Идел буе халыклары музыкасы 2

Тема: Идел буе халыклары музыкасы
Максат:
1. Идел буе халыкларыныS музыкасы бел‰н таныштыруны д‰вам ит_( рус, татар,башкорт,мари,чуваш, мордва); укучыларныS музыкаль белемн‰рен киS‰йт_;
Аларны яSа ‰с‰рл‰р k‰м композиторлар бел‰н таныштыру;
2. Fырларны башкарганда интонацион т™г‰ллекк‰, дикцияг‰, с‰нгатьле башкаруга игътибар ит_; б‰рм‰ уен коралларында ритмны д™рес билгел‰рг‰ ™йр‰т_;
3. Балаларга эстетик, патриотик k‰м интернациональ т‰рбия бир_, _з халкыбызныS k‰м башка милл‰т халыклары музыкасыныS г_з‰ллеген аSларга, х™рм‰т ит‰рг‰ ™йр‰т_.
Fиkазлау: баян, магнитофон, б‰рм‰ уен кораллары, композитор А.Ключарев портреты, Идел буе халыкларыныS милли киемн‰ре р‰семе, “Дуслык” р‰семе, ноталар, крассворд, Х.Туфан с_зл‰ре.
Д‰реснеS структурасы:
I.Кереш ™леш: Татар халык Gыры.”Т‰фтил‰_”.
II .Т™п ™леш:
1.а)Gырлау к_нег_л‰ре.
б)Идел буе халыклары музыкасы турында кыскача ‰Sг‰м‰.
2.Татар халык Gыры.”Уфа-Чил‰бе”-Gырлау.
3.Рус халык Gыры.”Вниз по-матушке,по Волге”.Татар халык Gыры.”Су буйлап”(“Идел”)-тыSлау k‰м анализлау.
4.Физминутка.”Во саду ли,в огороде”(рус халык Gырына бию х‰р‰к‰тл‰ре ясау)
5.Рус халык Gыры.”А я по лугу”-Gырлау.
6. А.Ключарёв.Татар халык к™ен‰ фантазия(“Сандугач-к_г‰рчен”)тыSлау.
7.Татар халык Gыры ”Т™й쉔.Б‰рм‰ уен коралларында уйнау.
8.Кроссворд чиш_.
III.Йомгаклау ™леше: рус халык Gыры.”Коробейники”.
Д‰рес барышы:
1.”Т‰фтил‰_”.Татар халык Gыры. Укучылар класска кер‰л‰р. Музыкаль ис‰нл‰ш_.
УSай хал‰т тудыру.
Fырлау к_нег_л‰рен башкару:
До-мажор гаммасын т™рле озынлыктагы ноталар бел‰н Gырлау: k‰рбер нотаныS озынлыгын б‰рм‰ уен коралларында билгел‰_;
“Карга”, “ Тетка Арина” Sырлау к_нег_л‰рен б‰рм‰ уен коралларында ритмнарын билгел‰п башкару.
Актуальл‰штер_.
-Узган д‰рест‰ без Идел буе халыклары музыкасы бел‰н танышкан идек.Х‰зер шуларны иск‰ т™шерик.
- Идел буенда нинди халыклар яши?
(рус, татар,башкорт,мари,чуваш, мордва k.б.)
Сез нинди халык Gырларын бел‰сез?
Бу кайсы халык к™е? (“Во поле береза стояла”р.х.G., “Б™рьян егетл‰ре”, мари халык биюе, “Ай былбылым” т.х.G., “Ак пороход” чуваш х.G., “Ой высоко”- мордва х.G.)
j‰ркемнеS
^з теле, _з й™зе, _з т™се,
Бер Gыр- аз, бер моS- аз,
Бер тел- аз,
Й™з телд‰ с™йл‰шеп _с кеше!
Бу с_зл‰рне безнеS татар шагыйребез Х‰с‰н Туфан язган.
Б_ген без сезнеS бел‰н Идел буе халыклары музыкасы бел‰н танышуны д‰вам ит‰без.
j‰р милл‰т теле,_зен‰ ген‰ хас гореф-гад‰тл‰ре, киемн‰ре, дине бел‰н аерылып тора. j‰ркайсында _з халык авыз иGаты, _з музыкасы,с‰нгате, _з халык Gырлары бар.
Бу к™й кайсы халыкныкы? (“Уфа-Чил‰бе” к™енеS башы уйнала)
АныS исеме ничек?
Ул нинди характерда башкарылырга тиеш?( Gитез, к_Sелле, GиSел)
€йд‰гез бу Gырны берг‰л‰п башкарыйк.
“Уфа-Чил‰бе” Gырын кызлар k‰м малайлар партиясен‰ б_ленеп башкару. Кашыкларда ритмны билгел‰_.
К_п ш‰k‰р k‰м авыллар, кагыйд‰ буларак, зур елга буйларында урнашканнар: эч‰рг‰ суы. Ашарга балыга, й™з‰рг‰ юлы булган.
Х‰зер мин сезг‰ ике т™рле халык Gырын башкарам. Алар икесе д‰ безнеS б™ек елгабыз- Идел алгасы турында.
Рус халык Gыры” Вниз по-матушке, по- Волге”
ТыSлау.
Бу Gыр нинди характерда? ( тыныч, киS, иркен, моSлы, ягымлы).
Икенче Gыр – т.х.G. “ Су буйлап”
ТыSлау.
Бу Gыр характеры бел‰н рус халык Gыына охшаганмы?( ‰йе, икесе д‰ моSлы,киS, н‰фис, туган якныS г_з‰ллеген тасвирлый).
Аермалары н‰рс‰д‰?( 2 т™рле халык Gыры, к™йл‰ре бел‰н аерылалар: татар халык Gырларында пентатоника ишетел‰)
Х‰зер бастык, ‰зр‰к ял итеп алабыз.(Во саду ли, в огороде к™ен‰)
Узган д‰рест‰ без рус халкыныS нинди Gырын ™йр‰ндек?( “А я по лугу)
Ул нинди характерда? (шаян.к_Sелле)
Fырны с‰нгатьле итеп Gырлау.
-К_п композиторлар _з халык музыкасы бел‰н ген‰ т_гел, башка милл‰т музыкасы бел‰н д‰ кызыксынган k‰м аны яраткан. Рус композиторы А.С.Ключарев б™тен гомерен татар k‰м бошкорт музыкасына багышлый. Ул кечкен‰д‰н _к Казан ш‰k‰ренд‰ татар балалары бел‰н уйнап _с‰. Ул бик тиз татарча с™йл‰шерг‰ ™йр‰н‰k‰м татар халык к™йл‰рен яратып тыSлый, соSыннан _зе д‰ музыка яза башлый. Х‰зер без аныS “ Сандугач – к_г‰рчен” диг‰н татар халык к™ен‰ фантазиясен тыSлыйбыз.( тыSлау)
- Бу ‰с‰рне нинди уен кораллары башкара? (халык уен кораллары оркестры )
- АныS характеры нинди? (моSлы,к_Sелле,д‰ртле, бию сыман.)
-€йд‰гез без д‰ биеп алыйк.Физминутка.
- Музыка- ул т™рле телд‰ с™йл‰_че халыкларга бер-берсен с_зсез аSлашу ™чен иS беренче ярд‰мчел‰рнеS берсе.
^з халкыныS тарихын,телен, м‰д‰ниятен белг‰н кеше ген‰ башка халыклар мирасына юл ача ала.
^з халкыныS гореф-гад‰тл‰рен яраткан кеше ген‰ башка илл‰рнеS иGатын аSлый k‰м ярата ала.”Т™йм‰ “- татар халкыныS яратып Gырлый торган борынгы GырларныS берсе.
-Бу Gыр нич‰ ™лешт‰н тора.( ике)
-Алар бер-берсенн‰н аерылмы? (1 ™леше-салмак,тыныч,2 ™леш- д‰ртле, к_Sелле.
“Т™й쉔 Gырын б‰рм‰ уен коралларында башкару.
Музыка теленд‰ с™йл‰ш_- ул дуслык теленд‰ с™йл‰ш_.Бу телд‰ барлык милл‰т кешел‰ре д‰ аSлаша алалар.Идел буенда, гомум‰н Татарстанда. Татарлар бел‰н бел‰н берг‰ руслар, башкортлар,чувашлар, марилар k‰м башка милл‰т халыклары _зара дус k‰м тату яшил‰р.
€йд‰гез х‰зер крассворд чиш‰без.
Тавыш р‰тенеS беренче нотасы.
БашкортстанныS башкаласы.
Бу кайсы халык к™е
Татарстандагы иS озын елга исеме.
ИS киS таралган Gанр.
Нинди ™м‰г‰ халык Gырлары язылган.

Д О
У Ф А
Р У С
И Д Е Л
F Ы Р
К А З
III. Рефлексия.
-Б_генге д‰рест‰ сез _зегезг‰ нинди файдалы ‰йберл‰р алдыгыз.?
-^стерг‰н д‰ безне чын дуслык,
К™ч бирг‰н д‰ безг‰ чын дуслык,
Б™тен Gир шарында тынычлык.( €.Ерик‰й)
Музыкаль саубуллашу.
Укучылар рус халык Gыры “ Коробейники” га класстан чыгалар


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий