Межаттестатсионный план 2011-2015

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы
“Кызылъяр урта гомуми белем м‰кт‰бе” муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
ТАТАР ТЕЛЕ j€М €Д€БИЯТЫ УКЫТУЧЫСЫ
АМИНОВА АЛЬБИНА АЛЬБЕРТ КЫЗЫНЫR
АТТЕСТАЦИЯГ€ €ЗЕРЛ€Н^ БУЕНЧА
ИНДИВИДУАЛЬ ЭШ ПЛАНЫ

Уку елы
Укыту буенча эш
Н‰тиG‰
Класстан тыш эш
Н‰тиG‰
УкытучыныS методик, инновацион, эзл‰н_, т‰Gриб‰-эксперимент эше

Н‰тиG‰
Кабинетта эш
н‰тиG‰

2011
1.«Татар теле» k‰м “Татар €д‰бияты” буенча норматив документлар бел‰н танышып бару.

2.Кереш, чирек, еллык контроль эшл‰р, диагнос-тика _тк‰р_.

3.Ф‰н буенча программа _т‰леше, практик ™лешнеS _т‰лешен т‰эмин ит_, эш програм
маларына _зг‰решл‰р керт_.

4.Еллык контроль эшл‰р _тк‰р_ k‰м укучыларныS белем д‰р‰G‰се буенча мони-торинг _тк‰р_.

Методик берл‰шм‰д‰ чыгыш, _зеSнеS папкаSны булдыруАнализ ясау
Белешм‰ ‰зерл‰_.Анализ, н‰тиG‰л‰р ясау, бурычлар кую.
1.Укучылар бел‰н эшл‰_ ™чен ш‰хси эш планын ‰зерл‰_, системалы эш алып бару.

2. Ф‰н буенча м‰кт‰п, район, республика олимпиадаларына укучыларны ‰зерл‰_.

3.Ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциясен‰,конкурсларга укучыларны ‰зерл‰_.

4.УкытучыныS ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциял‰ренд‰ катнашуы.


Призерлар
(район)3.Регионара: 1)”Яшь журналистлар слеты”, Башкортостан Республикасы,
Диплом.

Район:
2)Герой-шагыйрь М.F‰лилнеS тууына 150 ел тулуга багышланган рефератлар конкурсы,
FиS_че.


1.^з белемеSне к_т‰р_ темасын сайлау, планын т™з_.

2.Методик берл‰шм‰ утырышларында катнашу.

3. Семинарларда катнашу, ачык д‰ресл‰р бир_.

4. Чыгарылыш имтиханнарына ‰зерлек- тестлар ‰зерл‰_-9, 11 сыйныф.

5.”Туган тел” айлыгын _тк‰р_г‰ ‰зерлек k‰м _тк‰р_.


3.Регионара семинар
1)«К_пм‰д‰ниятле белем k‰м т‰рбия бир_ шартларында белем бир_ учреждениел‰ренеS бала ш‰хесен _стер_д‰ге роле», ачык д‰рес.
2)Музыкаль композиция «Халкым теле миSа – хаклык теле,
Аннан башка минем илем юк”
1.9,11 сыйныфлар ™чен КИМнар ‰зерл‰_-1 яртыеллык
2.”Фонетика” б_леге буенча материаллар туплау-2 яртыеелык
Папкаларны тулыландыру

2012
1.«Татар теле» k‰м “Татар €д‰бияты” буенча норматив документлар бел‰н танышып бару.

2.Кереш, чирек, еллык контроль эшл‰р, диагнос-тика _тк‰р_.

3.Ф‰н буенча программа _т‰леше, практик ™лешнеS _т‰лешен т‰эмин ит_, эш програм
маларына _зг‰решл‰р керт_.
4.Еллык контроль эшл‰р _тк‰р_ k‰м укучыларныS белем д‰р‰G‰се буенча мони-торинг _тк‰р_.

Методик берл‰шм‰д‰ чыгыш, _зеSнеS папкаSны булдыруАнализ ясау
Белешм‰ ‰зерл‰_.Анализ, н‰тиG‰л‰р ясау, бурычлар кую.
1.Укучылар бел‰н эшл‰_ ™чен индивидуаль эш планын ‰зерл‰_, системалы эш алып бару.
2. Ф‰н буенча м‰кт‰п, район, республика олимпиадаларына укучыларны ‰зерл‰_.

3.Ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциясен‰,конкурсларга укучыларны ‰зерл‰_.

4.УкытучыныS ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциял‰ренд‰ катнашуы.

5.Укучыларны “Татартеле.инфо”
халыкара дистан-
цион олимпиа-
даларга ‰зерл‰_ k‰м катнаштыру.
Призер(район)
3.Республика
1)“Алтын кал‰м-2012” конкурсы,Сертификат
2)ИGади эшл‰р конкурсы “Вперед в прошлое -2012”,Сертификат

1.^з белемеSне к_т‰р_ темасын сайлау, планын т™з_.

2.Методик берл‰шм‰ утырышларында катнашу.

3. Семинарларда катнашу, ачык д‰ресл‰р бир_.

4. Чыгарылыш имтиханнарына ‰зерлек- тестлар ‰зерл‰_-11 сыйныф.

5.”Туган тел” айлыгын _тк‰р_г‰ ‰зерлек k‰м _тк‰р_.
6. М‰кал‰ бастыру
“Фин-угор филологиясенеS актуаль проблемалары: теория k‰м ™йр‰н_ т‰Gриб‰се”,Алабуга, “Алабуга” н‰шрияты, 2012
6. “Фин-угор филологиясенеS актуаль проблемалары: теория k‰м ™йр‰н_ т‰Gриб‰се” исеме астындагы методик басмада чыккан м‰кал‰.
“Тезм‰ кушма G™мл‰л‰р”, “Иярчен кушма G™мл‰л‰р” буенча дидактик материаллар туплау.


Папкаларны тулыландыру
2013
1.«Татар теле» k‰м “Татар €д‰бияты” буенча норматив документлар бел‰н танышып бару.

2.Кереш, чирек, еллык контроль эшл‰р, диагнос-тика _тк‰р_.

3.Ф‰н буенча программа _т‰леше, практик ™лешнеS _т‰лешен т‰эмин ит_, эш програм
маларына _зг‰решл‰р керт_.

4.Еллык контроль эшл‰р _тк‰р_ k‰м укучыларныS белем д‰р‰G‰се буенча мони-торинг _тк‰р_.

Методик берл‰шм‰д‰ чыгыш,
_зеSнеS папкаSны булдыру


Анализ ясау
Белешм‰ ‰зерл‰_.Анализ, н‰тиG‰л‰р ясау, бурычлар кую.
1.Укучылар бел‰н эшл‰_ ™чен ш‰хси эш планын ‰зерл‰_, системалы эш алып бару.

2. Ф‰н буенча м‰кт‰п, район, республика олимпиадаларына укучыларны ‰зерл‰_.

3.Ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциясен‰ укучыларны ‰зерл‰_.

4.УкытучыныS ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциял‰ренд‰ катнашуы.
5.Берд‰м д‰_л‰т тестларына ‰зерл‰_ максатыннан электив курс программаларын k‰рбер б_лек буенча т™з_ k‰м куллану.


Призер(район)


3.Республика:
“Алтын кал‰м-2013” конкурсы,Сертификат
1.^з белемеSне к_т‰р_ темасын сайлау, планын т™з_.

2.Методик берл‰шм‰ утырышларында катнашу.

3. Семинарларда катнашу, ачык д‰ресл‰р бир_.
4.Чыгарылыш имтиханнарына ‰зерлек- тестлар ‰зерл‰_-11 сыйныф.

5.”Туган тел” айлыгын _тк‰р_г‰ ‰зерлек k‰м _тк‰р_.


3.Федераль:
Татар теле укытучыларыныS семинары,
чыгыш
“Лексика”, “С_з т™зелеше” буенча дидактик материаллар туплау.

2.Кабинетны тулыландыру, биз‰_, стендларны яSарту.

3.”Берд‰м д‰_л‰т тестларына ‰зерл‰н‰без” стендын ясау.
Папкаларны тулыландыру
Стендлар

2014
1.«Татар теле» k‰м “Татар €д‰бияты” буенча норматив документлар бел‰н танышып бару.

2.Кереш, чирек, еллык контроль эшл‰р, диагнос-тика _тк‰р_.

3.Ф‰н буенча программа _т‰леше, практик ™лешнеS _т‰лешен т‰эмин ит_, эш програм
маларына _зг‰решл‰р керт_.
4.Еллык контроль эшл‰р _тк‰р_ k‰м укучыларныS белем д‰р‰G‰се буенча мони-торинг _тк‰р_.

Методик берл‰шм‰д‰ чыгыш, _зеSнеS папкаSны булдыруАнализ ясау
Белешм‰ ‰зерл‰_.Анализ, н‰тиG‰л‰р ясау, бурычлар кую.
1.Укучылар бел‰н эшл‰_ ™чен ш‰хси эш планын ‰зерл‰_, системалы эш алып бару.


2.Ф‰н буенча м‰кт‰п, район, республика олимпиадаларына укучыларны ‰зерл‰_.

3.Ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциясен‰,конкурсларга укучыларны ‰зерл‰_.


4.УкытучыныS ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциял‰ренд‰ катнашуы.
FиS_че(район) грамота,
РТ, Шаk‰д‰тнам‰.

3. Республика:
1)“Алтын кал‰м-2014” конкурсы, сертификат
2)V Б™тенроссия «Илkамлы кал‰м” ‰д‰би ‰с‰рл‰р конкурсы, Сертификат(2 укучыга)
3)Халык язучысы, к_ренекле драматург,G‰м‰гать эшлеклесе Туфан МиSнуллин ист‰леген‰ багышланган укытучыларныS k‰м укучыларныS I республика конференциясе,
Шаk‰датнам‰.

1.^з белемеSне к_т‰р_ темасын сайлау, планын т™з_.

2.Методик берл‰шм‰ утырышларында катнашу.

3.Семинарларда катнашу, ачык д‰ресл‰р бир_.

4.Чыгарылыш имтиханнарына ‰зерлек- тестлар ‰зерл‰_-11 сыйныф.

5.”Туган тел” айлыгын _тк‰р_г‰ ‰зерлек k‰м _тк‰р_.

1.”Морфология” б_леге буенча материаллар туплау – ел буе.

2.”Якташ язучылар” , “Халык шагыйрьл‰ре папкаларын яSарту.


Папкаларны тулыландыру

2015
1.«Татар теле» k‰м “Татар €д‰бияты” буенча норматив документлар бел‰н танышып бару.

2.Кереш, чирек, еллык контроль эшл‰р, диагнос-тика _тк‰р_.

3.Ф‰н буенча программа _т‰леше, практик ™лешнеS _т‰лешен т‰эмин ит_, эш програм
маларына _зг‰решл‰р керт_.
4.Еллык контроль эшл‰р _тк‰р_ k‰м укучыларныS белем д‰р‰G‰се буенча мони-торинг _тк‰р_.

Методик берл‰шм‰д‰ чыгыш, _зеSнеS папкаSны булдыру
Анализ ясауБелешм‰ ‰зерл‰_.Анализ, н‰тиG‰л‰р ясау, бурычлар кую.
1.Укучылар бел‰н эшл‰_ ™чен ш‰хси эш планын ‰зерл‰_, системалы эш алып бару.


2. Ф‰н буенча м‰кт‰п, район, республика олимпиадаларына укучыларны ‰зерл‰_.

3.Ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциясен‰ укучыларны ‰зерл‰_.

4.УкытучыныS ф‰нни-гам‰ли, ф‰нни-эзл‰н_ конференциял‰ренд‰ катнашуы.

5.Укучыларны “Татартеле.инфо”
халыкара дистан-
цион олимпиа-
даларга ‰зерл‰_ k‰м катнаштыру.

1.^з белемеSне к_т‰р_ темасын сайлау, планын т™з_.

2.Методик берл‰шм‰ утырышларында катнашу.

3. Семинарларда катнашу, ачык д‰ресл‰р бир_.

4. Берд‰м д‰_л‰т тестларына k‰м арадаш аттестцияг‰ ‰зерлек- тестлар ‰зерл‰_-9, 11 сыйныф.

5.”Туган тел” айлыгын _тк‰р_г‰ ‰зерлек k‰м _тк‰р_.
6.Ш‰хси сайт булдыру.


3.1)Интернет-проект “Копилка уроков – сайт для учителей”, д‰рес эшк‰ртм‰се.
2)Открытый класс, д‰рес эшк‰ртм‰се.
3)Педсовет. SU Современный учительский портал
1.Электрон дидактик материаллар туплау.


Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы


Добавить комментарий