Игра как средство активизатсии познавателной деятелности на урокакх