Миллтем бадыкова

К™меш кал‰м”
ТР €лм‰т районы, Т_б‰н Мактама №2 урта м‰кт‰бенеS 10М сыйныфы укучысы Бадыкова Алина
Минем милл‰тем k‰м кил‰ч‰гем.

«Татар диг‰н данлы милл‰т мин
Туган илем, торган жирем бар!
Буыннарга жит‰р моSнарым бар,
Горурланып ‰йт‰м: «Мин- татар!»

€йе, горурланып «Мин-татар!»- дип б™тен жиkанга кычкыра алам мин. И газиз милл‰тем! Синен язмышыS- минем язмышым. СинеS кичерешл‰реS- минем кичерешл‰рем.
И,милл‰тем! Яктылык сирпеп утырган бер к™нд‰ «бетерг‰ тиеш» диг‰н м™хер сугылган милл‰т бит син. Явыз Иван патша шушы ку‰тле милл‰тне н‰рс‰ ген‰ эшл‰теп бетерм‰г‰н, аскан, киск‰н, чукындырган. Л‰кин юк, юк- ул минем милл‰темне GиS‰ алмаган, аныS минем милл‰тем‰ к™че Gитм‰г‰н.
Без, б_генге к™н яшьл‰ре, олылар буталчыкландырган д™ньяда югалыбрак калдык. Без –зур _зг‰решл‰р заманыныS яшьл‰ре. Тормыш дулкыннары, _зл‰рен‰ ияртеп, вакыйгаларныS т™рлесен‰ илтеп ташлый. Кем булуына карамастан, телисеS – тел‰мисеSме, син заман агымына иярерг‰ м‰Gб_р.
Минем хыялым – k‰р милл‰тк‰ тигез хокуклар тудырылган, бай, матур Татарстанда яш‰_. ТелеS, тарихыS, халкыS бел‰н горурлану-болар синеS аерылгысыз сыйфатларыS булырга тиеш. БелемлелегеS бел‰н дэ син татар кешесенеS д‰р‰G‰сен к_т‰р‰сеS. Милл‰теS‰ элек-элект‰н хас хезм‰т с™юч‰нлек, тырышлык, чисталык, намуслык татарныS k‰р яшь буынында т‰рбиял‰нерг‰ тиеш. Милли азатлык идеясе бел‰н коралланган яшьл‰р б_ген меS, ирт‰г‰ миллион булыр.
Минем буын идеаллары. Минем идеаллар. Милл‰темнеS, халык кил‰ч‰ге- минем кил‰ч‰к!
Милл‰тебезнеS б™тен ™мете, ‰ти-бабаларыбызныS б™тен ышанычы- Тукайлар рухы с_нм‰г‰н яшьл‰рд‰. Милли х‰р‰к‰тт‰ сан ягыннан элег‰ бик аз булсалар да, татар яшьл‰ренеS тавышы ишетел‰.
Минемч‰, k‰р кеше _зенеS кил‰ч‰ге турында уйланадыр. Шулай ук k‰р кешег‰ _зенеS тормышы кайчан k‰м кайсы якка борылачагы да бик кызыклыдыр. Минемч‰, k‰р кеше _зенеS б‰хетен д‰ _зе ясый. Син б_генге к™нд‰ н‰рс‰ уйлыйсыS, ничек яшисеS- синеS алдагы к™неS шуSардан тора. ШуныS ™чен д‰ б_генге к™нд‰ син ныклы адым бел‰н атларга, аек акыл бел‰н уйларга, булган хыялларыSны тормышка ашыру ™чен тешен-тырнагыS бел‰н ябышып яш‰рг‰ тиеш.
Безне тормыш м‰гън‰сезлекл‰ре, каршылыклары сындырмасын, милл‰т кил‰ч‰ге ™чен к™р‰ш юлыннан алып ташламасын иде. Без к_пл‰рне _зебезнеS алдыбызда тезл‰ндер‰ алырлык к™чле рухлы, Gинелм‰с милл‰т – без татарлар!
Работу выполнила
Бадыкова Алина
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий