Идел

Уртак ялкын кабынса...
БезнеS тир‰-ягыбызда _з осталыкларын, яш‰_ д‰ртен яраткан эшл‰рен‰ к_чер‰, хыялны чынбарлык ит_че ш‰хесл‰р бик к_п. Буа ш‰k‰ре М. Вахитов исеменд‰ге гимназиянеS татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучылары – шундыйлардан.
Казан арты кызлары €лфия Галимова, М‰сгуд‰ Юнысова, Буадан Рузин‰ Низамиева, Лилия F‰л‰лованыS берг‰ эшли башлауларына 20 ел вакыт _тте. Шул еллар эченд‰ алар – укучыларыныS яраткан укытучысына, д‰ресл‰ре балаларныS к™теп алган д‰ресен‰ ‰йл‰нде. КДПИны т™рле елларда т‰мамлаган м™галлим‰л‰рнеS хезм‰тен аерым-аерым гына б‰ял‰п т‰ булмый. Хезм‰тт‰шл‰ре д‰ аларга еш кына: ”Сез k‰р эшне берг‰ киS‰шеп башкарасыз, шуSа уSышларыгыз да к_п”,- дил‰р.
Югары квалификацион категорияле ТатарстанныS Атказанган укытучысы €лфия Галимова 30 ел гомерен балаларга белем бир_г‰ багышлаган. Х‰зерге к™нд‰ €лфия Габделхак кызы - егермег‰ якын м™галлимнеS м™галлиме. КиS к_Sелле, гадел, тал‰пч‰н, нык ихтыяр к™чен‰ ия ул. Сандугачтай моSлы тавышына сокланып туйгысыз. “Минем Gандагы очкын укучы к_Sелен‰ кереп, уртак ялкын кабынса гына, максатыма ирештем, дип саныйм”-, ди €. Галимова. Хезм‰тен с™еп, _з-_зен аямыйча, бертуктаусыз эшл‰г‰н м™галлим‰ к_п тапкырлар грамота, р‰хм‰т хатлары бел‰н б_л‰кл‰нде. ТР М‰гариф министрлыгыныS авторлык программалары буенча 4 нче республика конкурсында “Милли м‰д‰ният нигезл‰ре” диг‰н авторлык программасы ™чен 2 нче д‰р‰G‰ диплом бел‰н б_л‰кл‰нде. АныS буенча факультатив д‰ресл‰р алып барылды, т‰Gриб‰ район укытучыларына да таратылды.
Рузин‰ jади кызы НизамиеваныS да татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы булып эшли башлавына 25 ел тулды. ^з эшен белеп башкаруы, k‰рвакыт яSалыкка омтылуы, хезм‰тенд‰ югары н‰тиG‰г‰ иреш_е бел‰н ул к_пл‰рг‰ _рн‰к булып тора. “Ел укытучысы – 2009” район конкурсында Гран – при иясе, “Татарстан РеспубликасыныS ел укытучысы – 2009” конкурсыныS “ИS яхшы татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы” номинациясенд‰ 1 нче урын алган м™галлим‰ ул. К_пт‰н т_гел ген‰ _тк‰релг‰н “Татар телен укытуда ИКТны иGади кулланган “ ™чен 7 нче республика конкурсында грамота бел‰н б_л‰кл‰нде. Узган уку елы Р. Низамиева ™чен аеруча ист‰лекле булды. ^з сыйныфыннан иS актив укучысы Лилия Сибгатуллинага прокуратурага багышлап язган сочинениесе ™чен КСЮИга юллама бирелде. € _з укучысы язмышы ™чен кайгырткан м™галлим‰ ™чен моннан да зур шатлык бар мик‰н?!
КДПИны т‰мамлагач, Лилия Гом‰р кызы F‰л‰лова туган якларыннан читк‰ китми. €тисе д‰, ‰нисе д‰ белем алган М. Вахитов исеменд‰ге м‰кт‰пк‰ эшк‰ кил‰. Остазы – укытучы ‰нисенн‰н килг‰н тырышлыгы аркасында укучыларыныS м‰х‰бб‰тен, х™рм‰тен яулый. Информаион технологиял‰р кулланып _тк‰рг‰н д‰ресл‰ре, район к_л‰менд‰ге б‰йгел‰рд‰ даими катнашып тору - Л. F‰л‰лованыS хезм‰тен уSай б‰ял‰_че д‰лил. Яшь булса да, башлаган эшен ахырына кад‰р Gиткер‰ белг‰нг‰, педагогик киS‰шм‰л‰рнеS беркетм‰сен язу эше д‰ Лилия Гом‰р кызына тапшырылган.
€йе, заман бел‰н берг‰ атлаганда гына укучы к_Sелен‰ ачкыч табыла. БалаларныS ‰д‰би ‰с‰рне кызыксынып ™йр‰н_ен‰ иреш_ ™чен, нык эзл‰нерг‰ туры кил‰. ИGади _сеш, блоклы-модульле укыту технологиял‰ре, милли-т™б‰к компонентына нигезл‰неп, интерактив такта ярд‰менд‰ яSача т™зелг‰н д‰ресл‰р укучыда кызыксынучанлыкны тагын да арттыра. Д‰ресне тормыш бел‰н б‰йл‰г‰нд‰ ген‰ ул х‰терг‰ нык сеSеп кала. Ирешелг‰н уSышларныS нигезенд‰ т_землелек, балаларча самимилек, _з эшеSнеS остасы булу ятадыр, м™гаен. М™галлим‰л‰рнеS укучылары район k‰м республика олимпиадаларында, иS яхшы сочинениег‰ конкурсларда, ф‰нни – гам‰ли конференциял‰рд‰ призлы урыннар яулыйлар. Быелгы уку елыныS к_рс‰ткечл‰ре д‰ шатланырлык. Район к_л‰менд‰ _тк‰релг‰н олимпиадада катнашып, 8 укучыныS 5 се беренче, 1се икенче урынга лаек булды. Уку елы башында “Татарстан – ЯSа гасыр” телерадиокомпаниясе оештырган “Тамчы – шоу” эшлекле – к_Sел ачу программасында катнашып, 7, 8 нче сыйныф укучылары беренче урын алды. 10 нчы сыйныф укучысы Галиуллина Г_з‰л (Gит‰кчесе Р. Низамиева) А. АлишныS 100 еллыгына багышланган ф‰нни - гам‰ли коеференцияд‰ “А. Алиш ‰киятл‰ренеS тел _зенч‰лекл‰ре, к_т‰релг‰н м‰сь‰л‰л‰р, тел – сур‰т чаралары” диг‰н темага чыгыш ясап, грамота, “Татарстан диг‰н Ватаным бар, татар диг‰н б™ек халкым бар” республика б‰йгесенн‰н диплом бел‰н кайтты. Гаил‰ елына багышлап, “Ялкын” журналы _тк‰рг‰н “Гаил‰м язмышы – илем язмышы” иGади эшл‰р конкурсыныS “БезнеS н‰селд‰ - олы ш‰хесл‰р” номинациясенд‰ 9б сыйныфы укучысы Рамил‰ Ш‰р‰фетдинова (укытучысы Л. F‰л‰лова) икенче урын, “Минем ш‰G‰р‰м” номинациясенд‰ 7б сыйныфы укучысы Диана Миронова k‰м 11б сыйныфы укучысы Лилия Гыйзз‰туллина (укытучылары М. Юнысова) ™ченче урын алды, аларга журналныS Р‰хм‰т хаты Gиб‰релде.
Беренче адым ясау бер‰_г‰ д‰ GиSел т_гел. ШуSа да укучыларны кече яшьт‰н _к конкурсларда катнаштырырга тырышалар. Туган телне с™юче укучылар ™чен интернет аша “Без -Тукай оныклары” б‰йгесе узды. 7а сыйныфы укучысы ЭнGе Насыйбуллина (укытучысы €. Галимова) беренче турда GиSеп, Казанда _тк‰релг‰н икенче турда ТР М‰гариф k‰м Ф‰н министрлыгыныS беренче д‰р‰G‰ дипломына лаек булды k‰м ноутбук, кыймм‰тле китаплар бел‰н б_л‰кл‰нде.
Укытучылар район _тк‰рг‰н чараларда да актив катнашалар. Буа д‰_л‰т сатира театры k‰р елны конкурслар оештырып тора. Узган ел гимназия укучылары Т. МиSнуллинныS “О–кей, Акбай” ‰с‰рен с‰хн‰л‰штереп, икенче урын, ‰ быел “Ният” театр коллективлары фестиваленд‰ татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучылары Г. КамалныS “Банкрот” комедиясен с‰хн‰л‰штереп, Гран – при алдылар.
...j‰рвакыт беренче булу GиSел т_гел. Кайчандыр яулаган биеклект‰ калу ™чен, табигый с‰л‰т, нык ихтыяр к™че, гаять зур тырышлык кир‰к. Бер-берсен аSлап, k‰р м‰сь‰л‰не берг‰ чишк‰н, кир‰к чакта шагыйрь д‰, Gырчы да, биюче д‰ була алган м™галлим ген‰ _з максатына иреш‰. 90 еллык тарихы булган М. Вахитов исеменд‰ге гимназиянеS татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучылары – н‰къ шундыйлар. Берд‰м булып, уртак ялкынны с_ндермич‰ яш‰сенн‰р д‰ яш‰сенн‰р, эшл‰сенн‰р ген‰ иде!

М‰сгуд‰ Юнысова, Буа ш‰k‰ре.Х™рм‰тле “М‰гъриф‰т” газетасы редакциясе!

Сезг‰ бу хатны Буа ш‰k‰ренн‰н М‰сгуд‰ Юнысова яза. Мин 20 ел ш‰k‰рнеS М. Вахитов исеменд‰ге гимназиясенд‰ татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы булып эшлим. М‰гариф ™лк‰сенд‰ге k‰р яSалык бел‰н газетагыз аша танышып барам. Кызыклы k‰м файдалы м‰гъл_матларыгыз ™чен р‰хм‰т.
Сезг‰ _земнеS хезм‰тт‰шл‰рем – татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучылары хакындагы язмамны Gиб‰р‰сем килде. Быел бер укытучыбыз €лфия Галимованы лаеклы ялга озатабыз. Ул: “ Матур эшл‰дек. Районыбызда, м‰кт‰бебезд‰ татар теле укытучыларына яхшы эшл‰_ ™чен б™тен м™мкинлекл‰р бирелде. Эх, шул хакта язып чыгасы иде. Эшебез ген‰ т_гел, гаил‰л‰ребез д‰ бер-беребезг‰ _рн‰к бит”, - дип, берг‰ эшли башлаган вакытларны еш иск‰ т™шер‰.
Бу язмамны аныS гозерен _т‰п k‰м хезм‰тт‰шебезг‰ юбилей б_л‰ге д‰ булсын дип, “М‰гъриф‰т”к‰ - укытучыларныS яраткан газетасына юллыйм. М‰кал‰ газета битл‰ренд‰ урын алса, без бик шат k‰м р‰хм‰тле булыр идек.
Сезг‰ иGади уSышлар, с‰лам‰тлек тел‰п, Бау ш‰k‰ренн‰н М‰сгуд‰ Юнысова.

14 апрель, 2009 ел.

15

Приложенные файлы

  • doc idel
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий