Игмкф


Танып белү үсеше (ИГМКФ)
(иң гади математик күзаллаулар формалаштыр) буенча мәктәпкә әзерлек төркемендәге балаларга перспектив план.
№ шөгыль Максаты ае
1 №1 Күплекне өлешләргә бүлергә һәм аларны берләште-рергә өйрәтү; күплекнең һәм өлешнең бәйлелеген ачыклау.10 кадәр санауны ныгыту ,“ Ничәнче?” соравына җавап бирү.Пространствода орентла-шуны ныгыту: уңда, сулда, алда, артта, янында, арасында төшенчәләрен куллану. Сентябрь
2 №2 Күплекне өлешләргә бүлергә һәм аларны берләште-рергә өйрәтү; күплекнең һәм өлешнең бәйлелеген ачыклау.5 кә кадәр һәм кирегә санауны ныгыту.
Түгәрәк һәм квадратны 2 һәм 4 тигез өлешләргә бүлүне ныгыту, аларны дүрес әйтү.Таныш геомет-рик фигураларны табу һәм аларны әйтү. 3 №3 1 һәм 2 цифрлары белән таныштыру,саннарны цифр белән билгеләргә өйрәтү.10га кадәр һәм кирегә са-науны ныгыту.Кәгазь битендә ориентлашу, якларын һәм почмакларын ачыклау.Өчпочмак һәм турыпоч-маклык турында белемнәрен ныгыту. 4 №4 3 цифры белән таныштыру.Натураль рәт 10 эчендә алдагы һәм арттагы күршеләрен әйтү.10 пред-метны чагыштыруны ныгыту ( озынлыгы, киңлеге, биеклеге)Бирелгән юнәлнштә хәрәкәтләнергә өйрәтү. 5 №5 4 цифры белән таныштыру.5 санының берәмлекләр-дән килеп чыгуын ныгыту.Ике предметны зурлыгы буенча (биеклек,киңлек)чагыштыру, үлчәнелә тор-ган предметларның җерсенә туры килә торган шартлы үлчәмне кулланып үлчәргә өйрәтү. 6 №6 6 санының берәмлекләрдән күләмле составы белән таныштыру.5цифры белән таныштыру.Атна көннә-рен эзлекле санау.Әйләнә – тирәдә таныш геометрик фигураның формаларын эзләп табарга өйрәтү . 7 Кабатлау 6 санының берәмлекләрдән күләмле составы белән таныштыру.5цифры белән таныштыру.Атна көннәрен эзлекле санау.Әйләнә – тирәдә таныш геометрик фигураның формаларын эзләп табарга өйрәтү . 8 Кабатлау 6 санының берәмлекләрдән күләмле составы белән таныштыру.5цифры белән таныштыру.Атна көннәрен эзлекле санауӘйләнә – тирәдә таныш геометрик фигураның формаларын эзләп табарга өйрәтү 9 №1 6 ны берәмлекләрдән китереп чыгарырга өйрәтүне дәвам итү.6 цифры белән таныштыру.Түгәрәкне 2 – 4. Һәм 8 өлешкә бүлү, өлеш һәм бербөтен төшенчә-сен аңлату.Билгеләнгән бирем буенча хәрәркәтләне-ргә өйрәтүне дәвам итү. Октябрь
10 №2 7 һәм 8 санының составын берәмлекләрдә таныш-тыру.7цифры белән таныштыру.Квадратны 2 -4 һәм 8 өлешкү бүлүне ныгыту; өлеш һәм бербөтен төшенчәсен аңлату.Өчпочмак һәм турыпочмаклык турында белемнәрен ныгыту.Атна көннәрен ныгыту. 11 №3 7 һәм 8 санының составын берәмлекләрдә таныш-тыруны дәвам итү.8 цифры белән таныштыру.
Атна көннәрен эзлекле санауны ныгыту.Бирелгән үрнәк буенча тематик композиция төзергә өйрәтү. 12 №4 9 санының составын берәмлекләрдә таныштыруны дәвам итү.9 цифры белән таныштыру.Төрле саннан үсү һәм кими бару тәртибендә санау.Күз үлчәмен үстерү.Кәгазь битендә ориентлашу, якларын һәм почмакларын ачыклау. 13 №5 9 санының составын берәмлекләрдән китереп чы-гаруны ныгыту.1дән 9 га кадәр цифрлар белән таныштыруны дәвам итү.Саннын килеп чыгышы аның санау юнәлешенә бәйле булмавын төшендерү.
Предметларны учта үлчәп карау юлы белән авырлы-гын ачыклау, сөйләмдә авыр, җиңел, авырырак, җи-ңелерәк сүзләрен куллану.Геометрик фигураларны төсе һәм формасы буенча төркемләштерү. 14 №6 10 санының составын берәмлекләрдә таныштыру.
0 цифры белән таныштыру.Алдагы санны табу һәм арттагы санны өйрәтүне дәвам итү. Предметлар-ның авырлыгын һәм чагыштырмача авырлык ту-рында белемнәрен камилләштерү.Вакыт төшенчәсе турындагы күзаллауларын:башта, аннан соң, соң-рак сүзләре белән күрсәтү. 15 №7 10 санының составын берәмлекләрдә таныштыру-ны дәвам итү.10 эчендә үсү һәм кими бару тәрти-бендә санау.Өчпочмак һәм турыпочмаклык үрнә-гендә күппочмаклык белән таныштыру.Шартлы билгеләр ярдәмендә пространствода ориетлашуны ныгыту. 16 №8 Ике кечкенә саннан 3 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.1дән 9га кадәр цифрлар белән та-ныштыруны дәвам итү.Күппочмаклылык турында күзаллау тудыру, аның якларын, почмакларын һәм биеклеген табу.Ел вакытлары һәм көз айлары турында белемнәрен ныгыту. 17 №1 Ике кечкенә саннан 4 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.10га кадәр тәртип санын ныгыту.
Предметның формасын һәм аерым өлешләрен ана-лизларга өйрәтү.Предметның авырлыгы турында күзаллау тудыру һәм аның тышкы рәвешенә бәйле булмавынатөшенү.Атна көннәрен эзлекле санау. Ноябрь
18 №2 Ике кечкенә саннан 5 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.15 саны эчендә икенче дистәнең ки-леп чыгуы белән таныштыру.Предметларның авыр-лыгы буенча сериаөион рәткә тезергә өйрәтү.Кә-газь битендә орентлашу һәм сөйләмдә: уңда, суда, алда, артта сүзләрен куллану. 19 №3 Ике кечкенә саннан 6 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.15 саны эчендә икенче дистәнең ки-леп чыгуы белән таныштыруны дәвам итү. Пред-метның зурлыгын шартлы үлчәм белән үлчәргә өй-рәтү.Простраствода шартлы билгеләр һәм схема ярдәмендә хәрәкәтләнү. 20 №4 Ике кечкенә саннан 7 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.20 саны эчендә икенче дистәнең ки-леп чыгуы белән таныштыру.Предметның озын-лыгын шартлы үлчәм белән үлчәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә орентлашу. 21 №5 Ике кечкенә саннан 8 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.15 саны эчендә үсү һәм кими бару тәртибендә санау.Предметларның озынлыгын шартлы үлчәм ярдәмендә үлчәү.Шакмаклы биттә ориентлашу. 22 №6 Ике кечкенә саннан 9 санын төзү һәм икекечкенә санга таркату.20 эчендә санауны ныгыту.Пред-метларның биеклеген шартлы үлчәм ярдәмендә үл-чәү.Шакмаклы биттә ориентлашырга өйрәтүне дәвам итү. 23 №7 Ике кечкенә саннан 10 санын төзү һәм ике кечкенә санга таркату.10 саны эчендә алдагы, арттагы һәм төшеп калган санны табу.Предметның озынлыгын һәм киңлеген шартлы билге белән билгеләү.Шакмак-лы биттә ориентлаша алукүнекмәсен үстерү. 24 №8 10 эчендә тәртип һәм күләм санының мөһимлеген төшендерү.10 санын берәмлекләрдән төзү.Зур-лыкны үлчәү күнекмәсен үстерү, үлчәүнең нәтиҗә-се шартлы үлчәмнең зурлыгына бәйле булуын ачык-лау.Бирелгән юнәлеш буенча пространствода ори-ентлашу.Таныш геометрик фигуралар ярдәмендә предметларны модульләштерергә өйрәтү. 25 №1 1, 2, 5, 10 сум һәм 1, 2, 5тиенлекләр белән таныш-тыру. Шакмаклы кәгазь битендә ориентлашуны ныгыту.Күппочмаклылык турында күзаллау туды-ру, аларны төре һәм размеры буенча классифика-цияләү. Декабрь
26 №2 1, 2, 5 тиенле акчалар белән таныштыруны дәвам итү.Вакыт төшенчәсе, ком сәгате белән белән та-ныштыру.Берәмлекләп санауда бер генә предмет булмыйча, ә бер ничә булып, бирелгән шарт күлә-мендә санау. 27 №3 1, 2,5, 10 сумеар белән таныштыруны дәвам итү һәм аларны вакларга өйрәтү.Вакытны тою хисе үстерү, билгеләнгән вакытка карап үз эшчәнлегең белән идарә итү.20 гә кадәр билгеләнгән күләмдә санау. 28 №4 1, 2,5, 10 сумеар белән таныштыруны дәвам итү һәм аларны вакларга өйрәтүне дәвам итү.Чәчелә торган әйберләрне шартлы билгеләр белән үлчәргә өйрәтү.Сәгать белән таныштыру, макетта сә-гатьне күрсәтергә өйрәтү.Предметның форма-сын һәм өлешләрен күрсәтергә өйрәтү. 29 №5 1, 2,5, 10 сумеар белән таныштыруны дәвам итү һәм аларны вакларга өйрәтүне дәвам итү.Сәгать белән таныштыру, макетта сәгатьне күрсәтергә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы кагазь битендә орентлашырга өйрәтергә дәвам итү. Күппочмак-лылык турында белемнәрен үстерү, бишпоч-маклык һәм алтыпочмаклык белән таныштыру. 30 №6 Сыеклыкны шартлы үлчшм ярдәмендә үлчәргә өй-рәтү. 1 дән 10 га кадәр натураль рәттә саннар-ның бер – берсе белән бәйлелеген төшендерү, киме-тергә һәм арттырырга өйрәтү.Вакытны тоем-ларга өйрәтү, 5 минут вакыт интервалын тоем-ларга өйрәтү.Геометрик фигураларны моделләш-терергә өйрәтү. 31 №7 10 санын ике кечкенә саннан төзү һәм ике кечкенә санга таркату.Ул вакыты һәм айларның эзлекле-леген ныгыту.Геометрик фигураларны сөйләмдәге сурәтләү ярдәмендә моделләштерегә өйрәтү. Өлешләрдән бербөтен китереп чыгару, бербөтен һәм өлешләрне чагыштыру. 32 №8 10 санын ике кечкенә саннан төзү һәм ике кечкенә санга таркатырга өйрзтүне дәвам итү.Бирелгән санның алдагы, арттагы һәм төшеп калган санны әйтергә өйрәтүне дәвам итү.Атна көннәрен эзлек-лелеген ныгыту.Шакмаклы кәгазь битендә ори-ентлашырга өйрәтүне дәвам итү.Геометрик фи-гураларның төрләрен үзгәртергә өйрәтү. 33 №1 10 санын ике кечкенә саннан төзү һәм ике кечкенә санга таркатырга өйрзтүне дәвам итү.Бирелгән санның алдагы, арттагы һәм төшеп калган санны әйтергә өйрәтүне дәвам итү.Атна көннәрен эзлек-лелеген ныгыту.Шакмаклы кәгазь битендә орент-лашырга өйрәтүне дәвам итү.Геометрик фигура-ларның төрләрен үзгәртергә өйрәтү. Январь
34 №2 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы кәгазь битендә ориентлашуны ныгыту.Игътибарлылык, хәтердә калдыру, логик фикерләү сәләтен үстерү. 35 №3 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Сыеклыкны шартлы үлчәм ярдәмендә үлчәргә өйрәтүне дәвам итүШакмаклы кәгазь битендә ориентлашырга өйрәтергә дәвам итү.Игътибарлылык, хәтердә калдыру, логик фикерләү сәләтен үстерү 36 №4 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.1, 2, 5,10 сулы акчалар белән таныштыруны дәвам итү, аларны вакларга һәм эреләтергә өйрәтү.Шакмаклы кәгазь битендә ориентлашырга өйрәтергә дәвам итү.Игътибар-лылык, хәтердә калдыру, логик фикерләү сәләтен үстерү. 37 №5 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Сәгать белән таныштыруны дәвам итү һәм сәгать макетында вакытны күрсә-тергә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы кзгазь битендә ориентлашуны ныгыту. 38 №6 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.20 эчендә саннарның эзлек-лелеген ныгыту.Бербөтенне 8 тигез өлешкә бү-лергә, бербөтен һәм өлешне чагыштырырга өй-рәтү.Предметларны бер – берсеннән урнашуын күзаллауларын үстерү. 39 №7 Мөстәкыйль кушу һәм алуга арифметик мәсьәлә-ләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Кәгазь битендә геометрик фигуралар ясарга өйрәтү һәм аларны күаллау.Билгеләнгән саннан алдагы, арттагы һәм төшеп калган санны әйтергә өйрәтүне дәвам итү. 40 №8 Мөстәкыйль кушу һәм алуга арифметик мәсьәлә-ләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Тәүлек һәм үзлек-лелеген күзалларга өйрәтү.Сөйләмдә: башта, ан-нан соң сүләрен дөрес куллануларына ирешү. Әйлә-нә – тирәдә предметлар арасыннан геометрик фи-гуралар табарга өйрәтүне дәвам итү.Күзаллау һәм игътибарлылыкны үстерү. 41 №1 Кушу арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Үрнәк буенча предметларны санарга өйрәтү.Туры сызыкны шакмаклап озынлыгын үлчәргә өйрәтү.Логик фикерләү, игътибарлылык, хәтерләрен үстерү. Февраль
42 №2 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Кышкы айларны санауларына ирешү.Берәмлектән саннар төзергә өйрәтү.Гео-метрик фигуралардан тематик компазиция төзергә өйрәтү. 43 №3 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Атна көннәрен эзлекле санау, сөйләмдә6 иртәрәк, соңрак, башта, анан соң сүзлә-рен дөрес куллану.Туры сызыкны шакмаклап озын-лыгын үлчәргә өйрәтүне дәвам итү.Предметның зурлыгы турында күзаллау тудыру. 44 №4 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Предметның авырлыгы ту-рында күзаллау тудыру.Геометрик фигураның тышкы күренешен үзгәртергә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы дәфтәрдә орентлашуны ныгытү, сөйләмле инструкөия аша биремнәр үтәү. 45 №5 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өй-рәтүне дәвам итү.Предметның биеклеген шартлы үлчәм белән үлчәргә өйрәтүне дәвам итү.Сәгать белән таныштыруны дәвам итү, сәгатьтә1 сә-гатькә кадәр төгәллек белән вакытны билгеләү. Логик фикерләүне үстерү. 46 №6 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өй-рәтүне дәвам итү.Геометрик фигуралар турында күзаллауларын үстерү һәм кәгазь битендә аларны ясарга өйрәтүне дәвам итү.Шартлы билгеләр яр-дәмендә пространствода ориентлашу. 47 №7 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Билгелгән нигезне үзгәртеп санарга өйрәтү.Шартлы билгеләр ярдәмендә пространствода орентлашу. 48 №8 Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өй-рәтүне дәвам итү.Тәртип һәм күләм саны турын-да белемнәрен ныгыту: “Ничә?”, “Ничәнче?”, “Сан буенча ничәнче?” сорауларына җавап бирү. Геометрик фигураларны модельләштерүне ныгы-ту .Күзаллау һәм игътибарлылыкны үстерү. 48 №1 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Түгәрәкне тигез 8 өлешкә бүлергә өйрә-тене дәвам итү, бербөтен һәм өлешләрне чагыш-тыру.Сәгатькә карап вакытны билгеләү. Игътибарлылыкны үстерү. Март
50 №2 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.10 эчендә саннарның бер – берсенә бәй-ле булуын аңлату.Шакмаклы биттә ориентлашу-ны ныгыту.Игътибарлылыкны үстерү. 51 №3 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шарлы үлчәм ярдәмендә озынлыкны үлчәүне ныгыту.Шакмаклы биттә ориентлашуны ныгыту.Айларны һәм ел вакытларын эзлекле санау. 52 №4 10 эчендә Кушу һәм алуга арифметик мәсьәләләр төзергә өйрәтүне дәвам итү.Ике кечкенә саннан зур сан китереп чыгаруны һәм ике кечкенә санга таркатырга өйрәтү.1, 2, 5, 10 сумлы акчалар белән таныштыруны дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ныгыту.Предметның авырлыгын үлчәүләр ярдәмендә билгеләргә күнектерү. 53 №5 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Күплекне өлешләрдән берләштерергә өйрәтү, санауда өлеш һәм бербөтенне чагыштырырга өй-рәтү.Әйләнә – тирәдә таныш геометрик фигура-ларны табу. 54 №6 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Атна көннәрен эзлекле санау.Пландагы оъектларны моделләштерүне ныгыту. Простран-ствода форманы күзаллауны ныгыту. 55 №7 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Күләмле геометрик фигураларны конструк-цияләргә өйрәтү.20 эчендә үсү һәм кими бару тәр-тибендә санауны ныгыту. 56 №8 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.20 эчендә үсү һәм кими бару тәртибендә санауны ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 57 Кабатлау 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.20 эчендә үсү һәм кими бару тәртибендә са-науны ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 58 №1 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ныгыту.Озынлыкны шартлы үлчәм ярдәмендә үлчәүне ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. Апрель
59 №2 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Атна көннәрен, айларны ,ел вакытларын эз-лекле санауны ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 60 №3 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Хәрәкәт юнәлешенһәм проствода урнашу тәртибенең мәгълүматын граик мәгълүматтан “укырга” өйрәтү.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 61 №4 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Күзаллап гади өлешләрдән катлаулы форма-лар төзергә күнектерү.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 62 №5 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.10 эчендә Ике кечкенә саннан зур сан ките-реп чыгаруны һәм ике кечкенә санга таркатырга өйрәтүне дәвам итү.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 63 №6 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны-гыту.Күләмле һәм яссы геометрик фигуралар ту-рында белемнәрен үстерү.Күзаллау, игьтибарлы-лык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 64 №7 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ны гыту.20 эчендә үсү һәм кими бару тәртибендә са -науны ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик 65фикерләү сәләтен үстерү. 65 №8 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ныгыту.Пространствода үзеңә һәм башкаларга карата хәрәкәтләнергә өйрәтүне дәвам итү.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. 66 Кабатлау 10 эчендә арифметик мәсәләләр чишәргә өйрәтүне дәвам итү.Шакмаклы биттә ориентлашуны ныгыту.Озынлыкны шартлы үлчәм ярдәмендә үлчәүне ныгыту.Күзаллау, игьтибарлылык, логик фикерләү сәләтен үстерү. Май67 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау. 68 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 69 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 70 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 71 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 72 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 73 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау 74 Кабатлау Өйрәнелгән материалны кабатлау Помораева И. А., Позина В. А “Формирование элементарных математических представлений “ (6-7 лет )Подгот. к школе группа

Приложенные файлы

  • docx igmkf
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий