг‰ якын тавыш ишетел‰. Сабый елый. Бу баланыS д™ньяга беренче аваз салуы. Ул к_зен ача k‰м тир‰-якка сорау тулы карашы бел‰н т™б‰л‰. Тир‰-юньд‰ таныш булмаган кешел‰р, предметлар, гомум‰н, б™тен н‰рс‰ ят аSа. Мен‰ шушы минуттан башлана инде баланыS яш‰еше. ШуSа да бит кешенеS иS матур ист‰лекл‰ре, иS изге хыяллары, иS беренче шатлык-куанычлары аныS балачагы яки _смер чоры бел‰н б‰йл‰нг‰н була. Мен‰ шушы матур ист‰лекл‰р арасында шактый зур урынны м‰кт‰п, балачак дуслары k‰м, ‰лб‰тт‰ инде, укытучылар алып тора.
“ Укытучы”... “М‰кт‰п”! – Бу ике с_з
К_Sелемд‰ яши ян‰ш‰.
“Укытучым” дип телем ‰йтк‰н чакта,
“М‰кт‰бем” дип й™р‰к энд‰ш‰.
ИS беренче м‰кт‰п бусагасын атлап керг‰н к™нн‰н алып, зур тормышка озатып, соSгы кыSгырау чыSлаган к™нг‰ кад‰р, бала бел‰н k‰рчак ян‰ш‰д‰ аныS укытучысы атлый. Ул аны белем д™ньясына алып кер‰, яхшыны яманнан аерырга, хезм‰т k‰м иGат шатлыгын тоярга ™йр‰т‰, фикерл‰_ с‰л‰тен _стер‰, д™ньяга карашын формалаштыра, аSардан ш‰kес т‰рбиял‰_г‰ б™тен к™чен бир‰.
Ил карты да аSа, башын иеп,
“М™галлим”, дип, зурлап энд‰ш‰...
Укытучы хезм‰те авыр да, Gаваплы да, кызыклы да. Ул зур сабырлык, т_землек, к_пкырлы белем, зыялылык, балаларга карата олы м‰х‰бб‰т k‰м сайлаган k™н‰рг‰ чиксез бирелг‰нлек тал‰п ит‰. Галим д‰, т™з_че д‰, шагыйрь д‰, табиб та укытучыдан башлана. j‰ркем укытучысын й™р‰к т_ренд‰ й™рт‰, иS Gылы хисл‰р бел‰н иск‰ ала.
“Х‰терлим мин ‰ле б_генгед‰й...” диг‰н Gырны белм‰_чел‰р юктыр. j‰ркем д‰ _зенеS т‰_ге тапкыр м‰кт‰пк‰ аяк басуын, шаян классташларын, ягымлы, тал‰пч‰н укытучыларын онытмыйдыр ул. Мин д‰ _земнеS беренче м‰рт‰б‰ матур к_лм‰к, ак алъяпкыч киеп, ч‰чл‰рем‰ олы ак бантиклар тагып, ч‰ч‰к б‰йл‰ме тотып, м‰кт‰п баскычыннан атлавымны х‰терлим. Беренче тапкыр безне н‰ни кулларыбыздан тотып, укытучыбыз Х‰мидуллина Айг™л Р‰сил кызы матур, якты класс б_лм‰сен‰ алып керде. Беренче д‰рес тыSлавым, к™нд‰легемд‰ге беренче билгел‰р б_генгед‰й х‰теремд‰. Беренче тапкыр такта алдында Gавап бир_л‰р, каушап, белг‰неSне д‰ онытулар – барысы да ист‰. ИS ист‰ калганы: парталар артына малайларны кызлар бел‰н аралаштырып утырту. €й, шул вакыттагы дулкынланулар. Бигр‰к т‰ кызларныS тарткалашуларын к_рс‰гез иде. € соSрак, бераз ч‰ч тартышулар, т™ртеш_л‰р булгалап алса да, бер-беребезг‰ иял‰неп беттек.
Беренче укытучым Х‰мидуллина Айг™л Р‰сил кызы 1982 нче елныS 5нче августында Урманай авылында туа. Башлангыч белемне шунда ала. ^смер чактан ук укытучы булу тел‰ге аны Б™гелм‰ педагогия училищесына алып кит‰. Аны яхшы гына т‰мамлаганнан соS, ул Яр Чаллы педагогия институтына читт‰н торып уку б_леген‰ укырга кер‰. Башта ул €с‰й м‰кт‰бенд‰, аннары К‰кре Елга м‰кт‰бенд‰ башлангыч сыйныф Gит‰кчесе булып эшли. БезнеS б‰хетт‰ндер ме, мин укырга кер‰се елны, Айг™л Р‰сил кызы С‰п‰й м‰кт‰бен‰ укытырга кил‰.
€ле б_генгед‰й к_з алдымда. Без, беренче сыйныфка баручылар k‰м ™лк‰н сыйныф укучылары, “Белем б‰йр‰ме퉔 репетицияг‰ Gыелдык. Шунда зифа гына буйлы, коSгырт кара ч‰чле, матур гына киенг‰н бер укытучы килеп керде. Ул безнеS кулларны матурлап, башларны тигезл‰п куйды. Шуннан соS к™лемсер‰п кен‰ “Шушы мыни минем булачак укучыларым?!”- дип безнеS турыда сорады. Шул вакытта мин эчемн‰н ген‰ “€k‰! Бу безнеS булачак укытучы апабыз,”- дип куанып куйдым.
Шул к™нн‰н бирле Айг™л апа укучыларныS кадерле укытучысы, хезм‰тт‰шл‰ренеS киS‰шчесе, ярд‰мчесе булды. Ул безне т‰_ге к™нн‰н _к _зен‰ гашыйк итте.
Беренче тапкыр укырга бара башлаган к™нн‰н алып, мин ‰ти бел‰н ‰нид‰н д‰ алдарак м‰кт‰пк‰ чыгып кит‰м. Д™реср‰ге, чабам. К™н саен шулай. Ч™нки м‰кт‰бемне бик яратам. Сыйныфташларымны, укытучыларымны к_рг‰ч, миSа бик р‰х‰т була. ^земне аныS янында к™чле итеп, бар н‰рс‰д‰н якланган итеп сиз‰м. Укытучым елмаеп караса, ул к™нне шатлыгым эчем‰ сыймый. Ул безг‰, ‰нил‰рд‰й к_Sел Gылысын биреп, укырга, язарга ™йр‰тте. Игътибарлы, ихтирамлы, кече к_Sелле булу серл‰рен‰ т™шендерде. Сыйныфтагы барлык балаларны берг‰ туплады, бер гаил‰ кешел‰рен‰ ‰йл‰ндерде. Т‰ртипле, акыллы, ‰хлаклы, кешел‰рг‰ ярд‰мчел булырга ™йр‰тте. БезнеS сыйныф укуда да, д‰рест‰н тыш _тк‰релг‰н чараларда да алдынгылыкны беркемг‰ д‰ бирми. ^земнеS k‰м укытучымныS тырышлыгы н‰тиG‰сенд‰ мин инде д_ртенче ел р‰тт‰н бишле билгел‰рен‰ ген‰ укып барам.
Без сыйныфта 11 укучы. j‰ркайсыбызныS _зенеS соравы, борчуы. Л‰кин укытучы апамныS барыбызга да акыллы киS‰шл‰ре, тулы Gаваплары k‰рвакыт ‰зер иде.

БалаларныS теле кыSгырау,
Бер чыSгылдый, ява меS сорау.
Барсына да Gавап бирг‰нсез,
Сез иS сабыр кеше ик‰нсез.
Серд‰шчебез, киS‰шчебез, икенче ‰нк‰без булган Айг™л апаны беркайчан да онытмабыз. АныS исеме й™р‰к т_ренд‰. Барысы ™чен д‰ р‰хм‰т Сезг‰, беренче укытучым, меS р‰хм‰т!
Р‰хм‰т Сезг‰, беренче укытучым!
Рухыбызга иман салдыгыз.
Барыбызны тигез, якын к_реп,
Балагыздай каршы алдыгыз.
Укытучым минем, с_нм‰с назым,
Якты язым – балачакларым,
Мин гомерг‰, ‰нк‰м бел‰н берг‰,
К_Sелемд‰ Сезне саклармын.
Халык шагыйре Ф‰нис абый ЯруллинныS “Сез иS г_з‰л кеше ик‰нсез” шигыре Gырга ‰йл‰неп, укытучыларга багышлап язылган к_п GырларныS берсе булса да, р‰сми р‰вешт‰ кабул ителм‰с‰ д‰, басылып чыгуга ук укукытучы k™н‰ренеS гимнына ‰йл‰нде шикелле.
Килг‰н чакта башка авырлык,
Fитми калса, к™ч k‰м сабырлык,
Сиздермич‰ ярд‰м итк‰нсез,
Сез иS г_з‰л кеше ик‰нсез...”
Бу Gырда укытучыга булган х™рм‰т, м‰х‰бб‰т, аны зурлау, аны кадерл‰_ ачык чагыла.
МоSарчы шагыйрьл‰р иGатында, укучылар бел‰н ата-аналар к_Sеленд‰ булган укытучыга х™рм‰т k‰м зурлау, ниkаять, быел иS биек трибуналардан яSгырап, “Укытучы елы” булып ‰верелде.
К™н саен сине м‰кт‰пт‰ елмаеп каршы алган, укырга-язарга, санарга гына т_гел, сиSа тормыш нигезл‰рен ™йр‰тк‰н кешелекле кешене зурлау елы. ЯратасыSмы син укытучыSны? Сине мактаганда гына т_гел, ачуланганда да, эш тал‰п итк‰нд‰ д‰, кис‰тк‰нд‰ д‰ х™рм‰т ит‰сеSме? Ул бит боларныS барысын да синеS ™чен эшли. СинеS эшеS барып чыкмаганда, ул борчылмыйдыр, дисеSме? СинеS уSышларыSа с™енмидер, дисеSме?..
КешелекнеS кил‰ч‰ге - укытучылар кулында. Алар балалар к_Sелен‰ нинди орлык сала алса, хезм‰тл‰ренеS д‰ Gимешл‰ре шундый булачак. Укытучы _зенеS Укытучы булуыннан оялмасын, ‰ горурлансын, ч™нки ул G‰мгыятьнеS иS х™рм‰тле k™н‰р иясе.
Х™рм‰тле укытучыларым! Армый-талмый эшл‰вегез, тынгысыз, киS к_Sелле k‰м риясыз булуыгыз сезг‰ карата бетм‰с-т™к‰нм‰с ихтирам уята. Б_ген никад‰р ген‰ авыр булмасын, сезнеS й™р‰кл‰регезд‰ балаларга , кешелекк‰ карата м‰х‰бб‰т кимеми. j‰р кешег‰ кир‰кле, игелекле хезм‰тегез ™чен р‰хм‰т сезг‰. Гаил‰л‰регезг‰ татулык, тынычлык k‰м муллык юлдаш булсын! С‰лам‰тлек k‰м эшегезд‰ уSышлар!
Fир й™зенд‰ иS-иS матур тел‰кл‰рне,
Сорасалар, багышларга кемг‰, диеп.
€сир итк‰н _зен‰ бик к_п й™р‰кл‰рне
Укытучыма, дияр идем, башым иеп.”


Список литературы:
Мансуров З. Fырлап ачыла к_Sел, Казан, 1993.
“Маяк” газетасы, 28 июнь, 2006.
“Х‰зи퉔 газетасы, 26 май, 2010 .
Яруллин Ф. Шигырьл‰р Gыентыгы, 2003.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий