Игра — звездный час


Ч.Т.Айтматов исеменд‰ге Кукмара беренче гимназиясе


Уенны 6 укучы башлап Gиб‰р‰. 1 д‰н 8 г‰ кад‰р саннар язылган табличкалары була. Уен 3 турдан тора. Химик формула яки исемн‰р язылган таблицаны элеп, алмаштырып торыла. Сорау куелганнан соS, д™рес Gавапны к_рс‰теп, уенда катнашучы k‰р укучы, _зенеS санын к_т‰рерг‰ тиеш. j‰р д™рес Gавапка йолдыз бирел‰.
1 нче турдан иS аз йолдыз Gыйган 1 укучы уеннан чыга. 2нче турда яSадан бер укучы т™шеп кала. 3нче турдан финалга иS к_п йолдыз Gыйган 2 укучы чыга.
2 укучы финалда ярышканнан соS 1 уенчы абсолют GиS_че була. FиS_чел‰рг‰ б_л‰к бирел‰.
Т_б‰нд‰ 10 нчы сыйныф укучылары бел‰н _тк‰релг‰н “Йолдыз с‰гате” уены ™чен т™зелг‰н сораулар китерел‰.

I тур. Углеводородлар k‰м полимерлар.
1. C12H26 1. Каты х‰лд‰ге углеводород.(5)
2. C6H12 2. Сыек х‰лд‰ге углеводород.(1)
3. C3H4 3. ^зенд‰ ™чле б‰йл‰неш булган углеводород.(3)
4. C4H10 4. Циклопарафиннар k‰м алкеннар классына кер_че углеводород.(2)
5. C18H38 5. “Сазлык газы” дип атала торган углеводород.(6)
6. CH4

1. Пенопласт 1. Ясалма к_н, плащлар, клеенка ясау ™чен кулланыла торган
2. Каучук пластмасса.(5)
3. Полиэтилен 2. Испан адмиралы К.Колумб _зенеS с‰ях‰те вакытында
4. Резина Гаити утрауларында Gирле халыкныS ниндидер зур
5. Полихлорвинил тыгыз туп бел‰н уйнаганнарын к_рг‰н. Ул туп Gирг‰
6. Термоэластопласт б‰релг‰ч, шактый югарыга kавага сикерг‰л‰г‰н. ГаG‰еп
Матд‰неS бернич‰ кис‰ген Колумб _з илен‰ д‰ алып кайткан, л‰кин ул заманнарда бу матд‰ беркемне д‰ кызыксындырмаган. Бу матд‰неS исеме?(2)
3. Беренче тапкыр 1982 нче елда АКШ та кешег‰ к_череп кую ™чен ясалма й™р‰к ‰зерл‰г‰нд‰ й™р‰кнеS корпусын ясау ™чен галимн‰р кулланган полимер.(6)
4. Суны k‰м kаваны _тк‰рми торган, гаG‰еп GиSел, каткан к_бекне х‰терл‰т‰ торган матд‰.(1)
5. К_нг‰ охшаган материал.(4)
I турда иS к_п йолдыз Gыйган укучылар II турга уза.
Музыкаль т‰н‰фес

II . УглеводородларныS кушылмалары k‰м кислородлы органик кушылмалар.
1. CCl4 1. Fил‰к Gимешл‰рнеS ™лгер_ен тизл‰т_ ™чен кулланыла торган углеводород. (4)
2. C2H2 2. Янгын с_ндер_д‰ кулланыла торган матд‰. (1)
3.С6Н6 3. Зарарлы б™G‰кл‰рг‰ k‰м _семлек авыруларына каршы к™р‰ш_ ™чен кир‰кле матд‰л‰рне табуда кулланыла торган


углеводород (3).
4. С2Н4 4. Серк‰ кислотасын табу ™чен чимал булып тора торган углеводород. (2)
5. СН4 5. Типография буявы табуда чимал булып тора торган углеводород.(5)
6. СНCl3 6. Медицинада операция ясаганда наркоз итеп кулланыла торган углеводород кушылмасы (6)
1. Ацетальдегид 1. Бик агулы матд‰. €г‰р кеше организмына эл‰кс‰, к_р_
2. Нитроглицерин зонасына т‰эсир ит‰. Кеше сукыр кала.(3)
3. Метанол 2. Бик аз микъдарда гына исн‰г‰нд‰ яшел _л‰н исе кил‰ торган
4. Пикрин кислотасы матд‰.(1)
5. Карбол кислотасы 3. Сары буяу ясаганда кулланыла торган, л‰кин шартлаучан
6. Формальдегид матд‰.(4)
4. Уротропин диг‰н дару k‰м аспирин табуда кулланыла торган матд‰.(6)
5. Инфузор туфракка яки агач онына сендереп динамитка ‰верелдерел‰ торган матд‰.(2)
Музыкаль т‰н‰фес

ИS к_п йолдыз Gыйган укучылар III турга _т‰.

III тур Галимн‰р.
1. Берцелиус (1827) 1. Инженер Кумант бел‰н берг‰ противогаз уйлап
2. Н.Д.Зелинский (1953) тапкан галим.(2)
3. Нобель Альфред 2. Динамитны уйлап тапкан k‰м аSа Швецияд‰,
4. Марковников В.В. (1904) Англияд‰, АКШ та патент алган галим.(5)
5. С.В.Лебедев (1934) 3. 1835 елда Берцелиуска язган хатында “Органик
6. Фридрих Велер (1882) химия х‰зер тел‰с‰ кемне акылдан яздыра ала.
Ул миSа гаG‰еп бай k‰м _теп чыга алмаслык
кара урман кебек тоела”- ди бер галим, ул БерцелиусныS ш‰керте.(6)
4. Нефть составын тикшер_че, “нефть химиясе”- диг‰н ф‰нг‰ нигез салучы, органик матд‰л‰рне яSа классын ачучы галим.(3)
5. Беренче м‰рт‰б‰ бутадиенны полимерлаштырып синтетик каучук табучы галим.(4)
6. Бу галимн‰рнеS фамилиял‰ре яш‰_ вакытлары безг‰ якынаю т‰ртибенд‰ т™зелг‰н. Л‰кин кайда ялгыш Gиб‰р‰м.(6,2)
Музыкаль т‰н‰фес.

Финалга иS к_п “Йолдыз” Gыйган 2 укучы _т‰.

Финал
С,О,Р элементларыннан торган нич‰ гади матд‰ ‰йт‰ аласыз?
К_мер

Алмаз
Графит
Ак фосфор
Кызыл фосфор
Кара фосфор
Кислород
ОзонИS к_п гади матд‰не бел_че финалда GиS_

Au Fe
Al Pb
W Ca
Cu
Д.И.
Менделеев


В.И.Верн-
надский
М.В.
Ломоносов

С.В.
Лебедев

А.П.
Бородин
Антуан Лавуазье
CL Ar FF N2
H2S
Химик эчт‰лекле интеллектуаль уен

“Йолдыз с‰гате”

Приложенные файлы


Добавить комментарий