Минем булачак хонрем ижади быге 0

Минем булачак k™н‰рем”
Без бик матур,тыныч k‰м бай тормышта яшибез.Л‰кин д™ньяда шатлыклы гына т_гел,‰ кайгы килг‰н к™нн‰р д‰ булып тора.ШатлыгыSны б_лешеп,кайгыSны уртаклашыр кешеS булу-зур б‰хет.Т™рле х‰лл‰р булганда д™рес юл к_рс‰т_че,k‰рчак н‰рс‰недер аSлатып Gиткер_че кир‰к. Кешел‰рг‰ тормышта д™рес юлны сайларга укытучы ярд‰м ит‰. К_п k™н‰рл‰р арасында укытучы k™н‰ре бик авыр, бик Gаваплы, л‰кин иS д‰р‰G‰ле k™н‰рл‰рнеS берсе булып тора. Fир й™зенд‰ яш‰г‰н k‰р кешенеS язмышы укытучыга б‰йле. Алар балалар к_Sелен‰ нинди орлык сала алса, хезм‰тл‰ренеS д‰ Gимешл‰ре шундый булачак. КешелекнеS кил‰ч‰ге - укытучылар кулында. Ул т‰рбияли, укыта, k‰ркемне чын кеше ит‰рг‰ б™тен к™чен бир‰. Мин д‰ кил‰ч‰кт‰ укытучы булырга хыялланам.
Укытучы k™н‰ре-бик катлаулы k‰м Gаваплы хезм‰т. Алар бар белг‰н белемн‰рен балаларга бир_чел‰р, укучыларны кызыксындырган барлык сорауларга Gавап табучылар.Алар ‰ле т™нн‰р буе укучыларныS д‰фт‰рл‰рен тикшер_чел‰р д‰. Укытучыга кызыклы д‰ресл‰р _тк‰р_ ™чен бик к_п сыйфатларга ия булырга кир‰к.€ иS кир‰кле сыйфатларныS берсе-балаларны ярату,аларны бертигез к_р_.Алар – белемле д‰, акыллы да, сабыр –т_земле д‰, г_з‰л д‰ булырга тиеш. Бу k™н‰р зур сабырлык, т_землелек, балаларга карата олы м‰х‰бб‰т тал‰п ит‰.
М™галлим ул – ул изге кеше,милл‰тнеS кил‰ч‰ген булдыручы. Укытучы кил‰ч‰кк‰ ™мет бел‰н карамаса, яшь буында ™мет булмаячак. Минем уйлавымча, укытучыныS т™п сыйфаты булып аныS укучыларны аSлавы, т_землелек, k‰м ничек кен‰ гаG‰п тоелмасын, иGаты тора. Ч™нки укытучы k™н‰ре р‰ссам, язучы k‰м башка k™н‰рл‰р кебек _к иGади санала. МиSа укытучы булу иS авыр хезм‰тл‰рнеS берседер кебек тоела, ч™нки бу очракта бер кеше _зенд‰ психолог, ф‰нни хезм‰тк‰р, актёр оста с™йл‰_че k‰м башка бик к_п k™н‰рл‰рг‰ хас сыйфатларны берл‰штер‰.Укытучы бик Gаваплы хезм‰т,ч™нки укытучыныS хатасы к™телм‰г‰н к_Sелсез н‰тиG‰л‰рг‰ китерерг‰ м™мкин.
·
Мин укытучыларыма тел‰с‰ нинди сорау бир‰ алуыма с™ен‰м. Укуда бер‰р н‰рс‰ аSлашылмаса да, ш‰хси тормышымда авырлыклар булса да, киS‰ш – ярд‰м кир‰к булса да, мин алар янына ашыгам. Минем уйлавымча, ‰леге k™н‰р иял‰ре бер _к вакытта укытучы да, ™лк‰н дус та булырга тиеш.
Укытучы безне яш‰_неS матурлыгын к_рерг‰ ,кил‰ч‰к турында уйларга ™йр‰т‰. БезнеS м‰кт‰пт‰ д‰ шундый укытучылар бик к_п. Мин _земне укыткан барлык укытучыларымны х™рм‰т ит‰м , яратам k‰м алардан _рн‰к алам.Алар безне _з балаларыдай якын к_р‰,яхшы киS‰шл‰рен кызганмый.Укытучы ул-д™рес юл к_рс‰т_че,сабыр k‰м олы Gанлы кеше.Минем д‰ шундый укытучы буласым кил‰.
Укытучы м‰кт‰п тормышында кайный k‰м тыйнак кына белем орлыкларын ч‰ч‰.Яхшылыкка ™йр‰т_е ™чен чын к_Sелд‰н р‰хм‰т аSа.Кир‰к вакытта мактый,кир‰к вакытта ачуланып та куя,‰ хаталар ясаганда т™з‰т‰.Укытучы _зенеS яраткан эшен‰ с‰лам‰тлеген д‰ кызганмый.М‰кт‰пт‰ т™рле балалар укый.Берсе шаян,берсе с™йл‰шми,берсе т‰рбиясез булырга м™мкин.€ шулай да сабыр укытучы аларныS k‰рберсен аSлый. Яраткан м‰кт‰бемд‰ шундый сыйфатларга ия укытучыларныS к_п булуына с™енеп, горурланып яшим мин.
Чын укытучы булу – ул талант. Укытучы _з т‰Gриб‰сен, белемн‰рен балаларга тапшырырга тиеш. Укытучыларга ис‰ укучылары ирешк‰н уSышларны к_р_ – бик к_Sелле. УкучыларыныS р‰хм‰те ис‰ укытучылар ™чен иS зур б‰хет.
Укытучыларыма нык с‰лам‰тлек, эшл‰ренд‰ уSышлар телим k‰м яхшы, акыллы укучыларны к_бр‰к телим! Гаил‰л‰регезг‰ татулык, тынычлык k‰м муллык юлдаш булсын! ^земнеS язмамны Ф‰нис Яруллин с_зл‰ре бел‰н т‰мамлыйсым кил‰
Килг‰н чакта башка авырлык,
Fитми калса к™ч я сабырлык,
Сиздермич‰ ярд‰м итк‰нсез –
Сез иS к_рк‰м кеше ик‰нсез
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий