Мин минем исемем

Тема: Син k‰м синеS исемеS.
Максат: балаларныS исемг‰ хокуклары бел‰н таныштыру. Бу хокукны тормышта кулланырга ™йр‰т_. Социаль-‰хлакый _сешк‰ эт‰ргеч бир_. Фикер‰_, н‰тиG‰ ясау, х‰лг‰ кер‰ бел_ к_некм‰сен _стер_. ^з-_зеSне k‰м башкаларны х™рм‰тл‰_ хисл‰ре т‰рбиял‰_.
Материал: Марат исемле малай курчак, “исем” диг‰н жетон-символ, А4 – чиста к‰газь, краска k‰м k‰р балага пумала.

Ш™гыль барышы:
Т‰рбияче: Ис‰нмесез! Сезне к_р_ем‰ мин бик шатмын. Б_ген сезнеS бел‰н гад‰ти булмаган ш™гыль _тк‰рербез. Бу ш™гыльне минем бел‰н берг‰ Марат исемле курчак алып барачак. Ул сезг‰ кызыклы х‰лл‰р с™йл‰р ™чен бер гаG‰еп илд‰н килг‰н. €йд‰гез аныS бел‰н танышыйк. Кечкен‰ кешенеS исеме Марат.
(Балалар т_г‰р‰кк‰ басалар, курчакны кулдан-кулга й™ртеп _з исемн‰рен ‰йт‰л‰р. )
Т‰рбияче: €йд‰гез коверга утырып МаратныS хик‰ятен тыSлап карыйк ‰ле. Тылсымлы бу илд‰ бик яхшы, акыллы, ягымлы кешел‰р яшил‰р. Л‰кин мен‰ аларныS кайберл‰ре бик зур, озын буйлы, ‰ кайберл‰ре Марат кебек кечкен‰ буйлылар. Зур k‰м кечкен‰ кешел‰р _зара тату k‰м дус яшил‰р, бер-берсен яраталар. Карап торышка бу илд‰ бар да яхшы кебек. Л‰кин Маратны зур k‰м кечкен‰ кешел‰р арасындагы кайбер м™н‰с‰б‰тл‰р борчый ик‰н.
Зур кешел‰р бик т‰ Gитди, kаман да н‰рс‰ бел‰ндер ш™гыльл‰н‰л‰р, _зл‰рен‰ кечкен‰ кешел‰р кебек уйнап, шаярып й™рерг‰ бер д‰ ирек бирмил‰р диярлек. Алар _зл‰ре бик еш кына: “Бу минем хокукым”, “Минем хокукларым бар” дип с™йл‰н‰л‰р ик‰н. € кечкен‰ кешел‰рнеS хокуклары турында беркемд‰, беркайчан да ‰йтм‰г‰н. €йтерсеS кечкен‰ кешел‰р б™тенл‰й д‰ юк.
Маратка тагын зур кешел‰рнеS кечкен‰л‰рне исемн‰ре белд‰н атамаулары ошамый. К_п очракта зур кешел‰р Маратка k‰м аныS дусларына: Кечкен‰, куянкай, песием, н‰ни, сабый дип энд‰ш‰л‰р ик‰н. Бу ‰лб‰тт‰ ягымлы, ‰йб‰т к_ренеш, тик Марат _зен, зур кешел‰р бер-берсен‰ исемн‰ре бел‰н энд‰шк‰н кебек исем бел‰н энд‰ш_л‰рен тели.
Маратка бигр‰к т‰ _зен дуслары k‰м кечкен‰ кешел‰рнеS _рт‰_л‰ре, “чуар” дип ‰йт_л‰ре бер д‰ ошамаган. Марат аларга ачуланган k‰м _пк‰л‰г‰н. € соSыннан Марат:”€лл‰ зур k‰м кечкен‰ кешел‰р мине исемем бел‰н атауларын тел‰г‰немне белмил‰р мик‰н дип уйлаган.
Шуннан марат утырган да мен‰ шундый р‰сем ясаган. (“Исем” жетон-символын к_рс‰т‰).
Балалар, ‰ сез ничек уйлыйсыз, ни ™чен Марат _зен “чуар” дип атаганда _пк‰л‰де ик‰н? (балаларныS Gавабы.) € сезг‰ _рт‰п яки кушамат бел‰н энд‰шс‰л‰р сез _зегезне ничек хис ит‰сез? (балалар Gавабы.)
j‰р кеше _зен исеме бел‰н атауга хокуклы. Кешел‰рнеS исемн‰ре бик матур бит. Сез минем бел‰н килеш‰с‰зме? (балалар Gавабы.) € сез к_п исемн‰р бел‰сезме. €йд‰гез, “Исемн‰ чылбыры” уйнаып алыйк ‰ле. (Т‰рбияче бер исем ‰йт‰; м‰с‰л‰н €мин‰. Балалар ‰ г‰ бетк‰н исем ‰йт‰л‰р: €лфия k.б.)
€ сез k‰р исемнеS _з м‰гън‰се булуын бел‰сезме? М‰с‰л‰н: Р‰сим‰ - кызу, тиз й™р_че, ......

€ сез _з исемн‰регезнеS м‰гън‰сен бел‰сезме? (балалар Gавабы.) j‰ркайсыгызныS исеме матур яSгырый, шулай бит. € бит алар матур булып к_рен‰ д‰ алалар. €йд‰гез х‰зер исемн‰регезне _зегез к_з алдына китерг‰нч‰ р‰сем итеп ясап карыйк.
Т‰рбияче сайлаган музыка астында балалар _з исемн‰рен ясыйлар. Аннан соS бер-берсенеS р‰семен карап аны б‰ялил‰р.
Т‰рбияче: Ш™гылебез ахырына якынлаша. Саубуллашыр алдыннан бер-беребезнеS кулларыннан тотып исемн‰ребезне тагын бер кабатлыйк ‰ле. Д™реср‰ге: k‰ркайсыбыз _зен‰ ‰ти-‰нил‰ре, т‰рбияче апалары, дуслары ничек итеп энд‰ш_л‰рен телисез, шулай итеп ‰йтегез.
Балалар т_г‰р‰кк‰ басып _з исемн‰рен, яис‰ ‰ти-‰нил‰ре яратып ‰йт‰ торганын ‰йт‰л‰р.
Т‰рбияче: Марат сезнеS б_ген кайткач ‰ти-‰нил‰регезг‰ б_ген ™йр‰нг‰нн‰регезне, нинди хокукыгыз булуын бел_егезне с™йл‰вегезне тели. Сезг‰ ни ™чен шундый исем бир_л‰рен сорагыз, бу исемнеS нинди документка язылуын белешегез.
Кил‰ч‰кт‰ сезне Марат бел‰н кызыклы очрашулар к™т‰. Сау булыгыз!
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий