Мин

Мин, Гали‰хм‰това Г™лшат Наил кызы, районыбызныS иS г_з‰л т™б‰кл‰ренеS берсе €йшияз авылында д™ньяга килг‰нмен. Урта м‰кт‰пне т‰мамлаганнан соS, кил‰ч‰гемне м™галлимлек k™н‰ре бел‰н б‰йл‰рг‰ тел‰п, Казан д‰_л‰т педагогика институтына юл тоттым. Анда татар теле, ‰д‰бият k‰м Татарстан тарихы ф‰нн‰ренн‰н, аларны укыту методикасыннан тир‰н белем туплап, кулыма диплом алдым k‰м хезм‰т юлымны т‰_ге тапкыр Т_б‰н К™ек урта м‰кт‰бенд‰ башлап Gиб‰рдем.
Тормыш йомгагымны с_т‰ – с_т‰, уналтынчы елымны _зем сайлаган k™н‰ремне башкарам. Хезм‰темне бик яратам. УкучыларымныS к_Sелен аSларга тырышам, кир‰к чакта аларга ярд‰м кулы сузам, укучыларым да миSа ярд‰м ит‰л‰р. Методик темам: татар теле k‰м ‰д‰бияты д‰ресл‰ренд‰ укучыларныS б‰йл‰нешле с™йл‰мн‰рен _стер_. Бурычларым:
- ф‰нг‰ карата кызыксыну уяту;
- k‰р балага индивидуаль якын килеп белем бир_;
- укучыларныS с‰л‰тл‰рен иск‰ алып эшл‰_;
- укучыларда милл‰тк‰, телг‰ х™рм‰т булдыру;
-укучыларныS танып-бел_ эшч‰нлеген активлаштыру;
- д‰ресл‰рд‰ яSа информацион алымнар куллану;
- укучыларныS логик фикерл‰_ с‰л‰тен _стер_;
- иGади яктан бай, белемле ш‰хес т‰рбиял‰_;
- укучыларны ДЙА га ‰зерл‰_.
ТормышымныS бер минуты да, ягъни бер мизгеле д‰ шул м‰кт‰п тормышыннан башка _тмидер. Кайда гына булсам да, н‰рс‰ ген‰ эшл‰с‰м д‰, к_Sелг‰ kаман да шул шау – шулы м‰кт‰п тормышы, г™р килеп торган укучылар кил‰. АларныS k‰ркайсын барлыйм. Д‰реснеS тел‰с‰ кайсы вакытында меS т™рле сорауларын яудыручы бишл‰рем, сабыр гына фикер й™рт_че Gидел‰рем, к_зл‰ренн‰н наянлык сирпеп торган сигезл‰рем, моSсу елмаючы тугызларым. Алар к_п, ‰мма k‰рберсе якын, _з. АларныS уSышларына куанып, к_Sелсезлекл‰р туса чиш_ юлларын уйлап, вакытныS _тк‰нен сизми д‰ калам. Мин к™н саен сыйныфка кер‰м. Минем алда – к_зл‰р, к_зл‰р... Алар т™рлеч‰ карый: кызыксынып, куркып, битараф... j‰ркайсында – _зенч‰лекле д™нья чагылышы. Мин шушы д™ньяларны сак кына ачарга, аларга _с‰рг‰, яхшы якка _зг‰рерг‰ ярд‰м ит‰рг‰ тиеш. Минем омтылышым – k‰р укучыга иGади м™мкинлекл‰рен табарга ярд‰м ит_, _зенеS к™чен‰ ышандыру. Балага аныS барлык эшл‰рне булдыра алырдай ш‰хес ик‰нен к_рс‰т_ – минем максатым k‰м педагогик ф‰лс‰ф‰м. Минем фикеремч‰, татар ‰д‰бияты д‰ресл‰ренеS т™п бурычы – укучыда эчке матурлыкка омтылыш т‰рбиял‰_, ‰йл‰н‰-тир‰ мохитк‰, д™ньядагы т™рле вакыйгаларга д™рес б‰я бир_, _злегеSн‰н белем алуга ™йр‰т_. € бу максатларга ничек ирешерг‰ соS? Бу сорауга k‰р укытучы _зенч‰ Gавап бир‰дер. Ш‰хс‰н мин _зем бу сорауны _з-_зем‰ k‰р ирт‰ саен бир‰м. Fавапны да к™н саен эзл‰рг‰ туры кил‰. Кайчагында – ф‰нни k‰м методик ‰д‰биятта, ‰ кайчагында – укучыларныS к_зл‰ренд‰...
Индивидуаль якын килеп эшл‰г‰нд‰ ген‰, укытучы укучыларында _з ф‰нен‰ карата м‰х‰бб‰т уята, тормышка яраклы ш‰хесл‰р т‰рбияли ала. БаланыS берсе укытучы ‰йтк‰н с_зне шул мизгелд‰ _к “эл‰ктереп” алса, икенчесен‰ бернич‰ тапкыр кабатларга кир‰к, ‰ ™ченчесе ис‰, к_нег_л‰р эшл‰_, проблемалы ситуациял‰рне чишеп кен‰ теманы аSлауга иреш‰. Замана тал‰бе буенча, ф‰нг‰, телг‰ м‰х‰б‰т уяту ™чен, яSа методик алымнар эзл‰рг‰ туры кил‰. Ш‰хс‰н _зем, урта сыйныф укучылары бел‰н традицион д‰ресл‰рд‰н тыш, уен - д‰рес, практикум - д‰ресл‰рне отышлы дип тапсам, югары сыйныф укучылары ™чен д‰рес- дискуссия, конференция, семинарлар _тк‰р_не югары н‰тиG‰г‰ иреш_неS бер юлы дип саныйм.
Укучыларым актив, аралашучан, т‰нкыйтьли д‰ бел‰л‰р, _зл‰рен‰, ипт‰шл‰рен‰ б‰я куялар, _з фикерл‰рен курыкмыйча ‰йт‰л‰р. € бит кеше ялгышларын к_р‰-к_р‰, т™з‰т‰-т™з‰т‰ _сешк‰ иреш‰.
Замана хикм‰тл‰ренн‰н артта калмау тел‰ге укытучыныS да, укучыныS да k‰рвакыт х‰р‰к‰тт‰, _сешт‰ булуын тал‰п ит‰. ШуSа к_р‰ _зем д‰ k‰рдаим яSалыкка омтылам k‰м укучыларны да шуSа ™йр‰т‰м. Д‰ресл‰рне компьютер технологиял‰рен кулланмыйча _тк‰р_не к_з алдына да китереп булмый. Д‰реск‰ бер‰р яSалык алып кер_ ™чен интернет диSгезенд‰ й™з_ зарур.
Укыту-т‰рбия процессы укыту программаларын, д‰реслекл‰рне укыту планына k‰м санитария-гигиена тал‰пл‰рен‰ туры китереп сайлауга б‰йле. Д‰ресл‰рд‰ т™п д‰реслекл‰р бел‰н берр‰тт‰н Г.€.Н‰биуллина (татар теле), А.Г. Яхин авторлыгында (‰д‰бияттан) ™ст‰м‰ д‰реслекл‰р д‰ кулланам.
Мин – укытучы, гади укытучы гына т_гел, ‰ ана теле укытучысы. АныS матурлыгын, байлыгын укучыларыма бирерг‰ тырышам. Укучылар теманы аSласын, _зл‰штерсен ™чен проблемалы сораулар куям. Укучыларым алардан чыгу юлларын табалар, ф‰н бел‰н кызыксыналар. УкучыларныS фикерл‰_ с‰л‰тен, б‰йл‰нешле с™йл‰мн‰рен _стер_ максатыннан, т™рле т™рд‰ге язма эшл‰р эшл‰т‰м.
Талантлы укытучыныS ике канаты була: берсе – укучылары, икенчесе – хезм‰те. Алар бер - берсен‰ нык б‰йл‰нг‰н, ч™нки укытучы хезм‰те – укучыларныS да тырышлыгы ул. Бу б‰йл‰нешне т_б‰нд‰ге таблицаларда k‰м диаграммаларда к_рерг‰ була:
УкучыларныS сыйфатлы ™лгерешл‰ре:


Контроль эш н‰тиG‰л‰ре:

Олимпиадаларда катнашу.
2010 - 2011 нче уку елында 10 нчы сыйныф укучысы Нигъм‰тGанова Г™лфия татар ‰д‰биятыннан район турында призёр булды.
2010 – 2011 нче уку елында 6 нчы сыйныф укучысы С‰мигуллина Нурзил‰ татар теленн‰н район турында GиS_че булды.
2012 – 2013 нче уку елында 6 нчы сыйныф укучысы Гали‰хм‰това Дил‰ татар теленн‰н район турында GиS_че булды.
2012 – 2013 нче уку елында 6 нчы сыйныф укучысы Гали‰хм‰това Дил‰ татар ‰д‰биятыннан район турында GиS_че булды.
2012 – 2013 нче уку елында 6 нчы сыйныф укучысы Аскарова Дил‰р‰ татар ‰д‰биятыннан район турында призёр булды.
2012 – 2013 нче уку елында 6 нчы сыйныф укучысы Аскарова Дил‰р‰ татар теленн‰н район турында призёр булды.
2012 – 2013 нче уку елында 7 нче сыйныф укучысы Шакирова Чулпан татар ‰д‰биятыннан район турында призёр булды.
2012 – 2013 нче уку елында 7 нче сыйныф укучысы Шакирова Чулпан татар теленн‰н район турында GиS_че булды.
2012 – 2013 нче уку елында 8 нче сыйныф укучысы С‰мигуллина Нурзил‰ татар теленн‰н район турында призёр булды.
Ел саен 25 л‰п укучы “Зир‰к тиен” конкурсында катнашып сертификатка ия булалар.
Коллегаларым бел‰н т‰Gриб‰ уртаклашам. М‰кт‰пт‰ тел ф‰нн‰ре методберл‰шм‰сенд‰, педсовет утырышларында “Проблемалы укыту – укучыларныS д‰рест‰ иGади эшл‰_ с‰л‰тл‰рен _стер_неS бер чарасы” (2009-2010),”Туган тел д‰ресл‰рен информацион технологиял‰р кулланып оештыру” (2010-2011), районда татар теле укытучыларыныS август киS‰шм‰сенд‰ “Татар теле k‰м ‰д‰бияты д‰ресл‰ренд‰ укучыларныS б‰йл‰нешле с™йл‰м к_некм‰л‰рен _стер_” (2009), “Татар теле k‰м ‰д‰бият д‰реслекл‰ре” (2012) диг‰н темаларга чыгышлар ясадым.
2009 k‰м 2010 елларда, Г. Ибраkимов исеменд‰ге Республика ф‰нни – практик конференциял‰рд‰ чыгыш ясап, сертификатлар алдым.
2012 нче елда “Ел укытучысы - 2012” Республика конкурсыныS м‰кт‰п турында икенче урынга чыктым.
2013 нче елда “ИS яхшы укытучы” гранты GиS_чесе булдым ( боерык № 3163/13).
2011 – 2012 уку елында татар теле укытучыларыныS т™бакара семинаренда 7 класста “Гаяз ИсхакыйныS “К‰G_л читек” ‰с‰рен‰ анализ” темасына д‰рес _тк‰рдем k‰м башка т™б‰к укытучылары бел‰н д‰ т‰Gриб‰ уртаклашу максатыннан, д‰рес эшк‰ртм‰мне Татарстан Республикасы укытучылары интернет – порталга ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) k‰м “Ачык д‰рес” газетасына (№4, 2013 ел) урнаштырдым.
Д‰рес укыту бел‰н берлект‰ иGат ит_, эзл‰н_ эшл‰ре бел‰н д‰ ш™гыльл‰н‰м. 2009 нчы елда Гали‰хм‰това Дил‰ Ш. М‰рGани исеменд‰ге конференцияд‰ “Авылым тарихы” темасына реферат k‰м презентация ‰зерл‰п уSышлы чыгыш ясады, грамота бел‰н б_л‰кл‰нде.
2010 нчы елда 5 нче сыйныф укучысы Хафизова €мин‰ “Мин, син, ул, барыбыз – берб™тен ил” м‰кт‰п сочинениел‰ре Республика конкурсыныS район этабында катнашып, урта т™ркемд‰ беренче урынны алды.
2011 нче елда Кадимова Надия “Тукай безнеS й™р‰кл‰р䉔 исеме астында Республика к_л‰менд‰ читт‰н торып _тк‰релг‰н конкурсныS “ТукайныS тылсымлы с_зл‰ре” номинациясенд‰ 2 нче урынга лаек булды. 2011 нче елны Кадимова Надия “Кил‰ч‰кк‰ билет” Республика конкурсыныS “Минем булачак k™н‰рем” номинациясенд‰ район этабында GиS_че булып, грамота бел‰н б_л‰кл‰нде.
2013 нче елда Василова Эльвира V Республикак_л‰м экологик – туган якны ™йр‰н_ фестиваленеS “Туган як тарихы” номинациясенд‰ k‰м Каюм Насыйри исеменд‰ге XI яш_смерл‰р ф‰нни – тикшерен_ укуларыныS т™бакара этабында катнашып, 2 нче урыннарны алды. 9 сыйныф укучысы Кадимова Надия укучыларныS €брар К‰римуллин исеменд‰ге республика ф‰нни – практик конференцияд‰ катнашып, шулай ук 2 нче урынга лаек булды k‰м Каюм Насыйри исеменд‰ге XI яш_смерл‰р ф‰нни – тикшерен_ укуларыныS т™бакара этабында катнашып, GиS_че грамотасы бел‰н б_л‰кл‰нде.
2010 нчы елда м‰кт‰бебез “Укытучыга - ноутбук” конкурсында GиSеп, k‰р укытучы ноутбуклы булды. Безг‰, укытучыларга, коллегаларыбыз бел‰н аралашу м™мкинлеге артты. М‰гариф ™лк‰сенд‰ эшл‰_чел‰р социаль челт‰ренд‰ _земнеS мини – сайтымны булдырдым. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Н‰тиG‰ле эшем k‰м уSышларым ™чен, 2013 нче елда район м‰гариф б_легенеS мактау грамотасы бел‰н б_л‰кл‰ндем.
^з хезм‰тен яратып, тел‰п башкаручы укытучы бар гомерен балалар т‰рбиял‰_г‰ багышлый. Ул заманадан артта калмый, аныS бел‰н берг‰ атлый, k‰р яSалыкны ™йр‰н‰, алга омтыла. Яраткан хезм‰теSнеS н‰тиG‰сен к_р_ – _зе зур б‰хет.
Диаграмма 2Диаграмма 115

Приложенные файлы

  • doc min
    Размер файла: 360 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий