Минем беренче укытучым

Беренче укытучым

Минем беренче укытучым – Х‰бибрахманова €лфир‰ Мансур кызы . Б_генгед‰й х‰теремд‰, €лфир‰ апа безне ‰ниебезд‰й, якын к_реп елмаеп каршы алды. Ягымлы с_зл‰р бел‰н k‰ркайсыбызны урыннарга урнаштырып, м‰кт‰п тормышы бел‰н таныштырды. Унике бала ,егерме д_рт к_з, авызларыбызны ачып, аSа т™к‰лдек. Беренче сораулар, беренче Gаваплар , беренче шатлыклар.... €лфир‰ апа безне х‰реф танырга, язарга, санарга ™йр‰тте. Авыр минутларда юатучы, _зеS‰ _зеS ышаныч уятучы да иде ул. МиSа язу к_некм‰л‰ре бик авырдан бирелде.” Мен‰ инде х‰зер булдырасыS, бераз тырышырга гына кир‰к”,- диг‰н укытучымныS ягымлы с_зл‰ре мине рухландырып Gиб‰р‰ иде. Тел ф‰нн‰рен, аеруча математика ф‰нен мин бик яратып _зл‰штердем. М™гаен, укытучымныS тырышлыгы миSа эт‰ргеч булгандыр.
Бераз шаяртырга уйласаS, ялкаулансаS, укытучы апайныS кырыс k‰м тал‰пч‰н тавышы безне шунда ук урынга утырта иде.
Беренче м‰рт‰б‰, каушый- каушый такта янына чыгып, Gавап бир_л‰р, укытучыSныS сиSа тек‰лг‰н к_зл‰ре , ул н‰рс‰ ‰йтер ик‰н дип беренче куркулар, инде х‰зер бар да артта калды. €лфир‰ апабыз - безд‰ с‰нгатьк‰ м‰х‰бб‰т уятучы да ул. Ул безне Gырларга, биерг‰, с‰нгатьле итеп с™йл‰рг‰ ™йр‰тте. Туган телебезг‰, туган илебезг‰ ярату хисл‰ре уятты. АныS сабыйларча безнеS k‰р уSышыбызга шатлануы, Gитезсезлекл‰ребезг‰ к™ен_е, бар да к_з алдында. Белем иленеS ымсындыргыч _рл‰рен‰ алып менг‰неS ™чен р‰хм‰т сиSа, беренче укытучыбыз.
Default Paragraph Font Table Normal
No List Balloon Textz z

Приложенные файлы


Добавить комментарий