Минем булачак хонрем

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОУЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
с.САПЕЕВО АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ

На отборочный этап
Республиканского конкурса
сочинений о профессиях
«Билет в будущее»
СОЧИНЕНИЕ
“Минем булачак k™н‰рем”

Работу выполнила:
Латыпова Рамиля Рамилевна
19 августа 1999 года рождения;
ученица 7 класса;
домашний адрес: 423326,
с.Сапеево,ул.Чапаева, дом 26,
Азнакаевского района РТ;
тел.5-59-17
Адрес школы:423326
с.Сапеево, ул.Школьная,53
Азнакаевского района РТ
Директор школы:
Хуснуллин Айрат Бариевич
Учитель: Кашапова Фирюза Ф.


2012 год


Fир й™зенд‰ тормыш казаны k‰рчак кайнап тора. Кайчак керфекл‰рне к_т‰р‰ ал-маслык кайгы басып, д™ньяны каплый, ул да булмый к_Sелл‰рг‰ яш‰_ ™мете ™ст‰п, куаныч челт‰ре _рел‰. Тормышта т™рлесе була, л‰кин k‰рчак н‰рс‰г‰дер т™шендер_-че, юл к_рс‰т_че кир‰к. Кешел‰рг‰ м‰гън‰ле тормышны колачлар ™чен укытучы канат куя. Ул т‰рбияли, укыта, k‰ркемне кеше ит‰рг‰ омтыла. Бу k™н‰рнеS б™екле-ген аSлаганга , ‰нием д‰ балалар бакчасында педагог булып эшл‰г‰нг‰ к_р‰, мин д‰ кил‰ч‰кт‰ укытучы булырга хыялланам.
Укытучы эше GиSел т_гел. Алар бар белг‰н белемн‰рен балаларга бир_чел‰р, укучыларны кызыксындырган барлык сорауларга Gавап табучылар, k‰р к™нне к_з нурларын т_геп д‰фт‰р тикшер_чел‰р д‰. Д‰реслект‰н тыш, т™рле м‰гъл_мат чыга-накларын, информацион технологиял‰рне кулланып, кызыклы д‰ресл‰р _тк‰р_че укытучы булу ™чен бик к_п сыйфатларга ия булырга кир‰к. Алар – белемле д‰, акыллы да, сабыр –т_земле д‰, г_з‰л д‰. Укытучы булу ™чен иS кир‰кле сыйфат – балаларны ярату, аларны бертигез к_р_. Бу k™н‰р зур сабырлык, т_землек, к_п-кырлы белем, зыялылык, балаларга карата олы м‰х‰бб‰т k‰м сайлаган эшеS‰ чиксез бирелг‰нлек тал‰п ит‰.
М™галлим ул – белем таратучы, ул изге кешел‰р р‰тенд‰. Заман к_злегенн‰н ка-раганда, укытучы – с‰яс‰тче д‰, икътисадчы да, эшм‰к‰р д‰ т_гел, ул – милл‰тне таркалудан, тузгытудан саклап торучы, милл‰тнеS кил‰ч‰ген булдыручы. Укытучы кил‰ч‰кк‰ ™мет бел‰н карамаса, яшь буында ™мет булмаячак.
Укытучы безне уйларыбыз бел‰н _тк‰н заманнарга с‰ях‰т иттер‰, б_генге к™н бел‰н таныштыра, кил‰ч‰к турында хыялланырга ™йр‰т‰. Алар безд‰ якты, матур тойгылыр т‰рбиялил‰р, кешел‰рд‰ге, тормыштагы матурлыкны к_рерг‰ k‰м шуныS ™чен к™р‰шерг‰ чакыралар. БезнеS С‰п‰й м‰кт‰бенд‰ шундый укытучылар шактый. Мин _земне укыткан барлык укытучыларымны х™рм‰т ит‰м k‰м яратам. € иS яратканнарым - _зебезнеS сыйныф Gит‰кчебез Г‰р‰ева Лилия Александр кызы k‰м татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучыбыз, “€д‰би туган як” т_г‰р‰ге Gит‰кчесе Фир_з‰ Ф‰нилевна Кашапова.
Фир_з‰ апа безг‰ татар теле k‰м ‰д‰биятын, ‰ Лилия апа тарих, G‰мгыять белеме ф‰нн‰рен укыта.Мин бу ф‰нн‰рне бик яратып укыйм.Ч™нки бу д‰ресл‰рд‰ _зеSне кызыксындырган сорауларга Gавап табасыS. Фир_з‰ апабызныS сочинение-л‰р k‰м иншалар язу д‰ресе ошый миSа. Без аларны ашыкмыйча гына язабыз. Татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучыбыз к_п т™рле фактлардан, язарга тел‰г‰н фикерл‰рд‰н, тормышта булган вакыйгалардан иS кир‰клел‰рен ген‰ сайлап язарга куша. Мин k‰рчак шул кагыйд‰л‰рд‰н чыгып эш ит‰рг‰ тырышам.
€д‰бият д‰ресл‰ре ис‰ матурлык д™ньясына с‰ях‰тт‰н гыйбар‰т. ЯзучыларныS тормыш юлы, аларныS ‰с‰рл‰ре бел‰н танышкан саен - к_SелеS байый. Кыскасы, Фир_з‰ Ф‰нил кызы минд‰ ‰д‰биятка, туган телебезг‰ м‰х‰бб‰т т‰рбиял‰де. МоныS ™чен мин аSа меS р‰хм‰тле!
Укытучым катлаулы ситуациял‰рд‰ д‰ _зе ™чен файдалы, уSайлы якларны эз-л‰п таба бел‰. ^зенеS д‰ресл‰ренд‰ даими р‰вешт‰ т‰ртипк‰ ™йр‰т‰. € т‰ртип ул- физик матурлыкныS k‰м ‰хлакый т‰рбиянеS иS кир‰кле шартларыннан берсе. АныS ™йр‰т_л‰рен тормышымда куллана белс‰м, сайлаган k™н‰ремд‰ ялгышмам, дип уйлыйм.
КиS к_Sелле, ягымлы, олы Gанлы укытучым k‰ркайсыбызга тормыш сабак-ларын сеSдерерг‰ тырыша, асыл киS‰шл‰рен кызганмый. Ул безне _з балаларыдай якын к_р‰, хаталар булса, д™рес юл к_рс‰т‰, сабырлыгын Gуймый. Минем д‰, аSа ошап, н‰къ шундый сыйфатларга ия булган укытучы буласым кил‰.
М‰кт‰п тормышын ш‰хси тормыштан ™стен куеп, бар гомерен яшь буынга белем бир_г‰ багышлаган олы Gанлы укытучым тыйнак кына изгелек орлыклары ч‰ч‰, гыйлем тарата. БезнеS бел‰н уртак тел табып, начарлыктан тыеп, яхшылыкка ™йр‰т_е ™чен р‰хм‰т аSа. Укытучыбыз киS к_Sелле, олы Gанлы.Ул - минем тормы-шымныS якты бер ™леше, аныS урыны к_SелемнеS т_ренд‰ т‰гаенл‰нг‰н. Т™н йо-кыларын йокламыйча, укучыларым, дип ™зг‰л‰нг‰н, т‰_лекнеS k‰р мизгелен безне уйлап _тк‰рг‰н д‰ , яшь буынныS ‰хлак - ‰д‰бе д‰ х™рм‰тле остазым кулында. АSарда к_пме сабырлык! €ти - ‰ниемне д‰ алыштыра ул кайбер чакларда. Кир‰к вакытта мактап, кир‰к вакытта ‰рл‰п – _зенеS _гет – н‰сих‰тл‰рен миSа сеSдер‰. Авыр мизгелл‰рд‰ ярд‰мче д‰, хаталар ясаганда т™з‰т_чем д‰ Ул. Укучылар бит алар Gансыз т_гел. €мма k‰ркайсына гаять осталык бел‰н юл табып, _з ихтыярына буйсындыра бел‰ Фир_з‰ апа. АныS каршыSда холкыбызга хас т_землек, ягым-лылык, м™лаемлык, шул ук вакытта тал‰пч‰нлек т‰ _з урынын таба.
К_зл‰реSд‰ очкын, ялкын,
Й™р‰кл‰рг‰ учак яктыS,
Яраткан м™галлимем.
К_Sел т‰р‰з‰л‰рен кактыS,
Саф чишм‰л‰р булып актыS,
Яраткан м™галлимем.
Н‰ни чагымда – кулдан тотып язарга ™йр‰тк‰н, _с‰ т™шк‰ч – максатларымныS Gилк‰не булган яраткан укытучым! €г‰р мин кайчан да булса, башкаларны соклан-дырырлык кеше, аныS кебек мактаулы k™н‰р иясе була алам ик‰н, моныS нигезенд‰ укытучымныS башлап ‰йтк‰н иS гади с_зе торыр.
Укытучы! Нинди изге исем,
“€ни” с_зе кебек кадерле.
”Укытучы” с_зе чыннан да изге, матур исем. Укытучы хезм‰те авыр да, Gаваплы да, кызыклы да. Бу k™н‰рне сайлау тынгысызлык, эзл‰н_ юлын сайлау, _з – _зеS‰ искиткеч тал‰пч‰н булу, к™нд‰лек тырыш, эзлекле хезм‰т юлын сайлау диг‰н с_з. Укытучы кешенеS эш урыны – м‰кт‰п. М‰кт‰пт‰ бик к_п балалар укый, аларныS k‰ркайсыныS характерлары т™рле була. Берсе шаян, берсе _з эчен‰ йомык, ‰ берсе холыксыз булырга м™мкин. ШуSа да карамастан укытучы кеше балаларны аSларга тырыша, ‰ моныS ™чен бик к_п сабырлык тал‰п ител‰.
Х‰зерге заманда укытучы хезм‰тен‰ тугрылыклы калучылар к™нн‰н - к™н кими. € фидакарь укытучы _зенеS яраткан эшен‰ вакытын да, с‰лам‰тлеген д‰ кызган-мый. Сабыр k‰м хыялый кешел‰р шул алар! Шулай да аларныS да нервлары бар, й™р‰кл‰ре тиб‰! К_з алдына китерик ‰ле: нич‰м‰ - нич‰ с‰гатьл‰р буе ‰зерл‰нг‰н, калын китаплардан, интернет – ресурслардан, газета-журнал т™пл‰м‰л‰ренн‰н Gый-ган мисаллар, ысуллар, алымнарныS k‰рберсен кайчан, ничек куллануны т™г‰л _л-ч‰_г‰ сала да, д‰ресне б‰йр‰м к™тк‰нд‰й к™теп ала. Безг‰ ниндидер яSалык ачасын, кыймм‰тле фикер уятасын, тормышыбызда бик кир‰к булачак белем бир‰сен тоеп, коштай очып класска кер‰. j‰м ...мен‰ сиSа м‰! Беребез альбом актарып утыра. Укытучыбызны к_рми д‰, ишетми д‰. Икенчебез, юри _чекл‰г‰нд‰й, тышка чыгып керерг‰ сорый, ™ченчебез... АныS кычкырасы, класстан с™реп чыгарасы кил‰ андыйларны. € укытучы т_з‰рг‰, сабыр булырга м‰Gб_р була. Мин д‰ _земд‰ х‰зерд‰н _к шушы сыйфатларны булдырырга тиеш. Яшьт‰шл‰рем арасында укытучы яки т‰рбияче булырга тел‰_чел‰р бик сир‰к, к_бесе: “Кеше баласы бел‰н интег‰ч‰ксеS”,- дил‰р. € мин алай уйламыйм. Укытучы н‰ни баланыS к_Sелен‰ яхшылык орлыгы ч‰ч‰, белем бир‰, т‰рбияли. € бала _сеп Gитк‰ч, алган белемен, т‰рбиясен кулланып, халкына хезм‰т ит‰. Укытучыдан башка беркем д‰ k™н‰рг‰ ™йр‰н‰ алмый. Укытучы – барлык k™н‰рл‰рг‰ юл ачучы кеше ул, минемч‰.
Очучы батырлыгы, разведчик кыюлыгы - боларны кем ген‰ аSламый! Ут с_нде-р_чел‰рнеS фидакарьлеге, авыруларга кан бир_чел‰рнеS олы Gанлылыгы да k‰ркем-г‰ м‰гъл_м. € кыSгырау бел‰н кереп, кыSгырау бел‰н чыгып, шул ике кыSгырау арасындагы 45 минутныS k‰р секундында укытучы эшли торган батырлыкны кем _лч‰п караган да, кем бу хакта с™йл‰г‰н k‰м язган! Мин сайлаячак укытучы k™н‰рен гомере буена озата кил_че тормыш батырлыгы бит бу!


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий