Хылбык дойнун баыйрлалы


Хылбык  байырлалын  эртиреринин сценарийи.
Дерилгези: байырлалдын эртер черни оннуги шариктер, ленталар, улегер домактарлыг плакаттар–биле дерип каастаар.
Аалчылар чыглып турар уеде хогжум ойнап турар.
Б-чы:Айнын чаазы, хуннун экизинде
          Ада-огбе сузуун салбайн,
Айыжынын  хылбыындыва
Торел чонну чалап-тур бис,
Моорланар-ла, сааданар-ла !Дыргак хире кара безин дээр чок,
Дыка онза байырымныг  аяс хунде
Дугаландыр олурунар аалчылар
Аяк-шайдан, аъш-чемден чоогланар-ла!
-   Байырлыг хуннун мендизи-биле хундулуг доргул-торелдер, эш-оор, чалаткан аалчылар! Байырлалдын дериттинген столдарынче саадап, аяк-шайдан аартап, аъш-чемден чооглаарынче чаладывыс!
Бо хунгу байырлалдын кол ээлери болур Оюн-оол база Розина Карашпаевтернин, чаптанчыг оглу Айыжынын хундулуг олудунче чаладывыс.
Б-чы: Хундулуг чалаткан аалчылар, бистер богун айнын чаазы, хуннун экизинде чаптанчыг бичии ___________________ хылбыынын байырынче чаладып келген-не болгай бис. 
 .
Б-чы:Уе-дуптен тыва кижи
Уш-ле харлаан биче чаштын
Баштын дугун хылбыктаарын
Байырлал деп хулээп чораан.
 
Бичии хензиг адыш ишти
Опеявыс торуттунгеш
Ойнап, шурап, чуруттунуп
3 хар четкен. Ооруп тур бис.
Аяк-шайже байырлалче
Чоок эргим, улузувус
Чыып тур бис, келинерем!
- Богунгу чаптанчыг  оглувустун бажынын дугун хылбыктаан байырлалын  ажыдары-биле _______________________________________мурнувусче  адыш часкаашкыннары- биле чалап тур бис.
Байырлалды ажыткаш 1-ги дашканы кодуртур
Б-чы:Байырлал-даа ажыттынды
Дашкаларны долдурунар
Аас-кежик, оорушку дээш,
Амыдырал, чуртталга дээш,
Хензигни-даа артырбайн
Дашкаларны божудунар!
- богунгу байырлалдар ____________ биле________________  ог-булезинин езулуг байырлалы, ынчангаш аныяк ог-буленин аас-кежии, амыдырал чуртталгазы дээш дашкаларны кодуруптерин дилеп-тур бис! Аалчылар дашкаларын божудуп, аяк-шайны аартап турарар азында бичи :Аван,ачан эргелелдиг толу боор сен
Арат-чоннун чоргааралы кижи боор сен
Ажыл-иштин, эртем-номнун ханы боор сен
Ортемчейнин ховар диген  оглу  боор сен
Деп йорээгеш хогжумнуг байырны чедирер-дир бис.
Хогжумнугбайыр.
Б-чы:Богунгу байырлалдын кол ээзи  ада-иезин адыш часкаашкыннары-биле микрофонче чалапалыылынар, каш айтырыгдан салыптаалынар.
Ачазынга айтырыглар:
1._________ каш  кг торуттунгенил база узуну кайы-хире турганыл?
2._________________ шола ады бар бе? Кым адааныл? Тайылбыры?
3.Озуп келгеш кандыг мергежилдиг болурун кузээр силер?
4. Каш ажы-толдуг болук саар силер?
Авазынга  аайтырыглар:
1._________ дуне ыглаарга ачазы чайгажыр бе?
2. Ачанар______________чоргектерин чугжур турганбе?
3. Озуп келгеш кандыг мергежилдиг болурун кузээр силер?
4. Каш ажы-толдуг болуксаар силер?
 Б-чы:  Айтырыгларга солун харыылаанынар дээш четтирдивис, шылгалданы  кончуг эки эртип алганы дээш 2-ги дашкаларны долдургаш кодуруптерин дилеп-тур бис!
Дашкаларны  куткулаашты
 Денге шупту туруп келгеш,
Ог-буленин кежии дээштин,
          Ору сунгаш четтирээли!
Б-чы: Богунгу онзагай байырлалдын чыглып келген доргул-торелдери, аалчылары эн-не эки кузээшкиннерни кузеп келген болгай.  Эн-не, эн-не экини кузеп турар аалчыларны холдарын кодургеш, аттарын адаптарын дилеп-тур мен, оюндан ойнаптаалынар
Оюн ойнадыр  Йогурт биле. сок херек.
3-ку дашкаларныкодуртур
Б-чы:
Артыы Танды ору дээрже
Ак чемден оргунерем
Ам-даа хензиг бичи чашка
Алгаг-йорээл салынарам
Кайынар-даа байыр тудуп
Хылбыктажып корунерем.
Б-чы: Анаа улай торелдери, аалчылары каттыжып
Уш-ле харлыг чаштын чажын хылбыктажып
Аас-кежикти, оорушкуну йорээп турлар.
- Байырлалывыстын кол кезээ хылбык езулалынче   кирери- биле состу  ________________ улуг даайы  _____________сценаже адыш часкаашкыннары- биле чалап тур бис.
(Хылбык езулалынче кирер.)
Б-чы: Тыва улустун эн- не хундуткелдиг чеми ужаны салыры- биле улуг даайы                                               соннээр-дир, хулээп ап корунер.
- Дараазында микрофонче байыр чедирер торелдерни, аалчыларны чалап тур бис.
(белек селек бээр уези)
Пар ыяш баглааштыгболзун!
Бажын саваан аъттыг болзун!
Ал-боду сооккур болзун,
Девип-самнап озер болзун!
 
Б-чы: Эгинниг чувээ эннешпес болзун,
Эрбеннига аскы алыспас болзун!
Назы-хары узун болзун,
Аас-дылы тоолзуг болзун!
Хылбык аразында оюннар, ырылар, танцы.
Б-чы:Карактары  коску болзун,
Кулактары дыыжы болзун,
Торлаа дег оорлуг болзун,
Тогдук дег каас болзун!
Б-чы:Эдеришкен эштиг-оорлуг
Эчис-соруу бедик болзун!
          Унген-кирген чоннуг болуп
Ууле-херээ будуп чорзун!
Б-чы: Байырлал-даа хоглуг болзун,
Ырлыг -шоорлуг найыр болзун,
Акылары, ченгелери, угбалары, честелери
Аалчылары догерези
Хоглуг ырдан ырлаар болзун
Оюн-тоглаа узулбезин!
 
Оюннар:
1)            Детский ыры конкурузун эрттирер «В лесу родилась елочка», «Два веселых гуся»  (ужуктер «Я» и «О»);
2)            Яблоктар биле оюн.
3)            Йогурт биле сок чемгерер оюн.
4)            Сандайларга олуртуп алгаш танцыладыр оюн.
5)            Шариктер-биле оюн:
Шариктерни чара урдурер,  иштинге даалгалар бижээш суккан турар (йорээл чугаалаары-биле)
6)            Чугааккырлар моорейи.- чуну-даа чугаалаар 1 мин иштинде чугааланыр;
7)            Дыл сайзырадыры-биле дурген чугаа «сирге».
 

Приложенные файлы


Добавить комментарий