Миллтем идиятуллина

III Т™б‰кара “Милл‰тем, кил‰ч‰гем”б‰йгесен‰д‰ катнашучы.
Татарстан Республикасы , €лм‰т районы, Т_б‰н Мактама №2 рус урта м‰кт‰бенеS 7А сыйныф укучысы Идиятуллина Айсылу иншасы.
Fит‰кче: Вилданова Л‰йс‰н Марс кызы.

Милл‰тем,кил‰ч‰гем!
Д_рт й™з ел буе
Нил‰р к_рм‰дек,
Т_здек,чыдадык,
jаман _лм‰дек.

Бу ™зек М‰Gит ГафуриныS “Татар байрагы” диг‰н шигыренн‰н. Шигырьд‰ татар милл‰тенеS _лемсезлеге, батырлыгы турында языла.
Мин - татар милл‰тенн‰н.^земнеS шул милл‰тт‰н булуым бел‰н горурланам. АныS шундый матур, шундый чиста теле, яхшы кешел‰ре, танылган галимн‰ре, атаклы язучылары, Gырчылары, д™рес фикер й™рт_че Gит‰кчел‰ре бар. Дим‰к, д_рт ярым гасыр иреклект‰н м‰хр_м булып яш‰г‰н, _зенеS милли д‰_л‰тчелеге булмаган татар милл‰те ‰ле югалмаган.€ле мин татар булуым бел‰н горурлана алам ик‰н.Д‰реслекл‰рд‰, романнарда, кинофильмнарда, тарихны бозып, татарларны кыргыйлар, м‰д‰ниятсез халык дип к_рс‰т_ тормышка ашмаган.Милл‰тебез яши!!!АныS кил‰ч‰ге бар.МоSа k‰м милл‰темнеS якты кил‰ч‰ген‰ иманым камил!
Туган Gир ул кеше к_Sелен‰
Ана с™те бел‰н салына...
Т‰пи баскан Gирем,эчк‰н суым
Кара, акмы, ачы, татлымы-
Б™тен гомерем бел‰н т_ли алмам
Шушы Gирд‰ яш‰_ хакымны.
СаGида С™л‰йманова.
Кайда барсаS да _зеSнеS туган GиреSне бик сагынасыS, яратып иск‰ аласыS. Д™рес, туган GиреSд‰ син тугансыS, _ск‰нсеS, анда синеS тормышыSдагы иS ист‰лекле вакыйгаларыS, туганнарыS, дусларыS. Ничек инде аны яратмаска?! Анда сиSа б™тенесе таныш, ист‰лекле. Туган GиреSнеS матур табигате, Gирл‰ре k‰м кешел‰ре. ТормышыSныS иS ‰k‰миятле вакыты туган GиреSд‰ _тк‰н.
Кешелек д™ньясында бер тылсымлы к™ч яши. Ул - безнеS телебез. Борын-борыннан б™ек акыл иял‰ре, укымышлылар, иGат кешел‰ре бу к™чнеS зурлыгына, н‰фислеген‰ сокланганнар.Халык тел аша чын й™р‰кт‰н чыккан матур хисл‰рен, к_Sел т_ренд‰ яткан тир‰н кичерешл‰рен, киS хыялында г‰_д‰л‰н‰ торган изге тел‰кл‰рен белдер‰.Телд‰ халыкныS рухы да, табигате д‰ k‰м тормыш-к™нк_реше д‰ чагыла.Тел гасырлар буе яш‰п кил‰.ТелнеS иGатчысы - халык.Татар халкыныS б™ек шагыйре Габдулла Тукай, чын халыкныS телен, чын халык рухын гасырлар буе _сеп, камилл‰шеп килг‰н халык иGаты ‰с‰рл‰ренн‰н ген‰ белеп була дип бик д™рес к_рс‰тк‰н.Татар теле -д™ньяда иS матур тел!Татар теле- ул минем туган телем, ‰ туган телг‰ бик сак килерг‰ кир‰к, аныS диSгезд‰й киS байлыгы, чишм‰д‰й саф _зенч‰лекл‰ре зур осталык бел‰н д™рес файдаланырга, ул рухи байлыкны сакларга, чиста тотырга кир‰к.
Татар теле- безнеS туган телебез. € без _зебез- татарлар. ИS борынгы вакытлардан тарихта татарлар горур, тырыш, т_зем, батыр, берд‰м k‰м уSган халык булып яш‰г‰н k‰м яши.Татарлар РоссиянеS k‰м СССР таркалганнан соS м™ст‰кыйльлек алган д‰_л‰тл‰рнеS, д™ньяныS т™рле почмакларында да очратырга м™мкин.Татарстаннан читт‰ яш‰г‰н милл‰тт‰шл‰ребез арасында к_п кен‰ к_ренекле кешел‰р- д‰_л‰т k‰м G‰м‰гать эшлекл‰ре, галимн‰р, журналистлар k.б. кешел‰р чыкканнар.Татар халкы _зл‰ренеS гореф-гад‰тл‰рен х™рм‰т ит‰л‰р k‰м саклыйлар.Алар элек-элект‰н х™рм‰тк‰ лаеклы булганнар, шуSа к_р‰ _зебезнеS милл‰тебезне сакларга, яратырга k‰м дус-тату яш‰рг‰ кир‰к. Без татарлар- без булдырабыз!
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий