Игра как средство мотиватсии познавателной деятелности