Минем ни ин ягымлысы

Минем ‰ни иS ягымлысы.
€ни, б™ек исем!
Мин _земнеS язуымны ‰ни турындагы бик матур шигырь юллары бел‰н башлыйсым кил‰.
€нк‰й.
Кая барма, шунда ‰нк‰й й™зе,
Кая барсам- ‰нк‰й к_Sелд‰.
€ни ген‰ шулай синеS ™чен
Fанын биреп яши гомерг‰.
 
АвырсаS янда тора ул
Т™н буе керфек какмый.
^з саулыгын да кызганмый
Ул безне саклый-саклый.
 
 Р‰хм‰т яусын  безнеS  ‰нк‰йл‰рг‰
Аларгадыр б™тен авырлык.
€нк‰йл‰рг‰ якты йолдызлардан,
Я кояштан k‰йк‰л салырлык.
 
Fан Gылысын тоя к_Sелебез,
€нк‰й к™чен тоя кулыбыз.
^пк‰л‰м‰сенн‰р!
€нк‰йл‰рг‰ гел изгелек кен‰ кылыгыз.

 Бу с_зл‰р д™ньядагы бик к_п ‰нил‰рг‰ туры кил‰. €мма, минем ‰нием б™тен ‰нил‰рг‰ караганда да бу с_зл‰рг‰ иS лаеклысы. Ч™нки, ‰нием бар булган тырышлыгын, ягымлылыгын миSа багышлый. Ирт‰н торып эшк‰ кит‰, кайтып т‰мле ашлары, б‰лешл‰ре бел‰н мине каршы ала.Эшем бетте дип ял ит‰рг‰ ашыкмый, ™й эшл‰ремне д‰ д‰ эшл‰рг‰ булыша. Мин авырап китс‰м, т™н йокыларын йокламый янымда утыра, ягымлы Gылы с_зл‰ре минем авыртуымны баса, тиз арада аякка басарга миSа к™ч бир‰. УSышсызлыкларым килеп чыкса, ‰нием k‰рвакытта мине юата, д™рес киS‰шл‰рен бир‰.
МиSа гына т_гел, ‰нием к_п еллар буе балалар приютында эшл‰п, андагы ‰нисез балаларга да “‰ни Gылысын” Gиткер‰. Х‰зер инде _зл‰ре ‰ни, ‰ти булган балалар, ‰ле д‰ булса ‰нием‰ шалтыратып шатлыклары бел‰н б_леш‰л‰р, киS‰шл‰р сорыйлар. Алар аны яратып х™рм‰т ит‰л‰р. Минем шундый ‰нием булганга мин бик горурланам, k‰м _земне бик б‰хетле бала дип саныйм.
4 сыйныф укучысы
Фахртдинова Элина
Укытучы
Латыпова Гелфария Миннегалиевна

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий