Минем ду нием — фнис

Минем д‰_ ‰нием – Ф‰нис‰.

Минем ™чен кадерле булган кеше – Эзм‰ авылында яш‰_че Ф‰нис‰ ‰бием турында с™йлисем кил‰.€бием - ‰ниемнеS ‰нисе ул.Ул МиSг‰р авылында туган, гаил‰д‰ беренче бала булып аваз сала. Быел аSа алтмыш д_рт яшь тула.
€бием артыгы бел‰н тыйнак k‰м сабыр булып _с‰. €бием‰ кечкен‰д‰н _к эшнеS авырын, GиSелен сайлап торырга м™мкинлек булмый. Йортта мал-туарны да, кош-кортны да караша. €нисен‰ ике сеSлесе бел‰н ике энесен т‰рбиял‰п _стер_д‰ булышуны да _зенеS вазифасына саный ул. Яшьт‰н _к МиSг‰р авылы хатын-кызларына хас осталык бел‰н ш‰л б‰йл‰_ серен‰ т™шен‰. Алар ‰нисе бел‰н т™не буе утырып ш‰л б‰йлил‰р.
Тырыш k‰м с‰л‰тле булуы, бик яхшы билгел‰рг‰ ген‰ укуы бушка китми. Ул белем алуны Арчада, Казан д‰_л‰т университетында д‰вам ит‰. j‰м 1971 елда _зе белем алган Тимершык сигезьеллык м‰кт‰бенд‰ татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы булып эшли башлый. Ул беренче елларыннан ук Gаваплылык тоеп эшл‰г‰нг‰, _з хезм‰тенеS остасына ‰верел‰. Укучыларга _т‰ ягымлы, гадел k‰м тал‰пч‰н була. €биемне ата-аналар да, балалар да _з ит‰л‰р, яраталар, х™рм‰тлил‰р аны. €бием гомерен балаларга белем бир_г‰ багышлаган. АныS к_п ш‰кертл‰ре югары уку йортларында белем алып, _зл‰ре укытучылар булып эшли. €би бел‰н бабай ике бала т‰рбиял‰п _стер‰л‰р. АларныS б_генгесе к™нд‰ биш оныклары бар.
Мин ‰биемне бик яратам. Ул д™ньяда иS яхшы, иS ягымлы, киS к_Sелле ‰би. €бием т‰р‰з т™бен тутурып, матур г™лл‰р _стерерг‰ ярата. Без ‰бил‰рг‰ еш кунакка барабыз. €би безне k‰рвакыт якты й™зе бел‰н каршы ала, т‰мле ризыклары бел‰н сыйлый. ^зенеS киS‰шл‰рен бир‰. ^зл‰ре д‰ безг‰ кунакка кил‰л‰р. Кызу эш ™стенд‰ ярд‰м ит‰л‰р, к_чт‰н‰чл‰рен биреп торалар. Алар безнеS ™чен к™чл‰рен кызганмыйлар. Безне k‰рвакыт яхшылыкка ™ндил‰р.
Х‰зергесе вакытта, ‰бием лаеклы ялда. Ул бар к™чен без – оныкларны т‰рбиял‰_г‰ ярд‰м итеп яши. Мин ‰бием‰ кояш гомере, саулык-с‰лам‰тлек, к_Sел тынычлыгы, гаил‰ иминлеге телим. €бием безг‰ бик кир‰к. Ул авырмасын иде, картаймасын иде, м‰Sге яшь булып калсын иде!
Без ‰биебезне бик-бик яратабыз, х™рм‰т ит‰без.

Гайзуллина Дил‰. 1 нче сыйныф укучысы.
Рисунок 215

Приложенные файлы


Добавить комментарий