Мин татарча сойлшм

Мин татарча с™йл‰ш‰м.
Чирмеш‰н –елга чыга.
FирнеS иS матур почмагын
Тапкан безнеS бабалар.
Чирмеш‰нне килеп к_рг‰ч
К_пл‰р х‰йран калалар.
Чирмеш‰н ул бик матур як
Иген уSа кырларда.
Чишм‰л‰рнеS чылтыравы
Кушыла моSлы Gырларга.
ТатарныS каймагы -“миш‰р”-
Чирмеш‰ннеS ул даны.
Мул уSышлы иркен кырлар-
БезнеS к™р‰ш м‰йданы
Ис‰нмесез оланнар!
Мин –Чирмеш‰н елгасы булам. Ярларымда эзе калган, тугайларымда, болыннарымда яш‰п китк‰н k‰м яш‰п ятучы балаларымны барлап й™рим. Кайбер балаларым еракларда бер кайтырга зар булып гомер иттел‰р.
1 бала:.
Сагынумны ник басмыйсыS, Истанбул?
Туган Gирк‰йл‰рем ист‰н чыкмый гел
^т‰ уйларымнан Идел буйларыннан
Яланаяк _тк‰н балачак.
Ага к_зд‰н яшем, тим‰, б_лдерм‰че
Х‰тир‰л‰р м‰Sге калачак.
Чирмеш‰н –Ана: (Кулларын каш ™стен‰ куеп карый):Кем ™зг‰л‰н‰ анда? Кем _з‰кл‰рне ™з‰?
Егет чыга: Мин - Гаяз Исхакый. Туган илемн‰н еракта,м™kаGирлект‰ гомер с™рдем, _лг‰нд‰ минем иренем‰ _з GиремнеS суларын с™ртм‰дел‰р.СоSгы сулышларым Gитк‰нд‰ туган Gиремне сагынудан _з‰кл‰рем ™зелде.
Басып кала.
Наил Ш‰йхетдинов килеп керде. ХуGа Насретдин кебек киенг‰н. “Туры с™йл‰р идем, син яратмыйсыS, ялган с™йл‰р идем, _зем яратмыйм»
Чирмеш‰н –Ана: И-и-и, тукта ‰ле, тукта, кем соS ‰ле бу? €-‰-‰-‰, улым, Наил, син ик‰нсеS. Нишл‰п болай киендеS соS ‰ле?
Наил Ш‰йхетдинов: €йе, мин шул.Н‰кый Ис‰нб‰тнеS “ХуGа Насретдин” комедиясен куярга ‰зерл‰неп й™рибез. Мин т™п рольне башкарам.
Чирмеш‰н –Ана: Гел уйнап-к™леп яш‰деS син. Кешел‰рг‰ к_пме шатлык, яхшы к‰еф б_л‰к иттеS. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 50 ел эшл‰_ д‰веренд‰ 200 д‰н артык т™рле пландагы к_п кен‰ рольл‰р башкардыS, дист‰л‰р
·ч‰ телевизион спектакльл‰рд‰ k‰м фильмнарда катнаштыS.Син, k‰рвакыт _з геройларын тормышчан, д™рес k‰м ышандырырлык итеп башкардыS. €ле д‰ мин ХуGа Насретдин нишл‰п й™ри ик‰н дип торам. ЯкташларыS синеS бел‰н горурлана. АларныS р‰хм‰т хисе сиSа дога булып ирешсен.
Наил Ш‰йхетдинов: Амин! Якташларым мине онытмасыннар!
Басып кала.
Бер кыз: Мин – Дания €гъзамова.
Без – Чирмеш‰н ягы,
Асыл миш‰р ягы-
Шул елганыS кайнар Gиренн‰н.
Сез танырсыз аны,
Батыр, эшч‰н халкы
К™йл‰п й™рг‰н яSа Gырыннан.
Чирмеш‰нн‰р к_п т‰,
Fитми аSа kич т‰,
З‰Sг‰р сулы башка т™б‰кл‰р.
Урманнарда й™рг‰ч,
Кешел‰рен к_рг‰ч,
Дулап тиб‰ шуSа й™р‰кл‰р.
Бу – Чирмеш‰н ягы,
Г_з‰л миш‰р ягы-
Шау елганыS кайнар Gиренн‰н.
Сокланырсыз аSа,
М‰х‰бб‰тле Gанга
Багышланган шушы Gырымнан.
Егет кер‰:
Чирмеш‰н –Ана: Р‰хим ит, т_рд‰н уз, Порфирий улым!
Порфирий Афанасьев: Афанасьев Порфирий булам мин.
Аk, Чирмеш‰ннеS бер йотым суы да шифа минем к_Sелем‰. Мин ЯSа Элм‰ле авылында тудым.
Эшч‰н халык яши безд‰,
К™не _т‰ хезм‰тт‰.
Чирмеш‰ннеS уSганнары
Лаек олы х™рм‰тк‰.
Чирмеш‰нем, Чирмеш‰нем-
Туып _ск‰н т™б‰гем.
Минутына Gитмеш тапкыр
Син, дип тиб‰ й™р‰гем.
Чирмеш‰н –Ана: Аф‰рин улым! Чирмеш‰н шифалы суын эчеп _ск‰н бала башкача була да алмый. Н‰къ синд‰йл‰р бел‰н горурлана да инде Чирмеш‰н Gире! Мактанырлык зур эшл‰ребез, кешел‰ребез к_п безнеS.
Сугышта арысландай к™р‰шк‰н батырларыбыз, спортчыларыбыз, игенчел‰ребез, с‰хн‰ йолдызларыбыз дисеSме!
Бер кыз биеп кер‰. Татар кызы биюен бии.
Чирмеш‰н –Ана: Р‰хм‰т яусын, Р‰хил‰ кызым. Бигр‰к матур биисеS. АягыS –кулларыS сызлаусыз булсын. К_з тим‰сен _зеS‰.
Барысы берг‰:
Чирмеш‰нд‰ оя корган
К_п милл‰т халыклары.
Тату яши чуваш, мордва,
Урыслар k‰м татарым.


Приложенные файлы


Добавить комментарий