Иелер кхунунге тураскааткан утренник


Иелер хунунге тураскааткан «Хунчугеш» уруглар садынын «Аваларны алгап мактаал» деп концердинин сценарийи.
Сорулгазы: Республикада иелер хунун демдеглеп эрттирип турарын уругларга билиндирбишаан, уругларны уран-талантылыг болурунга ооредип чанчыктырар; херээжен чонга , иелерге кызыгаар чок ынакшылды, хундуткелди кижизидер.
Чорудуу:
«Адыгжыгаштар болгаш ойнаар кыстар» деп танцы- коргузуу-биле ажыдар.
Танцы тонерге-ле башкарыкчы уругларнын ортузу-биле унуп келир.
Башкарыкчы- Эки хуннун мендизи-биле эргим, хундулуг авалар! Иелер хуну-биле силерге аас-кежикти, буян-чолду кузевишаан, чаптанчыг чараш онгур чечектер дег ондур улуг ынакшылынар болур бичии чаштарнын силерге белек концердин бараалгадыр –дыр бис.
(Бичии болук уруглары чыскаалып туруптар).
Б – Ие- дыннаарга шала шириин кылдыр дынналыр-даа болза, чылыг-чымчак сагыш-сеткил синниккен сос. Аванын эриг чымчак карактары, эрбениг холдарынын эргеледии – эрге чассыг. Кырган аваларга-даа, ужа-тура кылаштажып чоруур чаштарга-даа «авай» деп сос эн-не кузенчиг, эн-не адаксанчыг. Ие кижинин оорушкузу – чараш, чаптанчыг ажы-толунде. Ол амыдыралды чаяап, ог-булени баштап чоруур.
- Ынчангаш бичии болук уругларынын силерге бараалгадып бээр ырызы Ыры «Ава, ава, авам».
- Авалар хунун таварыштыр аваларывыска байыр чедирип чараш шулуктерден база чугаалап бээлинерем уруглар че.
Бичии болук уругларынын шулуктери.
Б – Толдуг кижи эн-не чоргаар, эн-не бай боорДолем эгин хону-сынныг кылдыр костурЧуге дээрге «Ачай» деп кээр оглу бар-дыр
Чуге дээрге «авай» деп кээр кызы бар-дыр.
- Улуг болук оолдарынын кууселдези-биле ыры «Эреспей»
Оолдарнын чугаалаар шулуктери.
Б – Ава кижи – агып чыдар арыг сугдегАва кижи – аяс хуннун чылыы, чырыыАва кижи – ааск-кежик чаяакчызыАва кижи – чуртталганын чурукчузу- Ам дараазында улуг болук уругларынын кууселдези-биле танцы «Веночки».
Б – Черим чараш хеви чечектерим чарашХову-шынаам оннуу ховаганнар ол-дурЧамап каан дег шокар чалгыннарын коргерХолдарынга хонмас ховаганнар бо-дур.
Танцы «Ховаганнар»- бичии болук уруглары.
Б – Иелерге ажы-толуИдегелдиг даянгыыш боопХомудатпайн чугле оортупХулумзуруг шаннап чорзун!
-Ам дараазында силерге испан улустун танцызын бараалгадыр-дыр бис.
«Испанский танец»
Б – Часкы хуннун шонган кара
Чассыткан дег чырык, чылыынчалыы салгал ырлап турдачангыланган омак хоглуун- Ортумак болук уругларынын кууселдези-биле ыры «Сугга баргаш келиил»
Уругларнын шулуктериБ – Чаштар дээрге ондур монге чечектер-дирЧаштар дээрге ондур улуг ынакшыл-дырАва, ача аразында дазыл-дамырАмыдырал ара ошпес чулазы-дыр- Бичии болук чаштарынын кууселдези-биле танцы «Два веселых гуся»
Б -Уругларнын талантызын корунер даанУран-чуулдун танцы-самы болуп туру
Уян уннуг, ээлгир сынныг оолдар, кыстарУдаа-дараа ырлап самнап унуп туру.
- Ам дараазында улуг болук уругларынын кууселдези-биле «Восточный танец»
Б – Чаштын ыры тааланчыг
Чамбы-дипке ужуксун-наЧайгап ааткан кавайынчеЧайгы херел кутулзун-на- Бичии болук уругларынын кууселдези-биле ыры «Ховаганнар»
Б – Эн-не чараш, эн-не экиЭргим ынак аваларга
Эргеленип чоргаарланыпЭкини-ле йорээп тур бис.
- Ам дараазында улуг болуктун оюн- коргузуу «Аржыылдар-биле вальс».
Б – Энелерге эн-не ондурОорушкуну, ынакшылдыКадык-шыырак чоруур боорун
Катап-катап кузээлинер!
- «Танец с игрушками» бичии болук уруглары танцылап кууседир.
Б – Алдын хуннун адаан орта
Ава кижи монге чурттапАжы-толдун аразынгаАмыр-шолээн чоруур болзун!
Ыры «Салгынчыгаш » ырлап кууседир болук улуг болук уруглары.
Уругларнын шулуктериОюн-коргузуг «Диистер болгаш кускелер»
Б – Ава дээрге – Чер дег, Хун дег дын-на чангысАлдар тудуп йорээл ырын ырлажыылыПесня «Пуст всегда будет солнце!»
Б – Чыглып келген аваларгаЧернин эн-не каас чечээнБайырлалдын будуузунде
кудук базып соннээлинер!
Уруглар кылып алган чечектерин аваларынга бээр. Ол аразында ава дугайында оожум ыры ырлап турар.
Кузелинер, бодалынарХуннер саннай будер болзун хулумзуруг арнынаргаХунээрек дег чайнап чорзун!
- Кажан-даа кандыг-даа уеде ава кижинин чымчак холунун чылыы, мерген-угаанныг состеринин унези читпес. Кижинин авазынга ынакшылын кандыг-даа унелиг эттер, акша-копеек-биле орнаттынмас. Ынчангаш аваларны кезээде оортуп, оларны хундулеп чорунар, уруглар!

Приложенные файлы


Добавить комментарий